Page 10 - 68TH VARSHIK AHEVAL FOR YEAR 2013-14 AT GAUMANTAK HALL, VILE PARLE (E), 16-NOV-2014

Basic HTML Version

08
´ÉºÉÇ 2014-2016 {ÉÒ ¥Éà ´ÉºÉÇ{ÉÒ ©ÉÖtlÉ ©ÉÉ÷à SÉÖÅ÷É«Éà±ÉÉ ¾ÉàtàqÉùÉà
ùÊ´É´ÉÉù, lÉÉ. 16-11-14 {ÉÉ ùÉàW{ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ{ÉÉ mÉÒX »Éà¶É{É©ÉÉÅ
~ÉqOɾiÉ Ê´ÉyÉÒ oÉÒ »ÉnÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±ÉÉ NÉiÉɶÉà.
¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ - ±ÉÉ<£ ÷É>©É SÉÒ£ +àG]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò
»ÉÅ~ÉHÇ :
+91 98201 43093
¸ÉÒ {Éùà¶É§ÉÉ> ©ÉoÉÖùqÉ»É qÖyÉà±ÉÉ
©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò
¸ÉÒ ¾ùÒ¶É q±ÉÒSÉÅq ±ÉɱÉÉiÉÒ
A~É©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò
¸ÉÒ »ÉÖ§ÉɺɧÉÉ> §ÉÖ~Éà{r§ÉÉ> ¶Éɾ ¥ÉÉàeÇ »ÉàJà÷ùÒ
¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É {ÉÉNÉùqÉ»É HÉNÉeÉ
¥ÉÉàeÇ LÉX{ÉSÉÒ
¸ÉÒ V«É¡ÉHÉ¶É ¥ÉÒ qÖPÉà±ÉÉ
÷Ä»÷Ò
¸ÉÒ W«ÉÅlÉ Ê¾©©ÉlɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ
÷Ä»÷Ò
¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> W©É{ÉÉqÉ»É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ
÷Ä»÷Ò
¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ¥Éà{É +à. HÅ»ÉÉùÉ SÉÖÅ÷iÉÒ +y«ÉKÉ
~Éù©Éà{É{÷ ¥ÉÉàeÇ
+Éè£ ÷Ä»÷Ò] 2014-2016
¸ÉÒ©ÉlÉÒ Êq~lÉÒ¥Éà{É ©É¾à¶É qÖyÉà±ÉÉ
¡É©ÉÖLÉ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÊ{ɺÉÉ¥Éà{É ùÉY´É »ÉÅPÉ´ÉÒ
A~É¡É©ÉÖÖLÉ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ SÉÉ°¥Éà{É §ÉùlɧÉÉ> »ÉÅPÉ´ÉÒ
»ÉàJà÷ùÒ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÉW±É¥Éà{É ~Éùà¶É H³ÊoÉ«ÉÉ
»É¾»ÉàJà÷ùÒ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ +Ê{ÉlÉÉ ùÉWÖ±É NÉÖWùÉlÉÒ
LÉX{ÉSÉÒ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÒùÉ¥Éà{É Ê¾©ÉÉŶÉÖ ¶Éɾ
»É¾LÉX{ÉSÉÒ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ +±~ÉÉ¥Éà{É NÉÉäùÉÅNÉ NÉÉàùÊe«ÉÉ
»É§«É
¸ÉÒ©ÉlÉÒ qKÉÉ¥Éà{É ÊHùÒ÷ NÉÉàùÊe«ÉÉ
»É§«É
¸ÉÒ©ÉlÉÒ Êe©©É~ɱɥÉà{É ¾ÉÊqÇH NÉÉàùÊe«ÉÉ »É§«É
¸ÉÒ ùÉY´É§ÉÉ> ´É»ÉÅlÉùÉ«É »ÉÅPÉ´ÉÒ
¡É©ÉÖLÉ
¸ÉÒ NÉÉäùÉÅNɧÉÉ> ©É¾à{r§ÉÉ> NÉÉàùÊe«ÉÉ A~É¡É©ÉÖLÉ
¸ÉÒ HàlÉ{ɧÉÉ> U¥ÉÒ±ÉqÉ»É HÅ»ÉÉùÉ
»ÉàJà÷ùÒ
¸ÉÒ ©É¾à¶É§ÉÉ> ©ÉoÉÖùqÉ»É qÖyÉà±ÉÉ
»É¾»ÉàJà÷ùÒ
¸ÉÒ Ê¾ùà{É ÊJº{ÉɱÉÉ±É NÉÉàùeÒ«ÉÉ
LÉX{ÉSÉÒ
¸ÉÒ +±~Éà¶É§ÉÉ> ʾ©©ÉlɱÉÉ±É LÉÉLÉÒ
»É¾LÉX{ÉSÉÒ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ Ê{ÉlÉÉ¥Éà{É W«ÉÅlÉ HÅ»ÉÉùÉ
HÉà+ÉàÊeÇ{Éà÷ù
¸ÉÒ ÊHùÒ÷§ÉÉ> Y. NÉÉàùÊe«ÉÉ
»É§«É
¸ÉÒ Ê¥ÉÊ~É{ɧÉÉ> ʾũÉlɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ
»É§«É
¸ÉÒ ~Éùà¶É§ÉÉ> {ÉqűÉÉ±É H³ÊoÉ«ÉÉ
»É§«É
¸ÉÒ NÉÉäùÉÅNÉ H{¾É> HÅ»ÉÉùÉ
»É§«É
¸ÉÒ Ê¥ÉÊ~É{ɧÉÉ> SÉÒ©É{ɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ
»É§«É
¸ÉÒ Ê´É~ÉֱɧÉÉ> ~É{{ÉɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ
»É§«É
¸ÉÒ HàlÉ{ɧÉÉ> §ÉÉàNÉÒ±ÉÉ±É HÉiÉÊH«ÉÉ
»É§«É
©É¾É©ÉÅe³ - ©Éà{ÉàYÅNÉÒ HÊ©É÷Ò 2014-2016
©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ - ©Éà{ÉàYÅNÉ HÊ©É÷Ò 2014-2016