Page 11 - 68TH VARSHIK AHEVAL FOR YEAR 2013-14 AT GAUMANTAK HALL, VILE PARLE (E), 16-NOV-2014

Basic HTML Version

09
Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{ÉÒ ¾ùÒ£É>
OÉÖ~É
{ÉÅ.
yÉÉàùiÉ
»É©É«É ©É«ÉÉÇqÉ
Ê´ÉNÉlÉ/W°ùÒ »ÉÖSÉ{ÉÉ
1) PÉùàoÉÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ´É»lÉÖ :-
""
¢±ÉÉ´Éù ´ÉÉ]
''
Wà©ÉÉÅ
+ÉàUÉ©ÉÉÅ
+ÉàUÉ 20 £Ù±ÉÉà{ÉÉ ´ÉÉ]{ÉÒ NÉÉàc´ÉiÉÒ
2) ¾Éè±É ~Éù ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ´É»lÉÖ :-
""
HÅHÉ´É÷Ò eàHÉàùà¶É{É
''
Wà©ÉÉÅ PÉùàoÉÒ HÅHÉ´É÷Ò ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ù¾à¶Éà. eàHÉàùà¶É{É ¾Éè±É
~Éù Hù´ÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.
{ÉÉáyÉ:A~Éù ©ÉÖW¥É{ÉÒ ¥É¾à{ÉÉà{ÉÒ ¾ùÒ£É> ©ÉÉ÷à qùàH ©É÷àÊù«É±É lÉoÉÉ ´É»lÉÖ PÉùàoÉÒ ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ù¾à¶Éà.
¾ùÒ£É>©ÉÉÅ §ÉÉNÉ ±Éà{ÉÉù »É§«Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ {ÉÉ©É lÉÉùÒLÉ 10-11-2014 »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà WiÉÉ´Éà±É {ÉÉáyÉÉ´ÉÒ qà´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ¥Éà{É eÒ. ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ -
8097009896 / 028049202
¾ùÒ£É<{ÉÒ {É »É©ÉXlÉÒ Ê´ÉNÉlÉÉà ©ÉÉ÷à ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ¥Éà{É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ : 8097009896 {ÉÉà »ÉÅ~ÉHÇ Hù´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ
¥É¾à{ÉÉà ©ÉÉ÷à{ÉÒ ¾ùÒ£É>
¾ùÒ£É> +ÅNÉà{ÉÒ +NÉl«É{ÉÒ {ÉÉáyÉ - Ê{É«É©ÉÉà
1) ¾ùÒ£É>©ÉÉÅ §ÉÉNÉ ±Éà´ÉÉ >SU{ÉÉù »É§«Éà
+É +¾à´ÉÉ±É »ÉÉoÉà ¥ÉÒeà±É +ùY ~ÉmÉH©ÉÉÅ (~ÉÉ{ÉÉ {ÉÅ. 30) W°ùÒ Ê´ÉNÉlɧÉùÒ
©ÉÉàeÉ©ÉÉÅ ©ÉÉàeÖÅ lÉÉ.10-11-2014 »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà WiÉÉ´Éà±É {ÉYH{ÉÉ »É§«É{Éà l«ÉÉÅ ©ÉÉàH±ÉÒ +É~É´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ.
¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ¥Éà{É eÒ. ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ
- §ÉÉ«ÉÅqù - 8097009896
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÊ{ɺÉÉ¥Éà{É +Éù. »ÉÅPÉ´ÉÒ - ©ÉɱÉÉe - 28022097
2) HÉ«ÉÇJ©É{ÉÉ Êq´É»Éà ¾ùÒ£É> ©ÉÉ÷à {ÉÉ©É {ÉÉàyÉÉ´É{ÉÉù ´«ÉÎGlÉ ¾ùÒ£É>©ÉÉÅ §ÉÉNÉ ±É> ¶ÉH¶Éà. ~ÉùÅlÉÖ
>{ÉÉ©É{Éà ~ÉÉmÉ NÉiÉɶÉà
{ÉʾÅ.
3) ¾ùÒ£É> +ÅNÉà
WW/WY»É{ÉÉà Ê{ÉiÉÇ«É +ÅÊlÉ©É NÉiÉɶÉà
+{Éà qùàH{Éà ¥ÉÅyÉ{É HlÉÉÇ ù¾à¶Éà.
4) »É©É«É{ÉÉ +§ÉÉ´Éà
+oÉ´ÉÉ +{«É HÉùiÉÉà»Éù HÉà>~ÉiÉ ¾ùÒ£É> +oÉ´ÉÉ HÉ«ÉÇJ©É©ÉÉÅ £àù£Éù Hà ùqà Hù´ÉÉ{ÉÉà
+ÊyÉHÉù
HÉ«ÉÇJ©É{ÉÉ +É«ÉÉàWHÉà{Éà ù¾à¶Éà.
1 {É»ÉÇùÒ - WÖ{ÉÒ«Éù 10.00 oÉÒ 10.45 ¾Éè±É ~Éù ÊSÉmÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. Wà{ÉÒ ¥ÉÉàeù ~Éù
Ê»É{ÉÒ«Éù - HàY
H±Éù £Ù±É oÉ©ÉÉâHÉà±É{ÉÉ ¥ÉÉà±»É ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ.
2 yÉÉàùiÉ 1 oÉÒ 3
10.00 oÉÒ 10.45 ""qÒ´ÉÉ eàHÉàùà¶É{É'' ©ÉÉ÷Ò{ÉÉ SÉÉù HÉàÊe«ÉÉ PÉùàoÉÒ H±Éù
HùÒ{Éà ±ÉÉ´É´ÉÉ +{Éà eàHÉàùà¶É{É ¾Éà±É ~Éù Hù´ÉÖÅ.
3 yÉÉàùiÉ 4 oÉÒ 6
10.00 oÉÒ 10.45 ~Éà~Éù©ÉÉÅoÉÒ ¥ÉÉ»Hà÷ ¥É{ÉÉ´ÉÒ PÉùàoÉÒ ±ÉÉ´É´ÉÖÅ. lÉà{ÉÉ A~Éù
eàHÉàùà¶É{É ¾Éà±É ~Éù Hù´ÉÖÅ.
4 yÉÉàùiÉ 7 oÉÒ 9
10.00 oÉÒ 10.45 ""¡ÉÉàWàG÷ »´ÉSUlÉÉ +ʧɫÉÉ{É''
{ÉÉáyÉ: ¥ÉɳHÉà ©ÉÉ÷à {ÉÒ ¾ùÒ£É>©ÉÉÅ {É »É©ÉXlÉÒ Ê´ÉNÉlÉ ©ÉÉ÷à ¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ eÒ. ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ (¡É©ÉÖLÉ) : 8097009896
{ÉÉà »ÉÅ~ÉHÇ Hù´ÉÉà.