Page 14 - 68TH VARSHIK AHEVAL FOR YEAR 2013-14 AT GAUMANTAK HALL, VILE PARLE (E), 16-NOV-2014

Basic HTML Version

C/o.
¸ÉÒ Wà. eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ, ¸ÉÒ{ÉÉoÉq¶ÉÇ{É, 3 Wà ©Éɳà, NÉÉà±e{É ÷Éà¥ÉàHÉà{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ,
+à»É. ´ÉÒ. ùÉàe, ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (´Éà.), ©ÉÖÅ¥É>-400 056.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>
SHREE GUJARATI KANSARA MAHAMANDAL-MUMBAI
C/o.
SHREE J. D. LALANI
, Shree Nath Darshan, 3rd Floor, Near Golden Tobacco, S. V. Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056.
12
+ÉqùiÉÒ«É ¥É¾à{ÉÉà §ÉÉ>+Éà lÉoÉÉ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà,
SÉÒ£ +àG]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò lÉùÒHà{ÉÉà ©ÉÉùÉà
+É q¶É©ÉÉà
+{Éà ©É¾É©ÉÅe³{ÉÒ lÉ´ÉÉùÒLÉ{ÉÉà
+É 68 ©ÉÉà ´ÉÉʺÉÇH
+¾à´ÉÉ±É +É~ÉiÉÒ »É©ÉKÉ ùWÚ HùlÉÉÅ +É{ÉÅq{ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ +{É֧ɴÉÖÅ UÖÅ.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ ¥ÉÅyÉÉùiÉ +{Éà {ÉÒlÉÒ Ê{É«É©ÉÉà{ÉÒ XàNÉ´ÉÉ> +{ÉÖ»ÉÉù ÷Ä»÷Ò ©ÉÅe³ +{Éà
¡É©ÉÖLÉ lÉà©ÉW HÉ«ÉÇ´ÉɾH HÊ©É÷Ò{ÉÒ ~ÉyyÉÊlÉ»Éù{ÉÒ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É ¡ÉJÒ«ÉÉ{Éà ±ÉÒyÉà ©É¾É©ÉÅe³à Ê´ÉÊ´ÉyÉ KÉàmÉÉà©ÉÉÅ
+»ÉùHÉùH
¡ÉNÉÊlÉ HùÒ Uà. Wà{ÉÉà ©É{Éà PÉiÉÉàW »ÉÅlÉÉàºÉ Uà.
¸ÉÒ Êq±ÉÒ~É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ~ÉiÉÉ {ÉÒSÉà lÉà©ÉW ©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ W«ÉÅlÉ ¾Ó©ÉlɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ{ÉÉ
+{É֧ɴÉÒ ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É ¡É©ÉÉiÉà +É ¥Éà ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ PÉiÉÉ »ÉÉùÉ ~ÉÊùiÉÉ©É ±ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHà lÉà´ÉÉ »Éà´ÉɧÉÉ´ÉÒ HÉ«ÉÇJ©ÉÉà +É~«ÉÉ Uà.
¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ Êq±ÉÒ~É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ+à ¥Éà ´ÉºÉÇ qù©«ÉÉ{É Ê´ÉÊ´ÉyÉ HÉ«ÉÇJ©ÉÉà wÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ »É§«ÉÉà©ÉÉÅ +{ÉàùÉà
Al»Éɾ ±ÉÉ´Éà±É Uà Ê´ÉÊ´ÉyÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ ¾Êù£É>, ´ÉºÉÇ qù©«ÉÉ{É 4 ©ÉÒ÷ÓNÉ, {Éà«É±É +É÷Ç lÉoÉÉ »ÉÖùlÉ ©ÉÅÊqù q¶ÉÇ{É{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É
¡É¶ÉÅ»ÉÉ{Éà ~ÉÉmÉ Uà. ©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ W«ÉÅlÉ ¾Ó©ÉlɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ+à ´ÉºÉÇ
qù©«ÉÉ{É ÷Ä»÷Ò ©ÉÅe³ lÉà©ÉW ¥É{{Éà ¡É©ÉÖLÉÉà ´ÉSSÉà
»ÉÖ©Éà³ »ÉÉyÉÒ »ÉÖÅqù HÉ«ÉÇ´ÉÉ¾Ò Hùà±É Uà.
´ÉyÉÖ©ÉÉÅ oÉÉàeÉH LÉàq »ÉÉoÉà
WiÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ Hà [ÉÉÊlÉW{ÉÉà©ÉÉÅ oÉÉàeÉà PÉiÉÉà Al»Éɾ{ÉÉà
+§ÉÉ´É WiÉÉ«É Uà lÉàoÉÒ PÉiÉÉÅ
LÉùÉ HÉ«ÉÇJ©ÉÉà©ÉÉÅ
¾ÉàtàqÉùÉà Ê{ÉùÉ¶É oÉÉ«É Uà. +É ©ÉÉ÷à
XNÉÞÊlÉ ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ W°ù Uà
+{Éà ©ÉÉà÷Ò´Éà¶É{É wÉùÉ +É~ÉiÉà
£ùÒ
Xà©É´ÉÅlÉÉ +{ÉàH HÉ«ÉÇJ©ÉÉà +É~ÉiÉà HùÒ ¶ÉHÒ+à +à{ÉÉà ~ÉeHÉù Y±É´ÉÉ ©ÉÉùÉà »ÉÉä{Éà +ÉOɾ Uà.
´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉÉ±É ´ÉºÉÇ 2013-14
SÉÒ£ +àG]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò :- ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>
SÉÒ£ +àG]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò
¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ
lÉÉ. 6-10-2014