Page 15 - 68TH VARSHIK AHEVAL FOR YEAR 2013-14 AT GAUMANTAK HALL, VILE PARLE (E), 16-NOV-2014

Basic HTML Version

C/o.
¸ÉÒ Wà. eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ, ¸ÉÒ{ÉÉoÉq¶ÉÇ{É, 3 Wà ©Éɳà, NÉÉà±e{É ÷Éà¥ÉàHÉà{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ,
+à»É. ´ÉÒ. ùÉàe, ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (´Éà.), ©ÉÖÅ¥É>-400 056.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>
SHREE GUJARATI KANSARA MAHAMANDAL-MUMBAI
C/o.
SHREE J. D. LALANI
, Shree Nath Darshan, 3rd Floor, Near Golden Tobacco, S. V. Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056.
13
+ÉqùiÉÒ«É [ÉÉÊlÉW{ÉÉà,
+É~ÉiÉÉ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÒ 68 ©ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ lÉà©ÉW Ê´ÉJ©É »É´ÉÅlÉ 2071{ÉÉ {ÉÚlÉ{É ´ÉºÉÇ
+ÉNÉ©É{É{ÉÉ
»ÉoÉ´ÉÉùà ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉà ´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉÉ±É +É~É{ÉÒ »É©ÉKÉ ùWÖ HùlÉÉ ¾ÖÅ NÉÉäù´É +{É֧ɴÉÖ UÖÅ.
{É´ÉÉ ´ÉºÉÇ{ÉÉ W«ÉNÉÉà~ÉɱÉ
¥ÉÅyÉÉùiÉÒ«É H±É©É {ÉÅ. 16 +{ÉÖ»ÉÉù ©É¾É©ÉÅe³{ÉÒ ©Éà{ÉàYÅNÉ H©ÉÒ÷Ò lÉà©ÉW ~Éù©Éà{É{÷ ¥ÉÉàeÇ
+Éè£ ÷Ä»÷Ò{ÉÒ »ÉÅ«ÉÖGlÉ
lÉÉ. 31-3-2014{ÉÉ ùÉàW ~ÉÖùÉ oÉlÉÉÅ ´ÉºÉÇ{ÉÉ +ÉàeÒ÷ oÉ«Éà±ÉÉ Ê¾»ÉÉ¥ÉÉà, +É´ÉH X´ÉH LÉÉlÉÖÅ lÉà©ÉW 31 ©ÉÉSÉÇ{ÉÉ ùÉàW{ÉÉ
~ÉÉHÖ »Éù´Éä«ÉÖÅ +É~ÉiÉÒ ´«É´É»oÉÉ~ÉH »É©ÉÒlÉÒ+à ©ÉÅWÖù ùÉL«ÉÉ ¥ÉÉq +É~É »É´É⠻ɧ«ÉÉà{Éà ¥É¾É±ÉÒ ©ÉÉ÷à ùWÖÅ H°Å UÖÅ
©É¾É©ÉÅe³
{ÉÅ.
´ÉºÉÇ 2012-13 ´ÉºÉÇ 2013-14
1 +»H«ÉÉ©ÉlÉÉà{ÉÉ ùÉàHÉiÉ{ÉÒ +É´ÉH
2,67,881.79 3,07,180.26
2 LÉÖ¶ÉÒ§Éà÷ lÉoÉÉ +{«É +É´ÉH
1,02,101.00 1,87,887.20
3 ±É´ÉÉW©É
5,000.00
4,950.00
4 HÖ±É +É´ÉH
3,74,982.79 5,00,017.46
5 ¶ÉäKÉiÉÒH £ÉA{eà¶É{É +ÅlÉNÉÇlÉ »É¾É«É
30,010.00 44,492.00
6 ©ÉàeÒH±É +{Éà Êù¾à¥ÉÒ±ÉÒ÷à¶É{É £ÉA{eà¶É{É +ÅlÉNÉÇlÉ
1,070.00 15,000.00
7 »ÉÉÅ»HÞÊlÉH LÉSÉÇ
47,336.00 49,959.25
8 PÉ»ÉÉùÉà lÉoÉÉ +{«É LÉSÉÇ
1,02,477.00 1,27,493.00
9 +É´ÉH{ÉÉà ´ÉyÉÉùÉà
1,94,159.79 2,63,073.21
10 +É´ÉH HùlÉÉ LÉSÉÇ{ÉÉà ´ÉyÉÉùÉà
---
---
1) ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÞqÖ±ÉÉ lÉoÉÉ ±ÉK©ÉÒSÉÅq ´ÉÒ H³ÊoÉ«ÉÉ lÉoÉÉ ´É»ÉÅlÉùÉ«É NÉÉà~ÉɳY »ÉÅPÉ´ÉÒ ©ÉÖÅ¥É> wÉùÉ ¡ÉàÊùlÉ ©ÉàeÒH±É
¾à±~ɱÉÉ>{É ¡ÉÉàWàG÷{ÉÖÅ §ÉÅeÉà³ °É. 5,22,000/- «ÉoÉÉ´ÉlÉ Uà. +É ùH©É{ÉÉ ´«ÉÉW{ÉÒ +É´ÉH ©ÉÖÅ¥É> lÉoÉÉ ©ÉÖÅ¥É>
¥É¾Éù ´É»ÉlÉÉ +É~ÉiÉÉ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà{Éà ¥ÉWà÷{ÉÒ ©É«ÉÉÇqÉ ©ÉÖW¥É lÉà©ÉW ©ÉàeÒH±É »É¾É«É{ÉÒ +ùY{ÉÒ «ÉÉàN«ÉlÉÉ Ê´ÉSÉÉùÒ
»É¾É«É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉÉ±É ´ÉºÉÇ 2013-14
©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò :- ¸ÉÒ W«ÉÅlÉ ¾Ó©ÉlɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ