Page 16 - 68TH VARSHIK AHEVAL FOR YEAR 2013-14 AT GAUMANTAK HALL, VILE PARLE (E), 16-NOV-2014

Basic HTML Version

14
2) HÅ»ÉÉùÉ ©É{É»ÉÖLɱÉÉ±É UNÉ{ɱÉÉ±É lÉoÉÉ HÅ»ÉÉùÉ µÉW±ÉÉ±É Hà¶É´ÉY ¡ÉàÊùlÉ Ê´ÉÊ´ÉyɱÉKÉÒ +ÉùÉàN«É yÉÉ©É{ÉÉà
A~É«ÉÉàNÉ
¶ÉäKÉÊiÉH ¡É´ÉÞÊnÉ ©ÉÉ÷à ASSÉ +§«ÉÉ»É +oÉ⠥ɾÉùNÉÉ©ÉoÉÒ ©ÉÖÅ¥É> +É´ÉlÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà ©ÉÉ÷à oÉ> ùÂÉà Uà.
¥É¾ÉùNÉÉ©ÉoÉÒ ©ÉÖÅ¥É> +É´ÉlÉÉ +{Éà »oÉÉ«ÉÒ oÉ´ÉÉ >SUlÉÉ HÅ»ÉÉùÉ ¥ÉÅyÉÖ+Éà{Éà ¶É°+ÉlÉ{ÉÉ mÉiÉ ©Éʾ{ÉÉ »ÉÖyÉÒ qùàH
+ùY{ÉÒ «ÉÉàN«ÉlÉÉ{ÉÉ yÉÉàùiÉà +{ÉÖ°~É +ÉùÉàN«ÉyÉÉ©É©ÉÉÅ ù¾à´ÉÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
3) ¸ÉÒ©ÉlÉÒ q©É«ÉÅlÉÒ lÉoÉÉ ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ ¡ÉàÊùlÉ [ÉÉÊlÉ ¡ÉÊlɧÉÉ +à´ÉÉàeÇ ¡ÉqÉ{É £ÉA{eà¶É{É{ÉÒ ùH©É
°É. 1,51,111/- «ÉoÉÉ´ÉlÉ Uà. +É ùH©É{ÉÉ ´«ÉÉW©ÉÉÅoÉÒ [ÉÉÊlÉ ¡ÉÊlɧÉÉ +à´ÉÉàeÇ +à{ÉÉ«ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
4) ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ §ÉÅeÉà³{ÉÖÅ ùÉàHÉiÉ ¥ÉÅyÉÉùiÉ lÉoÉÉ yÉÉùÉ yÉÉàùiÉ +{ÉÖ»ÉÉù H±É©É 10 +{Éà 11 +{´É«Éà SÉàÊù÷Ò
Hʩɶ{Éù lÉoÉÉ >{H©É÷àKÉ{ÉÉ yÉÉùÉ yÉÉàùiÉ{ÉÒ ©É«ÉÉÇqÉ©ÉÉÅ ù¾Ò{Éà {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É Uà.
+ 8 ÷HÉ +à»É.¥ÉÒ.+É>. Y-01 ¥ÉÉà{e
°É. 7,75,000.00
¥É
+à£.eÒ.+Éù. »÷à÷ ¥ÉáH - ¥ÉÉàùҴɱÉÒ (´Éà»÷)
°É. 32,45,000.00
H
»÷à÷ ¥ÉáH +Éè£ >Î{e«ÉÉ LÉÉlÉÉ©ÉÉÅ ¥Éà±Éà{¶É
°É. 60,038.29
e
¥ÉáH +Éè£ >Î{e«ÉÉ LÉÉlÉÉ©ÉÉÅ ¥Éà±Éà{¶É
°É. 28,541.71
¸ÉÒ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³
{ÉÅ.
´ÉºÉÇ 2012-13 ´ÉºÉÇ 2013-14
1 SÉɱÉִɺÉÇ ùÉàHÉiÉ©ÉÉÅoÉÒ +É´ÉH
1,36,281.32 1,44,648.15
2 ¡ÉÉ»ÉÅNÉÒH §Éà÷
40,210.00 31,352.00
3 ±É´ÉÉW©É lÉoÉÉ +{«É +É´ÉH
4,900.00 20,230.80
HÖ±É +É´ÉH
1,81,391.32 1,96,230.95
1) ¡ÉÒÊlɧÉÉàW{É {É´ÉùÉmÉÒ lÉoÉÉ +{«É LÉSÉÇ °É. 1,39,775. oÉlÉÉ A~ÉW{ÉÉà ´ÉyÉÉùÉà °É. 56,455.95 oÉÉ«É Uà.
2) ©Éʾ±ÉÉ©ÉÅe³{ÉÉ »Éù´Éä«ÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉlÉÉ´«ÉÉ ©ÉÖW¥É HÖ±É ùÉàHÉiÉ °É. 18,42,000.00Uà.
3) ©É¾É©ÉÅe³ lÉoÉÉ ©Éʾ±ÉÉ©ÉÅe³ ¶ÉÖ{«É ʻɱÉH ~ÉyyÉÊlÉoÉÒ ´É¾Ò´É÷ Hùà Uà.
SÉÒ£ +àG]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É ±ÉɱÉÉiÉÒ{ÉÉ »É©É«ÉÉàÊSÉlÉ ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É ¥Éq±É +ɧÉÉù ´«ÉGlÉ H° UÖÅ.
÷Ä»÷{ÉÉ »É¾HÉ«ÉÇHùÉà »É´Éâ ¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɧÉÉ> HÉNÉeÉ, ¸ÉÒ »ÉÖ§ÉɺɧÉÉ> ¶Éɾ, ¸ÉÒ W«É¡ÉHɶɧÉÉ> qÖyÉà±ÉÉ, ¸ÉÒ {Éùà¶É§ÉÉ>
qÖyÉà±ÉÉ, ¸ÉÒ ~ÉùÉNɧÉÉ> NÉÉàùeÒ«ÉÉ lÉoÉÉ ¸ÉÒ ¾ùҶɧÉÉ> ±ÉɱÉÉiÉÒ{ÉÉ »ÉÉoÉ »É¾HÉù ¥Éq±É +ɧÉÉù{ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ +{É֧ɴÉÖÅ UÖÅ.
XiÉà
+XiÉà H«ÉÉÅH KÉÊlÉ ù¾Ò NÉ> ¾Éà«É lÉÉà KÉ©ÉÉ «ÉÉÅSÉÖ
UÖÅ.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ ´ÉlÉÒ
ʱÉ. W«ÉÅlÉ ¾Ó©ÉlɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ
(©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷)
©ÉÖÅ¥É>
lÉÉ.: 08-10-2014