Page 17 - 68TH VARSHIK AHEVAL FOR YEAR 2013-14 AT GAUMANTAK HALL, VILE PARLE (E), 16-NOV-2014

Basic HTML Version

C/o.
¸ÉÒ Wà. eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ, ¸ÉÒ{ÉÉoÉq¶ÉÇ{É, 3 Wà ©Éɳà, NÉÉà±e{É ÷Éà¥ÉàHÉà{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ,
+à»É. ´ÉÒ. ùÉàe, ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (´Éà.), ©ÉÖÅ¥É>-400 056.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>
SHREE GUJARATI KANSARA MAHAMANDAL-MUMBAI
C/o.
SHREE J. D. LALANI
, Shree Nath Darshan, 3rd Floor, Near Golden Tobacco, S. V. Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056.
15
{É´ÉÉ ´ÉºÉÇ{ÉÒ ¶ÉÖ§ÉHÉ©É{ÉÉ
[ÉÉÊlÉ{ÉÉ »É´Éâ ´ÉeÒ±ÉÉà lÉà©ÉW §ÉÉ>+Éä, ¥É¾à{ÉÉà, «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà lÉoÉÉ ¥ÉɳHÉà{Éà ¾Ãq«ÉoÉÒ +ÅlÉù{ÉÒ ¶ÉÖ§ÉàSUÉ »É¾ W«É ¸ÉÒ NÉÉà~ÉɱÉ
»É´ÉÅlÉ 2071 {ÉÖÅ {É´ÉÖ ´ÉºÉÇ
+É~É »ÉÉä
+É~É{ÉÉ ¶ÉÖ§É »ÉÅH±~É +{Éà ~ÉÖ°ºÉÉoÉÇ oÉHÒ lÉÅqÖù»lÉ ù¾Éà. +É~É{ÉÒ HÒlÉÔ -
¶ÉÎGlÉ, HlÉÇ´«É +{Éà §ÉÎGlÉ LÉÖ¥ÉW ´ÉyÉÉà. ¥ÉÖÊu¥É³, ¥Éɾ֥ɳ, yÉ{ɥɳ +{Éà »ÉÅPɥɳ oÉHÒ »É¾HÉù §ÉÉ´É{ÉÉ +{Éà
»É©ÉÉW§ÉÉ´É{ÉÉ {ÉÉà ´ÉyÉÖ Ê´ÉHÉ»É oÉÉ«É +{Éà
Uà´É÷à
+É~É »ÉÉä{Éà ©É{É{ÉÒ »ÉÉSÉÒ ¶ÉÉÅÊlÉ +{Éà
+É{ÉÅq{Éà ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É, yÉ{ɱÉK©ÉÒ
¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É lÉà©ÉW ¶ÉùÒù Ê{ÉùÉàNÉÒ ù¾à lÉà´ÉÒ ~Éù©ÉHÞ~ÉÉ³Ö cÉHÉàùY{Éà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ.
+É »ÉÉoÉà +É~ÉiÉÒ ¡ÉiÉɱÉÒ ©ÉÖW¥É ¡É©ÉÖLÉ lÉùÒHà{ÉÉà ©ÉÉùÉà ¥ÉÒXà +{Éà ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³-©ÉÖÅ¥É>{ÉÉà
68©ÉÉà ´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉÉ±É +É~ÉiÉÒ »É©ÉKÉ ùWÖ HùlÉÉÅ ¾Ö ¾ºÉÇ +{É֧ɴÉÖÅ UÖÅ.
´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉÉ±É lÉoÉÉ Ê{É«ÉlÉ ¡É´ÉÞÊnÉ+Éà
lÉÉ. 31-3-2014{ÉÉ ùÉàW ~ÉÖùÉ oÉlÉÉÅ ´ÉºÉÇ{ÉÉ +ÉàÊe÷ oÉ«Éà±ÉÉŠʾ»ÉÉ¥ÉÉà
Wà´ÉÉÅ
+É´ÉH-X´ÉH LÉÉlÉÖÅ
~ÉÉHÖ »Éù´Éä«ÉÖ lÉoÉÉ +ÉàÊe÷»ÉÇ Êù~ÉÉâ÷ +É~É »É´Éâ{Éà ©ÉÉàH±ÉÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà.
©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ ¶ÉäKÉÊiÉH lÉoÉÉ »ÉÉÅ»HÞÊlÉH £ÉA{eà¶É{É +ÅlÉNÉÇlÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà {ÉÉà÷¥ÉÖH lÉoÉÉ ~ÉÉc¬~ÉÖ»lÉH{ÉÒ ÊH©ÉlÉ{ÉÖÅ
Ê´ÉlÉùiÉ Hùà±É Uà. lÉà©ÉW ©ÉàùÒ÷ ©ÉÖW¥É »É´ÉÉâSSÉ NÉÖiÉ »ÉÉoÉà
AnÉÒiÉÇ oÉ«Éà±É Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà ¡ÉÉàl»ÉɾH >{ÉÉ©ÉÉà
+É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É Uà. ©ÉàÊeH±É lÉoÉÉ ùÒ¾à¥ÉÒ±ÉÒ÷à¶É{É £ÉA{eà¶É{É +ÅlÉNÉÇlÉ ©ÉÖÅ¥É> lÉà©ÉW ¥É¾ÉùNÉÉ©É{ÉÉ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà{Éà ¶ÉG«É ©ÉàÊeH±É
»É¾É«É +~ÉÉ«É Uà.
lÉÉ. 2-2-2014{ÉÉ ùÉàW +±ÉÒ¥ÉÉNÉ ©ÉÖHÉ©Éà Ê~ÉH{ÉÒH{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Wà©ÉÉÅ 48 ´«ÉÎGlÉ+Éà+à
§ÉÉNÉ ±ÉÒyÉà±É. qùàH ´«ÉÎGlÉ+à »É©ÉÖrq¶ÉÇ{É lÉoÉÉ +±ÉÒ¥ÉÉNÉ©ÉÉÅ ¥ÉÒSÉ©ÉÉÅ HÖqùlÉÒ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ »ÉÉÅÊ{Éy«É©ÉÉÅ Êq´É»É§Éù
§Éù~ÉÖù +É{ÉÅq ©ÉÉi«ÉÉà ¾lÉÉà.
+ɧÉÉù +É~É »É´Éâ{ÉÉà
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³-©ÉÖÅ¥É> lÉoÉÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³ +ÉWà Wà ¡ÉÊlɺcÉ NÉÉäù´É +{Éà »É£³lÉÉ
©ÉÉiÉÒ ù¾«ÉÖÅ
Uà lÉà
+ÉqùiÉÒ«É ´ÉeÒ±É »ÉÒ.>.÷Ò. ¸ÉÒ WNÉÖ§ÉÉ> ±ÉɱÉÉiÉÒ{ÉÒ qÒyÉÇ ÷Ä»÷Ò{ÉÉ ¥ÉyÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà HÉ«ÉÇ Hù´ÉÉ{ÉÒ
+É´ÉelÉ, Ê{ÉiÉÇlɶÉÎGlÉ +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùҧɫÉÖÈ {ÉàlÉÞl´É H³É {ÉàW +ɧÉÉùÒ Uà. ¸ÉÒ {Éùà¶É§ÉÉ> qÖyÉà±ÉÉ, +à©É.÷Ò. ¸ÉÒ
´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉÉ±É ´ÉºÉÇ 2013-14
¡É©ÉÖLÉ : ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~É W©É{ÉÉqÉ»É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ