Page 18 - 68TH VARSHIK AHEVAL FOR YEAR 2013-14 AT GAUMANTAK HALL, VILE PARLE (E), 16-NOV-2014

Basic HTML Version

16
W«ÉÅlɧÉÉ> LÉÉLÉÒ lÉoÉÉ ¾ùҶɧÉÉ> ±ÉɱÉÉiÉÒ +àW »ÉÉùÉ »{Éà¾Ò{ÉÒ Wà©É ¾©Éà¶ÉÉ ©ÉÉùÒ ~ÉeLÉà
A§ÉÉ ù¾Ò Ê{ÉiÉÇ«ÉÉà ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ
©Éqq°~É ùÂÉ Uà. lÉà©É{ÉÉÅ »ÉÉoÉ-»É¾HÉùoÉÒ ¾ÖÅ ©ÉÉùÒ £ùW ¥ÉX´ÉÒ ùÂÉà UÖÅ. lÉà©É{ÉÉ ~ÉÒc¥É³oÉÒ »É´Éâ HÉ«ÉÇH«ÉÉâ Hֶɳ ~ÉÚ´ÉÇH
~ÉÉù ~ÉÉe´ÉÉ »Éù³ ùÂÉÅ Uà.
´ÉeÒ±É ¸ÉÒ »ÉÖ§ÉɺɧÉÉ> ¶Éɾ, W«É¡ÉHɶɧÉÉ> qÖyÉà±ÉÉ lÉoÉÉ ¸ÉÒ ¶ÉÉÅlÉÒ§ÉÉ> HÉNÉeÉ lÉù£oÉÒ ~ÉiÉ »ÉÉoÉ-»É¾HÉù
lÉoÉÉ «ÉÉàN«É ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É ©É³à±É Uà. lÉà©ÉW ©Éà{ÉàYÅNÉ H©ÉÒ÷Ò{ÉÉ ©ÉÉùÉ »ÉÉoÉÒ HÉ«ÉÇHlÉÉÇ ¸ÉÒ ùÉWÖ§ÉÉ> »ÉÅPÉ´ÉÒ, ¸ÉÒ HàlÉ{ɧÉÉ>
HÅ»ÉÉùÉ, ©É¾à¶É§ÉÉ> qÖyÉà±ÉÉ, ¸ÉÒ NÉÉäùÉÅNɧÉÉ> NÉÉàùeÒ«ÉÉ, ¸ÉÒ +±~Éà¶É§ÉÉ> LÉÉLÉÒ lÉoÉÉ ¸ÉÒ HÒùÒ÷ NÉÉàùeÒ«ÉÉ lÉoÉÉ
©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ +{Éà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ {ÉÒlÉÉLÉÉLÉÒ {ÉÉà qùàH HÉ«ÉÇ©ÉÉÅ »ÉÉoÉ »É¾HÉù +{Éà «ÉÉàN«É
©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É ©É³à±É Uà lÉà©É{ÉÉà ~ÉiÉ ¾ÖÅ ¾Ãq«É~ÉÚ´ÉÇH ¾ÉÊqÇH +ɧÉÉù ©ÉÉ{ÉÖÅ UÖÅ.
ʴɶÉàºÉ +ɧÉÉù
v
~ÉÅSÉÉ´É£Åe©ÉÉÅ lÉoÉÉ LÉÖ¶ÉÒ§Éà÷ lÉùÒHà AqÉùÊq±Éà £É³Éà +É~É{ÉÉù lÉ©ÉÉ©É [ÉÉÊlÉ¥ÉÅyÉÖ+Éà{ÉÉà.
v
©ÉÖÅ¥É> »É©ÉÉSÉÉù ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ~ÉmÉ©ÉÉÅ (»©ÉÞÊlÉ{ÉÒ +Éù~ÉÉù) ´ÉÉÅSÉHÉà{ÉÉ ¡ÉlÉÒ§ÉÉ´É »~ÉyÉÉÇ©ÉÉÅ Ê´ÉWàlÉÉ oÉ´ÉÉ ¥Ét±É
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÅqÉHÒ{ÉÒ¥Éà{É {É÷´Éù±ÉÉ±É ©ÉàPÉÉiÉÒ{Éà.
v
¸ÉÒ ¡ÉHɶɧÉÉ> ©ÉÉà¾{ɧÉÉ> HÅ»ÉÉùÉ{ÉÉà Wà©ÉiÉà ¾Å©Éà¶ÉÉ ©ÉÉùÉ {ÉÉ{ÉÉ-©ÉÉà÷É HÉ«ÉÉâ©ÉÉÅ »É¾É«É°~É ¥É{«ÉÉÅ Uà.
v
¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> ©ÉÖ³Y§ÉÉ> HÉNÉeÉ{ÉÉà Wà©ÉiÉà ~ÉÒH{ÉÒH©ÉÉÅ »Éù»É £Éà÷ÉàOÉÉ£Ò Hù´ÉÉ ¥Ét±É.
v
+É~ÉiÉÒ [ÉÉÊlÉ{ÉÉ lÉ©ÉÉ©É [ÉÉÊlÉ¥ÉÅyÉÖ+Éà «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà ¥É¾à{ÉÉà lÉoÉÉ {ÉÉ{ÉÉ ¥ÉɳHÉà{ÉÉà Wà©ÉiÉà Al»Éɾ~ÉÚ´ÉÇH qùàH
HÉ«ÉÇ©ÉÉÅ »É©É«É £É³´ÉÒ ¡É»ÉÅNÉ{Éà «ÉÉqNÉÉù ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ ¥Ét±É.
v
~Éù©ÉHÞ~ÉÉ³Ö cÉHÉàùY{ÉÉ +ɶÉÔ´ÉÉqoÉÒ »É©ÉÉW{ÉÉ HÉ«ÉÉâ Hù´ÉÉ ©É{Éà »ÉqÊ´ÉSÉÉù +{Éà ©É{ÉÉà¥É³ lÉà©ÉW ¶ÉÎGlÉ
+É~ÉÒ lÉà ¥Ét±É LÉÚ¥ÉW qÅe´ÉlÉà ¡ÉiÉÉ©É.
KÉ©ÉÉ «ÉÉSÉ{ÉÉ
´ÉºÉÇ qù©«ÉÉ{É ©ÉÉùÉ oÉHÒ HÉà>~ÉiÉ HÉ«ÉÇ©ÉÉÅ KÉlÉÒ ù¾Ò NÉ> ¾Éà«É +oÉ´ÉÉ ©ÉÉùÉ »ÉÉoÉÒ HÉ«ÉÇHlÉÉÇ{ÉÒ KÉÊlÉ oÉ> ¾Éà«ÉlÉÉà
lÉà ¥Ét±É lÉà©ÉW ©É{É ´ÉSÉ{É H©ÉÇoÉÒ +XiÉlÉÉ Xà HÉà>{ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ qÖ§ÉÉ> ¾Éà«É lÉÉà KÉ©ÉÉ +É~É´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ +{Éà »ÉÉoÉàW
+ɧÉÉù +l«ÉÉù »ÉÖyÉÒ HÉà>HÉ«ÉÇ +~ÉÚiÉÇ ùÂÖ ¾Éà«É, KÉÊlÉ ù¾Ò NÉ> ¾Éà«É lÉÉà AqÉùqÒ±Éà KÉ©ÉÉ +É~ÉXà.
+ÅlÉ©ÉÉ +É~É »ÉÉä{Éà {ÉÚlÉ{É ´ÉºÉÇ{ÉÒ ¾ÉÊqÇH ¶ÉÖ§ÉàSUÉ+Éà »ÉÉoÉà Ê´Éù©ÉÖÅ.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³
´ÉlÉÒ
ʱÉ. ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~É W©É{ÉÉqÉ»É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ
(¡É©ÉÖLÉ)
- ©ÉÖÅ¥É>
©ÉÖÅ¥É>
lÉÉ.: 15-10-2014
** W«É¸ÉÒ NÉÉà~ÉÉ±É **