Page 19 - 68TH VARSHIK AHEVAL FOR YEAR 2013-14 AT GAUMANTAK HALL, VILE PARLE (E), 16-NOV-2014

Basic HTML Version

C/o.
¸ÉÒ Wà. eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ, ¸ÉÒ{ÉÉoÉq¶ÉÇ{É, 3 Wà ©Éɳà, NÉÉà±e{É ÷Éà¥ÉàHÉà{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ,
+à»É. ´ÉÒ. ùÉàe, ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (´Éà.), ©ÉÖÅ¥É>-400 056.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>
17
¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ
(SÉÒ£ +àG]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò)
¸ÉÒ W«ÉÅlÉ +àSÉ. LÉÉLÉÒ
(©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò)
¸ÉÒ »ÉÖ§ÉÉºÉ ¥ÉÒ. ¶Éɾ
(¥ÉÉàeÇ »ÉàJà÷ùÒ)
¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É +à{É. HÉNÉeÉ
(¥ÉÉàeÇ ÷Äà]ùù)
©Éà. Ê{ÉlÉÒ¶É Ê{ÉNÉ©É +à{e HÉÅÖ.
(SÉÉ÷ÇeÇ
+àHÉA{÷{÷»É)
Ê{ÉlÉÒ¶É Ê{ÉNÉ©É
(¡ÉÉà¡ÉÉ>÷ù)
©ÉÖÅ¥É> lÉÉ. 10-09-2014
¸ÉÒ Êq±ÉÒ~É Wà. ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ
(¡É©ÉÖLÉ)
¸ÉÒ ùÉY´É ´ÉÒ. »ÉÅPÉ´ÉÒ
(A~É¡É©ÉÖLÉ)
¸ÉÒ NÉÉäùÉÅNÉ +à©É. NÉÉàùÊe«ÉÉ
(»ÉàJà÷ùÒ)
¸ÉÒ ©É¾à¶É. +à©É. qÖyÉà±ÉÉ
(÷Äà]ùù)
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ ©ÉÖÅ¥É> ´ÉlÉÒ
lÉÉ. 31-3-201
4
{ÉÉ ùÉàW ~ÉÖùÉ oÉlÉÉ ´ÉºÉÇ {ÉÖÅ
+É´ÉH X´ÉH LÉÉlÉÖÅ
¶ÉäKÉÊiÉH LÉSÉÇ
Ê´ÉvÉÊoÉÇ+Éà{Éà {ÉÉà÷¥ÉÖH Ê´ÉlÉùiÉ 16,750.00
~ÉÉcÃ«É ~ÉÖ»lÉH ~Éà÷à
20,142.00
©ÉàùÒ÷ ©ÉÖW¥É <{ÉÉ©ÉÉà
7,600.00
HÉà©~«ÉÖ÷ù £Ò
0,000.00 44,492.00
©ÉàÊeH±É »É¾É«É
©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà{Éà ö
©ÉÖÅ¥É> ¥É¾Éù ´É»ÉlÉÉ
[ÉÉÊlÉW{ÉÉà{Éà
15,000.00 15,000.00
+ÉùÉàN«ÉyÉÉ©É LÉSÉÇ
¡ÉÉà~É÷Ô ÷àKÉ, ©Éá÷à{É{»É
24,651.00
~Éà>{÷ÓNÉ lÉoÉÉ ùÒ~ÉàùÓNÉ
27,610.00
+ÉùÉàN«ÉyÉÉ©É ©ÉHÉ{É
£Ê{ÉÇSÉù PÉ»ÉÉùÉà
12,184.00 64,445.00
»ÉÉÅ»HÞÊlÉH LÉSÉÇ
25,393.00
+à»÷É¥±ÉҶɩÉá÷ SÉÉYÇ»É
61,363.00
+ÉàeÒ÷ £Ò
1,685.00
+à´ÉÉèeÇ LÉSÉÇ
24,566.25
LÉSÉÇ HùlÉÉÅ A~ÉW{ÉÉà ´ÉyÉÉùÉà
2,63,073.21
HÖ±É 5,00,017.46
«ÉÖ.÷Ò.+É>.,»ÉÒ.+Éù.÷Ò.+à»É. +É´ÉH
27,054.26
´«ÉÉW +É´ÉH
+à»É.¥ÉÒ.+É> +à£.eÒ.+Éù lÉoÉÉ
¥ÉáH ´«ÉÉW »Éà´ÉÓNÉ
A/c.
2,18,126.00
8
%
+à»É.¥ÉÒ.+É>.
»Éà´ÉÓNÉ ¥ÉÉà{e (÷àKÉà¥É±É)
62,000.00 2,80,126.00
«ÉÖ.÷Ò.+É>.,»ÉÒ.+Éù.÷Ò.+à»É. ´ÉàSÉlÉÉ
©«ÉÖS«É±É £Åe {ÉÉà {É£Éà
1,35,909.20
+ÉùÉàN«ÉyÉÉ©É +É´ÉH
6,210.00
±É´ÉÉW©É
4,950.00
LÉÖ¶ÉÒ §Éà÷
45,768.00
HÖ±É 5,00,017.46
¸ÉÒ X´ÉH (LÉSÉÇ)
¸ÉÒ +É´ÉH (A~ÉW)
ùG©É
°*. ~Éä.
ùG©É
°*. ~Éä.