Page 20 - 68TH VARSHIK AHEVAL FOR YEAR 2013-14 AT GAUMANTAK HALL, VILE PARLE (E), 16-NOV-2014

Basic HTML Version

¸ÉÒ Êq±ÉÒ~É Wà. ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ
(¡É©ÉÖLÉ)
¸ÉÒ ùÉY´É ´ÉÒ. »ÉÅPÉ´ÉÒ
(A~É¡É©ÉÖLÉ)
¸ÉÒ NÉÉäùÉÅNÉ +à©É. NÉÉàùÊe«ÉÉ
(»ÉàJà÷ùÒ)
¸ÉÒ ©É¾à¶É. +à©É. qÖyÉà±ÉÉ
(÷Äà]ùù)
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ ©ÉÖÅ¥É> ´ÉlÉÒ
©Éà. Ê{ÉlÉÒ¶É Ê{ÉNÉ©É +à{e HÉÅÖ.
(SÉÉ÷ÇeÇ
+àHÉA{÷{÷»É)
Ê{ÉlÉÒ¶É Ê{ÉNÉ©É
(¡ÉÉà¡ÉÉ>÷ù)
©ÉÖÅ¥É> lÉÉ. 10-09-2014
¸ÉÒ W«ÉÅlÉ +àSÉ. LÉÉLÉÒ
(©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò)
¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É +à{É. HÉNÉeÉ
(¥ÉÉàeÇ ÷Äà]ùù)
¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ
(SÉÒ£ +àG]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò)
¸ÉÒ »ÉÖ§ÉÉºÉ ¥ÉÒ. ¶Éɾ
(¥ÉÉàeÇ »ÉàJà÷ùÒ)
+ÉùÉàN«ÉyÉÉ©É ©ÉHÉ{É LÉÉlÉÖÅ
¥ÉÉHÒ +ÉNɳ ±ÉÉ´«ÉÉ
4,31,691.00
£Ê{ÉÇSÉù lÉoÉÉ £ÒGSÉ»ÉÇ
52,033.00
ùÉàHÉiÉÉà <{´Éà»÷©Éà{÷»É
«ÉÖ.÷Ò.+É>.,
»ÉÒ.+Éù.÷Ò.+à»É.
8,54,000.00
«ÉÖ.÷Ò.+É>.,
»ÉÒ.+Éù.÷Ò.+à»É. ´ÉàSÉlÉÉ -8,54,000.00
-
8
%
+à»É.¥ÉÒ.+É>.
(÷àKÉà¥É±É) »Éà´ÉÓNÉ ¥ÉÉà{e
7,75,000.00
Ê£G»Ée Êe~ÉÉà]Ò÷ »÷à÷ ¥ÉáH +É࣠=eÒ«ÉÉ
32,45,000.00
<{H©É÷àG»É ÷Ò. eÒ. +à»É
63,837.00
=÷ùà»÷ +àJÖe-»÷à÷ ¥ÉáH
45,724.00
+àe´ÉÉ{»É >±ÉàG÷ÄÒH LÉSÉÇ
65.00
¸ÉÒ W«ÉÅlɧÉÉ> LÉÉLÉÒ ¥ÉÉHÒ ±ÉàiÉÉÅ
470.00
»÷à÷ ¥ÉáH +Éè£ =eÒ«ÉÉ »Éà´ÉÓNÉ LÉÉlÉÖ
60,038.29
¥ÉáH +Éè£ =eÒ«ÉÉ »Éà´ÉÓNÉ LÉÉlÉÖ
28,541.71
ùÉàHe ʻɱÉH
00.00
HÖ±É 47,04,200.00
£Åe lÉoÉÉ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ
ʩɱÉHlÉ lÉoÉÉ ±ÉàiÉÉÅ
ùG©É
°*. ~Éä.
ùG©É
°*. ~Éä.
÷Ä»÷ £Åe LÉÉlÉÖÅ
(¥ÉÉHÒ +ÉNɳ ±ÉÉ´«ÉÉ)
2,77,654.53
¶ÉäKÉÊiÉH ©ÉàÊeH±É lÉoÉÉ ùÒ¾à¥ÉÒ±ÉÒ÷à¶É{É £Åe
¥ÉÉHÒ +ÉNɳ ±ÉÉ´«ÉÉ
10,81,842.40
´ÉºÉÇ qù©«ÉÉ{É ©É²«ÉÉ -
10,81,842.40
+ÉùÉàN«ÉyÉÉ©É Ê{É©ÉÉÇiÉ £Åe
(¥ÉÉHÒ +ÉNɳ ±ÉÉ´«ÉÉ)
9,62,047.00
©ÉàÊeH±É ¾à±~ɱÉÉ>{É £ÉA{eà¶É{É
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÞqÖ±ÉÉ lÉoÉÉ
±ÉK©ÉÒSÉÅq H³oÉÒ«ÉÉ
3,11,000.00
¸ÉÒ ´É»ÉÅlÉùÉ«É NÉÉà. »ÉÅPÉ´ÉÒ
¡ÉàÊùlÉ,
2,11,000.00 5,22,000.00
[ÉÉÊlÉ ¡ÉÊlɧÉÉ +à´ÉÉàeÇ ¡ÉqÉ{É £ÉA{eà¶É{É
¸ÉÒ©ÉlÉÒ q©É«ÉÅlÉÒ lÉoÉÉ ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É
eÒ ±ÉɱÉÉiÉÒ ¡ÉàÊùlÉ
1,51,111.00
Ê´ÉÊ´ÉyɱÉKÉÒ £Åe (¶ÉäKÉÊiÉH £Åe)
¸ÉÒ §ÉÉàNÉÒ±ÉÉ±É Wà. HÅ»ÉÉùÉ
1,11,000.00
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ´ÉÅ»ÉlÉ¥Éà{É HÅ»ÉÉùÉ
51,000.00
(>{ÉÉ©É Ê´ÉlÉùiÉ £Åe)
¸ÉÒ©ÉlÉÒ q©ÉÅ«ÉlÉÒ¥Éà{É Wà. ±ÉɱÉÉiÉÒ 51,111.00 2,13,222.00
+ÉùÉàN«ÉyÉÉ©É PÉ»ÉÉùÉ £Åe
¥ÉÉHÒ +ÉNɳ ±ÉÉ´«ÉÉ
2,51,077.00
´ÉºÉÇ qù©«ÉÉ{É ¡ÉÉàÊ´É]{É
12,184.00 2,63,261.00
+{«É W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ
5,720.00
¸ÉÒ +É´ÉHX´ÉH LÉÉlÉÖÅ
¥ÉÉHÒ +ÉNɳ ±ÉÉ´«ÉÉ
9,62,468.86
LÉSÉÇ HùlÉÉ A~ÉW{ÉÉà ´ÉyÉÉùÉà
2,63,073.21 12,25,542.07
HÖ±É 47,04,200.00
C/o.
¸ÉÒ Wà. eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ, ¸ÉÒ{ÉÉoÉq¶ÉÇ{É, 3 Wà ©Éɳà, NÉÉà±e{É ÷Éà¥ÉàHÉà{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ,
+à»É. ´ÉÒ. ùÉàe, ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (´Éà.), ©ÉÖÅ¥É>-400 056.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>
18
lÉÉ. 31-3-201
4
{ÉÉ ùÉàW ~ÉÖùÉ oÉlÉÉ ´ÉºÉÇ {ÉÖÅ »Éù´Éä«ÉÖÅ