Page 22 - 68TH VARSHIK AHEVAL FOR YEAR 2013-14 AT GAUMANTAK HALL, VILE PARLE (E), 16-NOV-2014

Basic HTML Version

+ÉqùiÉÒ«É ¥É¾à{ÉÉà §ÉÉ>+Éà lÉoÉÉ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà,
»É{Éà
2013{ÉÉ +É~ÉiÉÉ «ÉÉqNÉÉù »{Éྠ»ÉÅ©Éà±É{É©ÉÉÅ ¥Éà´ÉºÉÇ ©ÉÉ÷à ¸ÉÒ NÉÖWùÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ
©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ «ÉÉq ©ÉÉ÷à ©ÉÉùÒ Ê{É«ÉÖÎGlÉ oÉ>, ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ lÉoÉÉ ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ
¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³ wÉùÉ ¡É©ÉÖLÉ¥É{É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ©É{Éà ±ÉÉ«ÉH »É©ÉY+à ¥Ét±É ¾ÖÅ LÉÚ¥É W yÉ{«ÉlÉÉ +{É֧ɴÉÖÅ UÖÅ.
{ÉÚlÉ{É ´ÉºÉÇ 2014{ÉÒ ¡ÉoÉ©É ©ÉÒ÷ÓNÉ lÉÉ. 18-1-14 {ÉÉ ùÉàW ~ÉɱÉÉÇ ©ÉÖHÉ©Éà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉàPÉ{ÉÉ
±ÉɱÉÉiÉÒ{ÉÉ PÉùà «ÉÉàX> ¾lÉÒ. Wà©ÉÉÅ ¥ÉɳHÉà ©ÉÉ÷à {«ÉÖ÷ÄÒ¶ÉÒ«É¶É {ÉÉ»lÉÉà PÉùàoÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÒ ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà ¾lÉÉà. Wà©ÉÉÅ
HÉW±É H³oÉÒ«ÉÉ ¡ÉoÉ©É +{Éà Êq~lÉÒ qÖyÉà±ÉÉ wÒlÉÒ«É {ÉÅ¥Éù ~Éù +É´«ÉÉ ¾lÉÉ. lÉà©ÉW ¥É¾à{ÉÉà+à »{Éྠ»ÉÅ©Éà±É{É ©ÉÉ÷à
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©ÉÅlÉ´«ÉÉà ùWÚ Hùà±É.
l«ÉÉù¥ÉÉq ¥ÉÒY ©ÉÒ÷ÓNÉ lÉÉ. 12-4-14 {ÉÉ ùÉàW ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ eÒ. ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ{ÉÉ PÉùà
ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É. ©ÉÒ÷ÓNÉ©ÉÉÅ ©É¾É§ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ""rÉä~ÉqÒ'' {ÉÉ ´«ÉÎGlÉl´É A~Éù ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©ÉÅlÉ´«ÉÉà PÉùàoÉÒ ±ÉLÉÒ{Éà
±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉ ¾lÉÉ. Wà©ÉÉÅ SÉÉù ¥É¾à{ÉÉà+à §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉÉà
¾lÉÉà. ~ÉùÅlÉÖ l«ÉÉù¥ÉÉq ©ÉÒ÷ÓNÉ©ÉÉÅ ¥ÉyÉÒ W ¥É¾à{ÉÉà+à wÉä~ÉqÒ
ʴɺÉà PÉiÉÒ W Al»ÉɾoÉÒ ©ÉÅlÉ´«ÉÉà ùWÚ H«ÉÉÇ. Wà©ÉÉÅ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÅqÉ¥Éà{É lÉà©ÉW {ÉÒlÉÉ¥Éà{É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ+à LÉÚ¥É W »Éù»É ùÒlÉà
ùWÚ+ÉlÉ Hùà±É ~ÉùÅlÉÖ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÒùÉ Ê¾©ÉÉŶÉÖ ¶Éɾ ¡ÉoÉ©É lÉà©ÉW ¸ÉÒ©ÉlÉÒ W«ÉÉàl»É{ÉÉ NÉÉäùÉÅNÉ HÅ»ÉÉùÉ ÊwlÉÒ«É {ÉÅ¥Éù
~Éù +É´Éà±É. Wà+Éà+à ¡ÉoÉ©É ´ÉLÉlÉ ¾Êù£É>©ÉÉÅ
§ÉÉNÉ ±ÉÒyÉÉà
¾lÉÉà. Wà{ÉÉà ¡É«ÉÉ»É ´ÉLÉÉiÉ´ÉÉ ±ÉÉ«ÉH ¾lÉÉàl«ÉÉù¥ÉÉq
{ÉÒlÉÉ¥Éà{É LÉÉLÉÒ+à +Éc oÉÒ q»É ¡ÉHÉù{ÉÉ £Ý±ÉÉà{ÉÖÅ eà©ÉÉà»÷Äà¶É{É ¥ÉlÉÉ´Éà±É.
lÉÉ. 17-6-14 {ÉÉ ùÉàW ¥É¾à{ÉÉà©ÉÉ÷à{ÉÉà »É©ÉùHà©~É ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É. Wà©ÉÉÅ
18 ¥É¾à{ÉÉà+à §ÉÉNÉ
±ÉÒyÉà±É. {ÉÒlÉÉ¥Éà{É LÉÉLÉÒ+à
+±ÉNÉ +±ÉNÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ £Ý±ÉÉà ¶ÉÒLÉ´ÉÉeÒ LÉÚ¥ÉW »Éù»É ¥ÉÖHà ¥É{ÉÉ´ÉeÉ´«ÉÉà
+{Éà »ÉÉoÉà
~Éà~Éù©ÉÉoÉÒ ¥ÉÉ»Hà÷ ¥É{ÉÉ´ÉlÉÉ ¶ÉÒLÉ´ÉÉe«ÉÖ. Wà©ÉÉÅ £Ý±ÉÉà{ÉÒ »ÉÖÅqù ùÒlÉà NÉÉàc´ÉiÉ HùÒ +àH »ÉÖÅqù ¥ÉÖHà lÉä«ÉÉù HùÉ´«ÉÉà.
{ÉÒlÉÉ¥Éà{É ¾Å©Éà¶ÉÉ ¥É¾à{ÉÉà{Éà lÉoÉÉ ¥ÉɳHÉà{Éà HÅ>H {É´ÉÖÅ {É´ÉÖÅ ¶ÉÒLÉeÉ´É´ÉÉ Al»ÉÉ¾Ò ù¾à
+{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà »É©É«É
+É~É´ÉÉ ¾Å©Éà¶ÉÉ lÉl~Éù ù¾à Uà.
´ÉºÉÇ{ÉÒ mÉÒY ©ÉÒ÷ÓNÉ lÉÉ. 5-7-14 {ÉÉ ùÉàW ¸ÉÒ©ÉlÉÒ °~É±É SÉàlÉ{É ¶Éɾ{ÉÉ PÉùà ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ ¾lÉÒ.
Wà©ÉÉÅ PÉùàoÉÒ {«ÉÖ] ~Éà~Éù©ÉÉÅoÉÒ JÒ«Éà÷Ò´É ´É»lÉÖ ¥É{ÉÉ´ÉÒ ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ¾Êù£É> ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É. Wà©ÉÉÅ
6 ¥É¾à{ÉÉà+à
§ÉÉNÉ ±ÉÒyÉà±É. ¥É¾à{ÉÉà+à {«ÉÖ] ~Éà~Éù©ÉÉÅoÉÒ ùSÉ{ÉÉl©ÉH ±Éà©~É »÷à{e ´ÉNÉàùà ¥É{ÉÉ´Éà±É, Wà©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É {ÉÅ¥Éù HÉW±É
C/o
¸ÉÒ. ¶ÉÉÅlÉÒ ±ÉÉ±É +à{É. HÉNÉeÉ, 303 - ¶É±ÉÉHÉ Ê¥É±eÓNÉ,
¥ÉáH +É࣠@Êe«ÉÉ »ÉÅ~ÉqÉ »ÉÉà. NÉà÷, +ÅyÉàùÒ (>). ©ÉÖÅ¥É> - 400 069
´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉÉ±É ´ÉºÉÇ - 2014
¡É©ÉÖLÉ :- §ÉÉ´É{ÉÉ Êq±ÉÒ~É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>
20