Page 23 - 68TH VARSHIK AHEVAL FOR YEAR 2013-14 AT GAUMANTAK HALL, VILE PARLE (E), 16-NOV-2014

Basic HTML Version

21
~Éùà¶É H³oÉÒ«ÉÉ +{Éà
+{ÉÒlÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ{ÉÉà
+É´«ÉÉà
¾lÉÉà
+{Éà ÊwlÉÒ«É {ÉÅ¥Éù ~Éù Ê¡É«ÉÅHÉ SÉàlÉ{É ¶Éɾ{ÉÉà
+É´«ÉÉà
¾lÉÉà.
SÉÉàoÉÒ ©ÉÒ÷ÓNÉ lÉÉ. 13-9-14 {ÉÉ ùÉàW ¥ÉÉàùҴɱÉÒ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÒlÉÉ¥Éà{É NÉÉàùeÒ«ÉÉ PÉùà ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ
¾lÉÒ. Wà©ÉÉÅ PÉùàoÉÒ +à{´É±É~É ¥É{ÉÉ´ÉÒ ±ÉÉ´É´ÉÖÅ
+{Éà ©ÉÒ÷ÓNÉ©ÉÉÅ lÉà{ÉÉ ~Éù eàHÉàùà¶É{É Hù´ÉÉ{ÉÒ ¾Êù£É> ùÉLÉÒ ¾lÉÒ.
¥É¾à{ÉÉà+à
§ÉÉNÉ ±ÉÒyÉà±É +{Éà PÉiÉÉW »Éù»É +à{´É±É~É lÉä«ÉÉù Hùà±É ¾lÉÉ Wà©ÉÉÅ
HÉW±É H³oÉÒ«ÉÉ ¡ÉoÉ©É {ÉÅ¥Éù ~Éù
+{Éà ʴɶÉɱÉÉ NÉÉàùeÒ«ÉÉ ÊwlÉÒ«É {ÉÅ¥Éù ~Éù +É´Éà±É ʴɶÉɱÉÉ ¥É¾à{É{ÉÒ +É ¡ÉoÉ©É ©ÉÒ÷ÓNÉ ¾lÉÒ.
lÉÉ. 14-9-14 {ÉÉ ùÉàW ¸ÉÒ©ÉlÉÒ W«É¸ÉÒ¥Éà{É +à»É. ¶Éɾ{ÉÉ PÉùà ¥ÉɳHÉà{ÉÉà »É©Éù Hù©~É ùÉLÉà±É Wà©ÉÉÅ
SÉÉäq ¥ÉɳHÉà+à §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉà±É. Wà©ÉÉÅ ~ɾà±ÉÉ oÉÒ SÉÉàoÉÉ yÉÉàùiÉ{ÉÉ ¥ÉɳHÉà{Éà ¾ÉeÇ¥ÉÉàeÇ lÉà©ÉW »ÉÒeÒ©ÉÉÅoÉÒ »ÉÖÅqù
£Éà÷Éà¤à©É ¶ÉÒLÉeÉ´«ÉÖ +{Éà ~ÉÉÅSÉ oÉÒ »ÉÉlÉ yÉÉàùiÉ{ÉÉ ¥ÉɳHÉà{Éà ~±ÉÉ»÷ÒHH~É©ÉÉÅoÉÒ {ÉÉ>÷±Éà©~É ¥É{ÉÉ´ÉlÉÉ
¶ÉÒLÉeÉ´«ÉÉà. ¥ÉɳHÉà+à PÉiÉÉW Al»ÉɾoÉÒ §Éɾ ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà. Wà {ÉÒlÉɥɾà{É LÉÉLÉÒ+à ¶ÉÒLÉeÉ´Éà±É.
©ÉÉùÉ ¡É©ÉÖLÉ~Éq lÉùÒHà{ÉÉ ¥Éà ´ÉºÉÇ qùÊ©É«ÉÉ{É HÅ>H {É´ÉÖÅ Hù´ÉÉ{ÉÒ HÉàÊ¶É¶É HùÒ qùàH H©ÉÒ÷Ò ©Éà©¥Éù{ÉÉà
lÉà©ÉW ¥É¾à{ÉÉà{ÉÉà ©É{Éà PÉiÉÉà »ÉÉoÉ-»É¾HÉù ©É²«ÉÉà, lÉà©É{ÉÉ +©ÉÚ±«É »É¾HÉù ¥Éq±É »É§«É ¥É¾à{É{ÉÉà LÉÚ¥É LÉÚ¥É
+ɧÉÉù ¡ÉNÉ÷ H°Å
UÖÅ. +ÉNÉÉ©ÉÒ {É´ÉùÉmÉÒ HÉ«ÉÇJ©É lÉÉ. 5-10-2014 {ÉÉ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É Uà. +à Êq´É»Éà
©ÉÉùÉ ¡É©ÉÖLÉ~Éq lÉùÒHà{ÉÒ ¥Éà ´ÉºÉÇ{ÉÒ ©ÉÖqlÉ ~ÉÚùÒ oÉÉ«É Uà, lÉà©ÉW ¥ÉÅyÉÉùiÉ +{Éà yÉÉùÉyÉÉàùiÉ{ÉÉ Ê{É«É©É ©ÉÖW¥É ©ÉÉùÉ
+{ÉÖNÉÉ©ÉÒ lÉùÒHà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ Êq~lÉÒ¥Éà{É ©É¾à¶É§ÉÉ> qÖyÉà±ÉÉ{ÉÒ ¡É©ÉÖLÉ lÉùÒHà{ÉÒ Ê{É©ÉiÉÖH +ÉNÉÉ©ÉÒ ¥Éà ´ÉºÉÇ ©ÉÉ÷à
Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà lÉà+Éà{Éà ©ÉÉùÉà »ÉÉoÉ-»É¾HÉù ù¾à¶Éà.
+ÉNÉÉ©ÉÒ {ÉÚlÉ{É ´ÉºÉÇ
+É~É »ÉÉä{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖLÉ, ¶ÉÉÅÊlÉ +{Éà »É©ÉÞÎyyÉ{ÉÉà ¡ÉHÉ¶É ùà±ÉÉ´Éà
+à´ÉÒ ¶ÉÖ§É
HÉ©É{ÉÉ.
§ÉÉ´É{ÉÉ ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ
¡É©ÉÖLÉ