Page 25 - 68TH VARSHIK AHEVAL FOR YEAR 2013-14 AT GAUMANTAK HALL, VILE PARLE (E), 16-NOV-2014

Basic HTML Version

1 ¸ÉÒ ¾ùҶɧÉÉ> NÉÉàùLÉÒ«ÉÉ
501
-
501
2 ¸ÉÒ SÉàlÉ{É +à. HÉNÉeÉ
402
-
402
3 ¸ÉÒ©ÉlÉÒ q©É«ÉÅlÉÒ¥Éà{É WNÉ©ÉÉà¾{ɧÉÉ> ±ÉɱÉÉiÉÒ
- 11,111 11,111
4 ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉWÖ Å±ÉÉ¥Éà{É §ÉÉàNÉÒ±ÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ
11,111 11,111
5 ¸ÉÒ ¡ÉÉiɱÉÉ±É +à. NÉÉàùÊe«ÉÉ
501
-
501
6 ¸ÉÒ +´ÉÅÊlɧÉÉ> +à. HÅ»ÉÉùÉ
1,151
1,151
7 ¸ÉÒ ¾ùҶɧÉÉ> ¥ÉÖSÉ
501
501
8 ¸ÉÒ ¡ÉHɶɧÉÉ> +à©É. HÅ»ÉÉùÉ
2,500
2,500
9 ¸ÉÒ §ÉùlɧÉÉ> HÅ»ÉÉùÉ
2,500
2,500
10 ¸ÉÒ©ÉlÉÒ +°iÉÉ¥Éà{É Hà. HÅ»ÉÉùÉ
1,000
1,000
11 ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> +à©É. HÉNÉeÉ
1,111
1,111
12 ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> +à©É. HÉNÉeÉ
1,111
1,111
13 ¸ÉÒ Êq~ÉH§ÉÉ> ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ
1,001
1,001
14 ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¾àlɱɥÉà{É »ÉÒ. HÅ»ÉÉùÉ
501
501
15 ¸ÉÒ ~Éùà¶É§ÉÉ> Y. eà±ÉÉ´ÉɱÉÉ
500
500
16 ¸ÉÒ ©ÉÒ±É{ɧÉÉ> ~ÉÒ. He´ÉÉiÉÒ
501
501
17 ¸ÉÒ +©ÉÞlɱÉÉ±É ´ÉÒ. HÅ»ÉÉùÉ (ùÉWHÉà÷)
500
500
18 ¸ÉÒ©ÉlÉÒ AºÉ©ÉÉ +OÉ´ÉɱÉ
501
501
19 ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ùàLÉÉ¥Éà{É »ÉÒ. HÉNÉeÉ
251
251
20 ¸ÉÒ W«É +àSÉ. LÉÉàLÉùÉ
201
201
21 ¸ÉÒ©ÉlÉÒ Î»©ÉlÉÉ Wà. ÷±É»ÉÉ{ÉÒ«ÉÉ
251
251
22 ¸ÉÒ©ÉlÉÒ A´ÉǺÉÒ¥Éà{É +à©É. ~ÉÉùàLÉ
151
151
23 ¸ÉÒ©ÉlÉÒ Ê¾ùÉ¥Éà{É HÅ»ÉÉùÉ ~ÉùÒ´ÉÉù
1,111
1,111
24 ¸ÉÒ NÉiÉ~ÉlɧÉÉ> ~ÉÅSÉÒNÉù
501
501
25 ¸ÉÒ ´É»ÉÅlɧÉÉ> »ÉÉÅNÉÉiÉÒ
501
501
26 ¸ÉÒ NÉÖiÉ´ÉÅlɧÉÉ> eà±ÉÉ´ÉɱÉÉ
5,500
5,500
27 ¸ÉÒ ÊH¶É{É +à©É. qÅNÉÒ
501
501
28 ¸ÉÒ §ÉùlɧÉÉ> +à±É. NÉÉàùÊe«ÉÉ (~ÉÖÊ{ÉlÉ ±ÉN{É {ÉÒ©ÉÒnÉà)
2,101
2,101
29 ¸ÉÒ §ÉÒLÉɱÉÉ±É Wà qÅNÉÒ ©ÉÉàù¥ÉÒ
5,000
5,000
30 ¸ÉÒ ¶ÉʶÉHÉÅlÉ +à©É. HÅ»ÉÉùÉ (~ÉÉämÉÒ{ÉÉ ~ÉÉùiÉÉ {ÉÒ©ÉÒnÉà)
501
501
31,352 22,222 53,574
lÉÉ. 1-4-2013 oÉÒ 31-3-2014 {ÉÉ ´ÉºÉÇ qùÊ©É«ÉÉ{É ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{Éà ©É³à±É ¡ÉÉ»ÉÅÊNÉH LÉÖ¶ÉÒ §Éà÷ lÉoÉÉ ~ÉÅSÉÉ´É £Åe {ÉÒ Ê´ÉNÉlÉ.
HÖ±É ùH©É
qÉlÉÉ{ÉÖÅ {ÉÉ©É
¶ÉÖ§É £Åe
~ÉÅSÉÉ´É £Åe
C/o
¸ÉÒ. ¶ÉÉÅlÉÒ ±ÉÉ±É +à{É. HÉNÉeÉ, 303 - ¶É±ÉÉHÉ Ê¥É±eÓNÉ,
¥ÉáH +É࣠@Êe«ÉÉ »ÉÅ~ÉqÉ »ÉÉà. NÉà÷, +ÅyÉàùÒ (>). ©ÉÖÅ¥É> - 400 069
23
{ÉÅ