Page 26 - 68TH VARSHIK AHEVAL FOR YEAR 2013-14 AT GAUMANTAK HALL, VILE PARLE (E), 16-NOV-2014

Basic HTML Version

24
C/o.
¸ÉÒ Wà. eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ, ¸ÉÒ{ÉÉoÉq¶ÉÇ{É, 3 Wà ©Éɳà, NÉÉà±e{É ÷Éà¥ÉàHÉà{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ,
+à»É. ´ÉÒ. ùÉàe, ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (´Éà.), ©ÉÖÅ¥É>-400 056.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>
SHREE GUJARATI KANSARA MAHAMANDAL-MUMBAI
C/o.
SHREE J. D. LALANI
, Shree Nath Darshan, 3rd Floor, Near Golden Tobacco, S. V. Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056.
67©ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ{ÉÒ Ê{ÉÊ{É÷»É
lÉÉ.: 15-12-2013
»oɳ : NÉÉä©ÉÉ~ÉH »Éà´ÉÉ »ÉÅPÉ ¾Éè±É, ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (>)
¥ÉÅyÉÉùiÉ lÉà©ÉW yÉÉùÉ yÉÉàùiÉ{ÉÒ H±É©É {ÉÅ. 6(1), 7 +{Éà 8 +{´ÉlÉà lÉÉ. 10-12-2013 {ÉÉ ùÉàW
+É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É {ÉÉà÷Ò»É ©ÉÖW¥É ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³, ©ÉÖÅ¥É>{ÉÒ 67©ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ lÉoÉÉ
+Éc©ÉÉà [ÉÉÊlÉ ¡ÉÊlɧÉÉ +à´ÉÉèeÇ ¡ÉqÉ{É »É©ÉÉùÅ§É lÉÉ. 15-12-2013 {Éà ùÊ´É´ÉÉù {ÉÉ ùÉàW »É´ÉÉùà
9.30 H±ÉÉHà
NÉÉä©ÉÉlÉH »Éà´ÉÉ »ÉÅPÉ ¾Éè±É, ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (>»÷)-©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ HÖ±É [ÉÉÊlÉW{ÉÉà lÉoÉÉ ¥ÉNÉÉùNÉÉ©É +{Éà ¥É¾à{ÉÉà-ÊqHùÒ+Éà »ÉNÉÉ
´¾É±ÉÉ ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà HÖ±É »ÉʾlÉ HÖ±É 349 »É§«ÉÉà{ÉÒ ¾ÉWùÒ {ÉÉáyÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ.
»É´ÉÉùà
9.30 H±ÉÉHà ùY»÷Äà¶É{É ¥ÉÉq [ÉÉÊlÉW{ÉÉà{ÉÖÅ lÉoÉÉ ¥É¾ÉùNÉÉ©ÉoÉÒ +É´Éà±É ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà lÉoÉÉ +à´ÉÉàeÔ+Éà
+{Éà SÉÒ£NÉà»÷ ¸ÉÒ NÉÖiÉ´ÉÅlɧÉÉ> eà±ÉÉ´ÉɳÉ{ÉÖÅ »´ÉÉNÉlÉ SÉÉ-HÉè£Ò rÉùÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÖ ¾lÉÖÅ. SÉÒ£-NÉà»÷ ¸ÉÒ +{Éà
+à´ÉÉàeÔ+Éà{ÉÖÅ ¾Éà±É©ÉÉÅ qÉLÉ±É oÉlÉÒ ´ÉLÉlÉà ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÒ ¥É¾à{ÉÉà +à HÖ©ÉHÖ©É Ê´ÉW«É ÊlɱÉH +{Éà +ÉùlÉÒ ´Éeà ´ÉyÉÉ©ÉiÉÉ
Hùà±É
¡ÉoÉ©É »É§ÉÉ
¡ÉoÉ©É »É§ÉÉ{ÉÉÅ §ÉÉNÉ °~Éà »É´ÉÉùà 10.00 oÉÒ 10.45 H±ÉÉH qùÊ©É«ÉÉ{É {É»ÉÇùÒ oÉÒ WÖ{ÉÒ«Éù, Ê»É{ÉÒ«Éù Hà.Y.
Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà ©ÉÉ÷à
¾Êù£É> +É~Éà±É eÄÉà@NÉ ~Éà~Éù©ÉÉÅ
H±Éù Hù´ÉÉà. Wà©ÉÉÅ yÉÉùÉ NÉÉäùÉÅNÉ NÉÉàùÊe«ÉÉ{Éà ¡ÉoÉ©É »oÉÉ{É ©Éà³´Éà±É
+{Éà yÉÉàùiÉ 1 oÉÒ 3 {ÉÉÅ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà ©ÉÉ÷à
¾Êù£É> Jà~É ~Éà~Éù J©¥ÉʱÉÅNÉ +à~É±É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ
Wà©ÉÉÅ ¸Éà«ÉÉ ¡ÉoÉ©É »oÉÉ{É
©Éà³´Éà±É +{Éà ÊwlÉÒ«É »oÉÉ{É «ÉÉà¶É NÉÉàùÊe«ÉÉ+à ©Éà³´Éà±É yÉÉàùiÉ 4 oÉÒ 6 {ÉÉÅ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà ©ÉÉ÷à
¾Êù£É> ~Éà~Éù ~±Éà÷ ~É~Éà÷
(±ÉàeÒ ¥ÉeÇ) ©ÉÉÅ ¡ÉoÉ »oÉÉ{É HÖ©ÉÉùÒ HÉà©É±É »ÉÅPÉ´ÉÒ lÉoÉÉ ÊwlÉÒ«É »oÉÉ{É HÖ©ÉÉù +É«ÉÇ{É +à»É. ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ +à ©Éà³´Éà±É lÉoÉÉ
yÉÉàùiÉ 7 oÉÒ 9 {ÉÉÅ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà ©ÉÉ÷à ¾Êù£É> ~±Éà{Éà÷ ©ÉÉàe±É ¡ÉÉàWàG÷ Wà©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É »oÉÉ{É yÉä«ÉÇ Ê¾©ÉÉŶÉÖ ¶Éɾà +{Éà ÊwlÉÒ«É
»oÉÉ{É HÖ©ÉÉùÒ HÞ~ÉɱÉÒ ¶Éä±ÉàºÉ qÖyÉà±ÉÉ +à ©Éà³´Éà±É ¾lÉÖÅ.
¥É¾à{ÉÉà ©ÉÉ÷à{ÉÒ ¾Êù£É> PÉùàoÉÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ´É»lÉÖ-SÉÉH³É©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É »oÉÉ{É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÉW±É ~Éùà¶É H³oÉÒ«ÉÉ +{Éà
ÊwlÉÒ«É »oÉÉ{É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ ~Éùà¶É HÅ»ÉÉùÉ +à ©Éà³´Éà±É ¥É¾à{ÉÉà ©ÉÉ÷à{ÉÒ ¾Éà±É ~Éù ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ´É»lÉÖ {Éà«É±É +É÷Ç ¾lÉÒ,
Wà©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É »oÉÉ{É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ {ÉÒlÉÉ »ÉÅHàlÉ ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ +{Éà ÊwlÉÒ«É »oÉÉ{É §ÉÚÊ©ÉHÉ Ê©É¾Òù HÅ»ÉÉùÉ +à ©Éà³´Éà±É ¥É¾à{ÉÉà ©ÉÉ÷à{ÉÒ
¾Êù£É> - SÉÉH³É©ÉÉÅ 17 ¥É¾à{ÉÉà+à §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉà±É +{Éà {Éà>±É +É÷Ç ¾Êù£É>©ÉÉÅ 7 ¥É¾à{ÉÉà{Éà §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉà±É. ¾Êù£É>{ÉÉ
Ê{ÉiÉÉÇ«ÉH WW lÉùÒHà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ~ÉÓNɳɥÉà{É ~É÷à±É lÉà©ÉW ¸ÉÒ©ÉlÉÒ y´ÉÊ{É¥Éàà{É ~É÷à±É+à »ÉÖÅqù »Éà´ÉÉ +É~ÉÒ ¾lÉÒ.
+É ´ÉÉʺÉÇH »É§ÉÉ{ÉÒ ©ÉÒ÷ÓNÉ{ÉÒ ¡ÉoɩɻɧÉÉ{ÉÒ HÉ«ÉÇ´ÉÉ¾Ò ©ÉÉ÷à ©ÉÉ»÷ù +Éè£ »Éàùà©É{ÉÒ lÉùÒHà
1) ¸ÉÒ©ÉlÉÒ +±~ÉÉ
¾Òùà{É »ÉÅPÉ´ÉÒ +{Éà
2) ¸ÉÒ©ÉlÉÒ XNÉÞÊlÉ {ÉÒù´É HÅ»ÉÉùÉ lÉoÉÉ ¸ÉÒ W«ÉÅlɧÉÉ> +àSÉ. HÅ»ÉÉùÉ ©Éà{ÉàYNÉ ÷Ä»÷Ò+à £ùW
¥ÉX´ÉÒ ¾lÉÒ. l«ÉÉù ¥ÉÉq ¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ »É§ÉÉ{ÉÖÅ
+É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÖ
¾lÉÖÅ
+{Éà lÉà©ÉÉÅ qà¶É qà¶ÉÉ´Éù©ÉÉÅ ¸ÉÒ cÉHÉàùY