Page 27 - 68TH VARSHIK AHEVAL FOR YEAR 2013-14 AT GAUMANTAK HALL, VILE PARLE (E), 16-NOV-2014

Basic HTML Version

25
¶ÉùiÉ ~ÉÉ©Éà±É {ÉÉ©ÉÒ +{ÉÉ©ÉÒ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà ©ÉÉ÷à ¥Éà Ê©ÉÊ{É÷{ÉÖÅ ©ÉÉä{É ~ÉÉ³Ò ¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ +É~ÉÒ ¾lÉÒ Wà{Éà »É§ÉÉ©ÉÉÅ
A~ÉλoÉlÉ
»É´ÉÇ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà+à
A§ÉÉ oÉ> »É¾HÉù +É~Éà±É l«ÉÉù¥ÉÉq ¸ÉyyÉÉWűÉÒ »É§ÉÉ ¥ÉùLÉ»lÉ HùÒ ¾lÉÒ l«ÉÉù¥ÉÉq ¡ÉoÉ©É »É§ÉÉ{ÉÖÅ
HÉ«ÉÇ ¶É° Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É +{Éà »ÉÒ.>.÷Ò. ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{ɧÉÉ> ±ÉɱÉÉiÉÒ - ©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò, ¸ÉÒ W«ÉÅlÉ Ê¾©ÉÅlɱÉɱÉ
HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~É W©É{ÉÉqÉ»É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ, ©Éʾ±ÉÉ©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ Êq±ÉÒ~É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ
lÉà©ÉW SÉÒ£ NÉà»÷ ¸ÉÒ NÉÖiÉ´ÉÅlɧÉÉ> eà±ÉÉ´ÉÉ³É +{Éà
+à´ÉÉàeÔ ¸ÉÒ ´É»ÉÅlɧÉÉ> +à»É. HÅ»ÉÉùÉ{ÉÉ ´Éùq ¾»lÉà qÒ~É ¡ÉÉNÉ÷«É
Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ.
¡ÉoÉ©É »É§ÉÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ
¡ÉoÉ©É »É§ÉÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É ¸ÉÒ NÉiÉà¶ÉY{ÉÒ »lÉÞlÉÒ ´Éeà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ Wà©ÉÉÅ HÖ©ÉÉùÒ Êq¶ÉÉ ùÉY´É »ÉÅPÉ´ÉÒ+à
§ÉNÉ´ÉÉ{É ¸ÉÒ NÉiÉà¶É{ÉÒ »lÉÖÊlÉ HùÒ l«ÉÉù¥ÉÉq {ÉÚlÉ{É ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ ¶ÉÖ§É »ÉÅqà¶É »É©ÉÞu ʩɾÒù HÅ»ÉÉùÉ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÖùÒ±ÉÉÅ
HÅc
´Éeà ùWÚ H«ÉÉâ
+{Éà ¡ÉoÉ©É »É§ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÉ{ÉqÉù ¶É°+ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ ¾lÉÒ. l«ÉÉq¥ÉÉq »ÉÖùÒ±ÉÉÅ »´ÉÉNÉlÉ NÉÒlÉ - ~Éù©É
~ÉÒlÉÉ Hà ¡ÉÒ«ÉW{ÉÉà»´ÉÉNÉlÉ ´ÉÉùÅ´ÉÉùÅ ¾ä ´Éeà ¸Éà«ÉÉ ©ÉàPÉÉiÉÒ, »ÉÞʺ÷ ©ÉàPÉÉiÉÒ +{Éà H»lÉÒ H³oÉÒ«ÉÉ+à A~ÉλoÉlÉ lÉ©ÉÉ©É
[ÉÉÊlÉW{ÉÉà
+{Éà ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà lÉà©ÉW +à´ÉÉeÔ+Éà
+{Éà SÉÒ£ NÉà»÷{ÉÖÅ »´ÉÉNÉlÉ H«ÉÖÇ. »´ÉÉNÉlÉ NÉÒlÉ ¥ÉÉq ¡É©ÉÖLɸÉÒ Êq±ÉÒ~É
W©É{ÉÉqÉ»É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÖùÒ±ÉÉ HÅcà »´ÉÉNÉlÉ ¡É´ÉSÉ{É ´Éeà A~ÉλoÉlÉ lÉ©ÉÉ©É [ÉÉÊlÉW{ÉÉà
+{Éà ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà{ÉÖÅ
¾q«É~ÉÖ´ÉÇH »´ÉÉNÉlÉ HùÒ{Éà
+É´ÉHÉù +É~«ÉÉà. ¡É©ÉÖLɸÉÒ{ÉÉ »´ÉÉNÉlÉ ¡É´ÉSÉ{É ¥ÉÉq ¶ÉäKÉÊiÉH +{Éà »ÉÉÅ»HÞÊlÉH £ÉA{eà¶É{É
+ÅlÉNÉÇlÉ ´ÉºÉÇ
2012-13©ÉÉÅ »É{©ÉÉ{É ©Éà³´É{ÉÉù Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{ÉÖÅ »Éù»´ÉlÉÒ »É{©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÖ. Wà©ÉÉÅ »{ÉÉlÉH
Hà÷àNÉùÒ©ÉÉÅ HÖ©ÉÉùÒ »É©ÉÒKÉÉ ÊH¶ÉÉàù cÅNÉÒ (¥ÉÒ.HÉà©É.) 69.58 ÷HÉ {Éà ¥ÉÖ£à ´Éeà »É{©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÖ. l«ÉÉù¥ÉÉq
+àSÉ.+à»É.»ÉÒ. Hà÷àNÉùÒ©ÉÉÅ HÖ©ÉÉù ©ÉÒlÉ ùÉWà{r HÉiÉHÒ«ÉÉ 76.83 ÷HÉ +{Éà
+à»É.+à»É.»ÉÒ. Hà÷àNÉùÒ©ÉÉÅ ¾ºÉÇ
W«Éà¶É
HÅ»ÉÉùÉ 94.91 ÷HÉ {ÉÖÅ ¥ÉÖ£à ´Éeà »É{©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÖ. ¡ÉÊlɴɺÉÇ{ÉÖÅ ÷Éà~ÉÇ»É »~ÉàÊ¶É«É±É ¡ÉÉ>] »Éàùà©É{ÉÒ ¥ÉÉq ¾ºÉÇ
W«Éà¶É HÅ»ÉÉùÉ +à»É.+à»É.»ÉÒ ©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É +{Éà ©ÉÒlÉ ùÉWà{r HÉiÉHÒ«ÉÉ +àSÉ.+à»É.»ÉÒ. ©ÉÉÅ
76.83 ÷HÉ »ÉÉoÉà ¡ÉoÉ©É
+É´É´ÉÉ ¥Ét±É +à´ÉÉàeÇ
+{Éà
÷ÄÉà£Ò ´Éeà »É{©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÖ
+{Éà l«ÉÉù¥ÉÉq ¾ºÉÇ
W«Éà¶É HÅ»ÉÉùÉ+à
+à»É.+à»É.»ÉÒ ©ÉÉÅ
90 ÷HÉ oÉÒ ´ÉyÉÖ ©ÉÉHÇ ©Éà³´É´ÉÉ ~ÉÉàlÉà
Hùà±ÉÒ lÉä«ÉÉùÒ Ê´É¶Éà ¡É´ÉSÉ{É +É~ÉÒ{Éà Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{ÉÉà
Al»Éɾ ´ÉyÉÉ«ÉÉâ
+{Éà
¾ºÉÇ{ÉÉ
©ÉÉlÉÞ¸ÉÒ V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É +{Éà
W«Éà¶É§ÉÉ> ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ ´ÉJlÉÞl´É ùWÚ
H«ÉÖÇ. Wà{Éà
¾ÉWù lÉ©ÉÉ©É [ÉÉÊlÉW{ÉÉà
+{Éà ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà+à
lÉɱÉÒ+Éà{ÉÉÅ NÉiÉeÉ÷oÉÒ ´ÉyÉÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉÖÅ. »Éù»´ÉlÉÒ »É{©ÉÉ{É ¥ÉÉq +É ´ÉºÉâ ±ÉN{ÉOÉÅoÉÒ oÉÒ XàeÉ«Éà±É ¾Éà«É lÉà´ÉÉ
{É´ÉqÅ~ÉlÉÒ+Éà{ÉÖÅ {É´ÉqÅ~ÉÊlÉ »É{©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖ. {É´ÉqÅ~ÉÊlÉ »É{©ÉÉ{É ¥ÉÉq ©ÉÖÅ¥É> [ÉÉÊlÉ{ÉÉ ¥ÉɳHÉà lÉà©ÉW [ÉÉÊlÉW{ÉÉà
rÉùÉ ¡É»lÉÖlÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ »ÉÉÅ»HÞÊlÉH HÉ«ÉÇJ©ÉÉà{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Wà©ÉÉÅ »ÉÉä ¡ÉoÉ©É ©ÉàPÉ{ÉÉ ±ÉɱÉÉiÉÒ +{Éà Ê´É¾É ¶Éɾà
»ÉÖÅqù {ÉÞl«É{ÉÉÊ÷HÉ - qà´ÉÉ ¸ÉÒ NÉiÉà¶ÉÉ ´Éeà »ÉÉÅ»HÞÊlÉH HÉ«ÉÇJ©É{ÉÒ yÉ©ÉÉHàqÉù ¶É°+ÉlÉ HùÒ {ÉÞl«É{ÉÉÊ÷HÉ ¥ÉÉq yÉä«ÉÇ
ʾ©ÉÉŶÉÖ ¶Éɾ ÊJ»É 3 Ê£±©É{ÉÉ ¡ÉL«ÉÉlÉ »ÉÉáNÉ ùPÉÖ~ÉÊlÉùÉyÉ´É ´Éeà »ÉÖÅqù ©ÉX{ÉÉà »ÉÉà±ÉÉà
eÉ{»É ùWÚ ±É«ÉÉâ. l«ÉÉù¥ÉÉq yÉä«ÉÇ,
H»lÉÒ, ©É{É +{Éà»ÉÞʺ÷ ©ÉàPÉÉiÉÒ+à
+ÉW H±É lÉàùà ©Éàùà ~«ÉÉù Hà SÉSÉâ »ÉÉáNÉ ~Éù »Éù»É ©ÉX{ÉÉà NÉÞ~É eÉ{»É ùWÚ
H«ÉÉâ. l«ÉÉù
¥ÉÉq »É©ÉÞÊu HÅ»ÉÉùÉ +{Éà yÉÉùÉ NÉÉàùÊe«ÉÉ+à
LÉÖ¥ÉW »Éù»É eÉ{»É ùWÚ
H«ÉÉâ »ÉÉáNÉ ¾lÉÖ-´ÉÉà ÊJº{ÉÉ ¾ä. l«ÉÉù ¥ÉÉq ¾{»É±É
HÉNÉeÉ+à ¡ÉL«ÉÉlÉ ùɩɱÉÒ±ÉÉ Ê£±©É{ÉÖÅ
ùÉ©ÉY HÒ SÉÉ±É qàLÉÉà NÉÒlÉ ~Éù ©É{É©ÉÉà¾H eÉ{»É ùWÚ
H«ÉÉâ
Wà{Éà
A~ÉλoÉlÉ lÉ©ÉÉ©É
»É§«ÉÉà+à lÉɱÉÒ+Éà{ÉÉ NÉiÉNÉeÉ÷oÉÒ ´ÉyÉÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉÉà. l«ÉÉù¥ÉÉq Ê{ÉʩɺÉÉ ÊHùiÉ NÉÖWùÉlÉÒ+à ùɩɱÉÒ±ÉÉ Ê£±©É{ÉÉÅ ¥É¾ÖW
£à©É»É »ÉÉáNÉ {ÉNÉÉùÉ »ÉÅNÉ hÉà±É ¥ÉÉWà NÉÒlÉ ~Éù ¥Éà{É©ÉÚ{É +{Éà ±ÉÉW´ÉÉ¥É eÉ{»É HùÒ A~ÉλoÉlÉ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà
+{Éà ©É¾à©ÉÉ{ÉÖÅ
§Éù~ÉÖù ©É{ÉÉàùÅW{É H«ÉÖÇ
+{Éà ±ÉÉàHÉà+à lÉɱÉÒ+Éà{ÉÉ NÉiÉNÉeÉ÷oÉÒ eÉ{»É{Éà ´ÉyÉÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉÉà. l«ÉÉù¥ÉÉq ©ÉàPÉ{ÉÉ ±ÉɱÉÉiÉÒ+à
£ùÒ +àH´ÉÉù »ÉÖÅqù ©ÉX{ÉÉ eÉ{»É ¥Éù»ÉÉà ùà ©ÉàPÉÉ ùWÚ H«ÉÉâ
Wà{Éà »ÉÉä+à lÉɱÉÒ+ÉàoÉÒ ´ÉyÉÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉÉà. l«ÉÉù¥ÉÉq »lÉÞÊlÉ
qÚyÉà±ÉÉ +à {ÉNÉÉùÉ »ÉÅNÉ hÉà±É ¥ÉÉWà NÉÒlÉ ~Éù eÉ{»É ùWÚ
H«ÉÉâ l«ÉÉù¥ÉÉq ~ÉÒ{HÒ lÉÖºÉÉù HÉNÉeÉ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÖÅqù »´Éù ´Éeà
NÉÒlÉ NÉÉ«É{Éà ±ÉÉàHÉà{ÉÒ ´Éɾ´Éɾ ©Éà³´ÉÒ +{Éà »ÉÉä
+à lÉɱÉÒ+Éà{ÉÉ NÉiÉeÉ÷oÉÒ ´ÉyÉÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉÒ +{Éà
+¾Ò »ÉÉÅ»HÞÊlÉH