Page 28 - 68TH VARSHIK AHEVAL FOR YEAR 2013-14 AT GAUMANTAK HALL, VILE PARLE (E), 16-NOV-2014

Basic HTML Version

26
HÉ«ÉÇJ©É{ÉÒ ~ÉÚiÉÉǾÖÊlÉ oÉ>. l«ÉÉù¥ÉÉq ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ §ÉÚlÉ~ÉÖ´ÉÇ ¡É©ÉÖLÉ +{Éà ~ÉÒ.¥ÉÒ.+Éà÷Ò. »É§«É ¸ÉÒ ~ÉùÉNɧÉÉ>
NÉÉàùÊe«ÉÉ+à
+É~ÉiÉÒ ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ{ÉÉÅ ©É¾l´É +É~ÉÒ{Éà
+É~ÉiÉÉ ¥ÉɳHÉà{Éà NÉÖWùÉlÉÒ©ÉÉÅ ±ÉLÉlÉÉ ±ÉLÉlÉÉ +{Éà
´ÉÉÅSÉlÉÉ ¶ÉÒLÉ´ÉÖÅ
W Xà>+à
+{Éà
+É´Ée´ÉÖÅ
W Xà>+à lÉà ¥ÉÉ¥ÉlÉ Ê´É¶Éà »ÉÖÅqù +{Éà Ê´É»lÉÞlÉ XiÉHÉùÒ +É~ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ ùWÚ
HùÒ +{Éà
WiÉÉ´«ÉÖÅ Hà
+ÉWà qÖÊ{É«ÉÉ +ÉLÉÒ §ÉÉùlÉÒ«É »ÉÅ»HÞÊlÉ{Éà ~ÉÉ©É´ÉÉ oÉ{ÉNÉ{ÉÒ ù¾Ò Uà
+{Éà
WiÉÉ´«ÉÖÅ Hà
Wà ¥ÉɳH
+É~ÉiÉÒ ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ §ÉڱɶÉà
+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©ÉÉ {Éà ~ÉiÉ §ÉڱɶÉà
+{Éà
WiÉÉ´«ÉÅÖ Hà
+ÉWà
+É~ÉiÉà »Él»ÉÅNÉ oÉÒ Ê´É©ÉÖLÉ oÉlÉÉ
W>+à UÒ+à +{Éà +Éy«ÉÉÎl©ÉH Y´É{É ~Éù §ÉÉù ©ÉÖGlÉÉ WiÉÉ´«ÉÖÅ Hà »ÉlÉ»ÉÅNÉ +{Éà ÊHlÉÇ{É ´Éeà W +É~ÉiÉÉ ©É{É ~Éù ~Éeà±ÉÉ
qÚºÉiÉÉà +{Éà §ÉÉùÉà{Éà »ÉÉ£ HùÒ ¶ÉHÒ+à. »ÉÅl»ÉNÉ +{Éà ÊHlÉÇ{É ´Éeà ©É{É{ÉÒ ¶ÉÖÊu oÉÉ«É lÉà©É WiÉÉ´«ÉÖÅ. l«ÉÉù¥ÉÉq °~ÉɱÉÒ yÉ©ÉÔ
HÉNÉeÉ{ÉÖÅ ¥ÉÒ.+àe. ©ÉÉÅ ~ÉÉ»É oÉ´ÉÉ ¥Ét±É ~ÉÉà»÷ OÉàV«ÉÖ«Éà÷ »É{©ÉÉ{É NÉÅ.»´É. +°iÉÉ¥Éà{É HÅ»ÉÉùÉ+à
H«ÉÖÈ. »ÉÉoÉÉà »ÉÉoÉ +¾Ó
¡ÉoÉ©É »É§ÉÉ{ÉÒ ~ÉÚiÉÉǾÖÊlÉ X¾àù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ +{Éà ¥É~ÉÉàùà 1.45 H±ÉÉHà ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³
+É«ÉÉàYlÉ ¡ÉÒlÉÒ§ÉÉàW{É{ÉÉà +É{ÉÅq qùàH ©É¾à©ÉÉ{É lÉoÉÉ [ÉÉÊlÉW{Éà lÉà©ÉW SÉÒ£NÉà»÷ ¸ÉÒ +{Éà +à´ÉÉàeÔ+Éà+à +àH¥ÉÒX{ÉÉ
Ê´ÉSÉÉùÉà{ÉÒ +É~É-±Éà HùlÉÉÅ ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà.
ÊulÉÒ«É »É§ÉÉ
¥É~ÉÉàùà
3 H±ÉÉHà ÊwlÉÒ«É »É§ÉÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ ÊwlÉÒ«É »É§ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉàH-»É§ÉÉ »ÉÅSÉÉʱÉHÉ lÉùÒHà
1)
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉàPÉ{ÉÉ ±ÉɱÉÉiÉÒ +{Éà 2) Ê{ÉʩɺÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ+à »Éà´ÉÉ ¥ÉX´ÉÒ. »É§ÉÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ NÉÉä.´ÉÉ. H{ÉÖ§ÉÉ>
¾ùY´É{ÉqÉ»É HÅ»ÉÉùÉ{ÉÉÅ
Y´É{É{Éà »~ɶÉÇlÉÒ +©ÉÖH PÉ÷{ÉÉ+Éà+à »ÉÉÅH³Ò ±ÉàlÉÉ £Éà÷Éà »±ÉÉ>e ¶ÉÉà ùWÚ HùÒ{Éà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ +{Éà ±ÉÉàHÉà+à lÉɱÉÒ+Éà{ÉÉ NÉeNÉeÉ÷oÉÒ ´ÉyÉÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉÒ. l«ÉÉù¥ÉÉq ¾Êù£É>{ÉÉ WW y´ÉÊ{É¥Éà{É ~É÷à±É +{Éà
~ÉÒNɱÉÉ¥Éà{É ~É÷à±É{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´É«ÉÖÅ +{Éà WW ¾Êù£É>{ÉÉ ùÒW±÷ ùWÚ H«ÉÉÇ. l«ÉÉù¥ÉÉq +Éc©ÉÉ [ÉÉÊlÉ ¡ÉqÉ{É
+à´ÉÉàeÇ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Wà{ÉÉÅ §ÉÉNÉ°~Éà ¶É°+ÉlÉ©ÉÉÅ +à´ÉÉàeÔ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¾àlÉ±É SÉàlÉ{ɧÉÉ> ¶Éàcà lɥɱÉÉ´ÉÉq{É{ÉÖÅ
~Éù£Éà©É{»É +É~«ÉÖÅ
+{Éà lÉà©É{ÉÒ ~ÉÖmÉÒ HÉXà±É ¶Éàcà ÊNÉ÷Éù ´ÉÉq{É{ÉÖÅ ~Éù£Éà©É{»É +É~«ÉÖÅ
+{Éà
ùɩɱÉÒ±ÉÉ Ê£±©É{ÉÖÅ ¡ÉL«ÉÉlÉ
{ÉNÉÉùÉ »ÉÅNÉ hÉà±É ¥ÉÉWà NÉÒlÉ NÉÉ«É{Éà ¸ÉÉàlÉÉ+Éà{ÉÉ ¾q«É YlÉ ±ÉÒyÉÉ. l«ÉÉù¥ÉÉq +à´ÉÉeÇ »É©ÉÉùŧÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ +{Éà »ÉÉä ¡ÉoÉ©É SÉÒ£ NÉà»÷ ¸ÉÒ NÉÖiÉ´ÉÅlɧÉÉ> eà±ÉÉ´ÉɳÉ{ÉÖÅ »÷àW A~Éù »´ÉÉNÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ. l«ÉÉù¥ÉÉq ¡É©ÉÖLÉ
¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ+à ¡ÉÉ»ÉÅÊNÉH ¡É´ÉSÉ{É +É~«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. l«ÉÉù¥ÉÉq ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÅqÉ¥Éà{É {É÷´Éù±ÉÉ±É ©ÉàPÉÉiÉÒ+à
SÉÒ£NÉà»÷ ¸ÉÒ NÉÖiÉ´ÉÅlɧÉÉ> Hà. eà±ÉÉ´ÉɳÉ{ÉÉ Y´É{É{ÉÒ HÉùHÒqÔ{ÉÉà ~ÉÊùSÉ«É +É~«ÉÉà lÉà{Éà »É´ÉÇ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà +{Éà
©É¾à©ÉÉ{ÉÉà+à lÉɱÉÒ+Éà{ÉÉ NÉeNÉeÉ÷oÉÒ ´ÉyÉÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉÉà.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³-©ÉÖÅ¥É> wÉùÉ »ÉÅSÉÉʱÉlÉ lÉoÉÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ q©É«ÉÅlÉÒ +{Éà ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ.
±ÉɱÉÉiÉÒ ¡ÉàÊùlÉ [ÉÉÊlÉ ¡ÉÊlɧÉÉ +à´ÉÉàeÇ ¡ÉqÉ{É £ÉA{eà¶É{É +ÅlÉNÉÇlÉ 4 +à´ÉÉàeÇ ©É¾É{É֧ɴÉÉà / »É©ÉÉW»Éà´ÉHÉà{Éà
+É~«ÉÉ
¾lÉÉ.
1)
[ÉÉÊlɧÉÚºÉiÉ ©ÉùiÉÉànÉù +à´ÉÉàeÇ :
NÉÉä.´ÉÉ. H{ÉÖ§ÉÉ>+àSÉ. HÅ»ÉÉùÉ (©ÉÖÅ¥É>)
2)
[ÉÉÊlɧÉÚºÉiÉ +à´ÉÉàeÇ :
¸ÉÒ ´É»ÉÅlɱÉÉ±É +àSÉ. HÅ»ÉÉùÉ (´ÉeÉàqùÉ)
3)
[ÉÉÊlÉNÉÉäù´É +à´ÉÉàeÇ :
¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ>+à©É. HÉNÉeÉ (©ÉÖÅ¥É>)
4)
[ÉÉÊlÉNÉÉäù´É +à´ÉÉàeÇ
: ¸ÉÒ ¾àlÉ±É »ÉÒ. ¶Éàc (+©ÉqÉ´ÉÉq)
+É ùÒlÉà
HÖ±É 4 +à´ÉÉàeÇ
+~ÉÇiÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÉ ¾lÉÉ. +É ¡É»ÉÅNÉ{ÉÉà
A~ÉλoÉlÉ ©É¾É{É֧ɴÉÉà
+à ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ
»ÉÅNÉc{É, »Éà´ÉÉ{Éà »É¾HÉù{ÉÉ §Éù~Éà÷ ´ÉLÉÉiÉ H«ÉÉÇ ¾lÉÉ +{Éà ¡ÉÉ»ÉÅÊNÉH ¡É´ÉSÉ{É +É~«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ.
l«ÉÉù¥ÉÉq »ÉÒ.>.÷Ò. ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉ{ÉÒ +{Éà ©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò W«ÉÅlÉ +àSÉ. HÅ»ÉÉùÉ ¡ÉÉ»ÉÅÊNÉH ¡É´ÉSÉ{É
HùÒ +ɧÉÉùÊ´ÉÊyÉ »ÉÉoÉà ¥ÉÒY »É§ÉÉ{ÉÒ »É£³ ~ÉÚiÉÉǾÚÊlÉ X¾àù HùÒ ¾lÉÒ.