Page 29 - 68TH VARSHIK AHEVAL FOR YEAR 2013-14 AT GAUMANTAK HALL, VILE PARLE (E), 16-NOV-2014

Basic HTML Version

27
lÉÖlÉÒ«É »É§ÉÉ
mÉÒX ʴɧÉÉNÉ{ÉÒ ±ÉÉKÉÊiÉHlÉÉ ¾lÉÒ ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>{ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ{Éà ±ÉNÉlÉÉÅ
W°ùÒ HÉ«ÉHÉ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ »ÉàJà÷ùÒ ¸ÉÒ NÉÉäùÉÅNÉ ©É¾à{r NÉÉàùÊe«ÉÉ +à lÉÉ. 30-12-2012{ÉÉÅ ùÉàW ©É³à±É ´ÉÉʺÉDZÉ
»ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ{ÉÒ Ê©ÉÊ{É÷»É ùWÚ HùÒ Wà{ÉÉà +NÉÉAoÉÒ W ´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉɱɩÉÉÅ »É©ÉÉ´Éà¶É Hùà±É ¾Éà´ÉÉoÉÒ ´ÉÉÅSÉà±É X¾àùÉHùÉ>
+{Éà
+É »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ {ÉÉàÊ÷»É©ÉÉÅ
WiÉÉ´«ÉÉ ©ÉÖW¥É HÉà>~ÉiÉ [ÉÉÊlÉW{É lÉù£oÉÒ ~ÉÖSUÉ Hà ¡ÉüÉɴɱÉÒ +É´Éà±É {É ¾Éà´ÉÉoÉÒ »É´ÉÇ
»ÉÅ©ÉlÉ X¾àù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ+É´ÉÒ l«ÉÉù¥ÉÉq ÷ÄàWùù ¸ÉÒ ©É¾à¶É qÚyÉà±ÉÉ +à ´ÉºÉÇ
2012-13{ÉÉ +ÉàÊe÷ oÉ«Éà±ÉÉ Ê¾»ÉÉ¥ÉÉà{ÉÒ
ùWÚ+ÉlÉ HùÒ +{Éà +É Ê¾»ÉÉ¥ÉÉà ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ HÉà> ~ÉiÉ »É§«É lÉù£oÉÒ ~ÉÞSUÉ {É +É´ÉlÉÉ Ê¾»ÉÉ¥ÉÉà +ÉèÊe÷àe ©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò{ÉÉÅ
+¾à´ÉÉ±É »ÉÉoÉà {ÉÒSÉà{ÉÉ cùÉ´É ©ÉÖW¥É »É´ÉÉÇ{ÉÖ ©ÉlÉà ~É»ÉÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ.
cùÉ´É - 1 :
+ÉoÉÒ cùÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Uà Hà {ÉÉiÉÉHÒ«É ´ÉºÉÇ
2012-13 {ÉÉÅ
+ÉàÊe÷ oÉ«Éà±ÉÉ Ê¾»ÉÉ¥ÉÉà ¸ÉÒ
+É´ÉH-X´ÉH lÉà©ÉW lÉÉ. 31-3-2013 ùÉàW{ÉÖÅ »Éù´Éä«ÉÖ, ¥Éà±Éà{»É »ÉÒ÷, +ÉèÊe÷»ÉÇ{ÉÉ ùÒ~ÉÉà÷Ç
»ÉÉoÉà lÉà©ÉW ©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò W«ÉÅlÉ +àSÉ. HÅ»ÉÉùÉ +{Éà ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> Wà. ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ ´ÉÉʺÉÇH
+à¾à´ÉÉ±É »ÉÉoÉà »É´ÉÉÇ{ÉÖ©ÉlÉà ~É»ÉÉù X¾àùÉHù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Uà.
cùÉ´É ùWÚ HlÉÉÇ : ¸ÉÒ NÉÉäùÉÅNÉ +à©É. NÉÉàùÊe«ÉÉ
cùÉ´É {Éà ÷àHÉà
+É~É{ÉÉù : ¸ÉÒ Ê¾ùà{É Hà. NÉÉàùÊe«ÉÉ
cùÉ´É -2 :
+ÉoÉÒ cùÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Uà Hà ©Éà»É»ÉÇ Ê{ÉÊlÉ¶É Ê{ÉNÉ©É +è{e HÖ. »ÉÒ.+à {Éà ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉÅ
+ÉàÊe÷ù lÉùÒHà
{ÉÉiÉÉHÒ«É ´ÉºÉÇ
2013-14 ©ÉÉ÷à ©Éà{ÉàYÅNÉ H©ÉÒ÷Ò Wà ©É¾à{ÉlÉÉiÉÖÅ {ÉIÒ Hùà lÉà Hùà ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ
©ÉÉ{«É +ÉàÊe÷ù {ÉlÉÒHà Ê{É©ÉiÉÚH Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
cùÉ´É ùWÚ HlÉÉÇ : ¸ÉÒ NÉÉäùÉÅNÉ +à©É. NÉÉàùÊe«ÉÉ
cùÉ´É {Éà ÷àHÉà +É~É{ÉÉù : ¸ÉÒ Ê¾ùà{É Hà. NÉÉàùÊe«ÉÉ
l«ÉÉù¥ÉÉq ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³{ÉÉà +¾à´ÉÉ±É lÉà©ÉW ´ÉºÉÇ 2012-13{ÉÉÅ
©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉŠʾ»ÉÉ¥ÉÉà{ÉÒ ùWÚ+ÉlÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³{ÉÉÅ LÉX{ÉSÉÒ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÉW±É ~ÉÒ.
H³oÉÒ«ÉÉ+à
HùÒ. +É Ê¾»ÉÉ¥ÉÉà ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ HÉà> ~ÉÞSUÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ {É¾Ò +É´ÉlÉÉÅ
+É Ê¾»ÉÉ¥ÉÉà ¡É©ÉÖLÉ{ÉÉÅ
+¾à´ÉÉ±É »ÉÉoÉà {ÉÒSÉà{ÉÉ cùÉ´É ©ÉÖW¥É »É´ÉÉÇ{ÉÖ©ÉlÉà ~É»ÉÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ.
cùÉ´É - 3 :
+ÉoÉÒ cùÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Uà Hà ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³-©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ {ÉÉiÉÉHÒ«É ´ÉºÉÇ
2012-13 {ÉÉ ´ÉÉʺÉÇH ʾ»ÉÉ¥ÉÉà, ¸ÉÒ +É´ÉH-X´ÉH LÉÉlÉÖ lÉà©ÉW lÉÉ. 31-3-2013{ÉÉÅ
ùÉàW{ÉÖÅ
»Éù´Éä«ÉÖÅ lÉà©ÉW ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ qÒ±ÉÒ~É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ{ÉÉ ´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉÉ±É »ÉÉoÉà »É´ÉÉÇ{ÉÖ©ÉnÉà ~É»ÉÉù
X¾àù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
cùÉ´É ùWÚ HlÉÉÇ : ¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÉW±É ~ÉÒ. H³oÉÒ«ÉÉ
cùÉ´É {Éà ÷àHÉà
+É~É{ÉÉù : ¸ÉÒ©ÉlÉÒ SÉÉ°¥Éà{É §ÉùlɧÉÉ> HÅ»ÉÉùÉ
l«ÉÉù¥ÉÉq Uà±±Éà ùɺ÷ÄNÉÒlÉ +{Éà ±¾ÉiÉÒÊ´ÉlÉùiÉ »ÉÉoÉà »É´ÉÉâ+à »´ÉÉÊqº÷ ¾³´ÉÖÅ §ÉÉàW{É ±É> +ÉLÉÉ
Êq´É»É{ÉÉà §ÉùSÉH HÉ«ÉÇJ©É »É©ÉÉ~lÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÉà.