Page 3 - 68TH VARSHIK AHEVAL FOR YEAR 2013-14 AT GAUMANTAK HALL, VILE PARLE (E), 16-NOV-2014

Basic HTML Version

01
C/o
¸ÉÒ. ¶ÉÉÅlÉÒ ±ÉÉ±É +à{É. HÉNÉeÉ, 303 - ¶É±ÉÉHÉ Ê¥É±eÓNÉ,
¥ÉáH +É࣠@Êe«ÉÉ »ÉÅ~ÉqÉ »ÉÉà. NÉà÷, +ÅyÉàùÒ (>). ©ÉÖÅ¥É> - 400 069
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>
SHREE GUJARATI KANSARA MAHAMANDAL-MUMBAI
C/o.
SHREE J. D. LALANI
, Shree Nath Darshan, 3rd Floor, Near Golden Tobacco,
S. V. Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056.
lÉÉ. 10-10-2014
+ÉqùiÉÒ«É [ÉÉÊlÉ¥ÉÅyÉÖ,
»É¾ºÉÇ
WiÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ Hà ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É> {ÉÉ ¥ÉÅyÉÉùiÉ lÉà©É W yÉÉùÉyÉÉàùiÉ {ÉÒ
H±É©É {ÉÅ¥Éù 6 (1), 7 lÉà©ÉW 8 +{´É«Éà
+É~ÉiÉÉÅ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ, »{ÉྻÉÅ©Éà±É{É lÉà©ÉW Ê¡ÉlÉÒ
§ÉÉàW{É »ÉÉoÉà ¶ÉÉ{ÉqÉù ~ÉqOɾiÉÊ´ÉyÉÒ{ÉÖÅ {ÉÖÅ
+É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É Uà. ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ
lÉ©ÉÉ©É »É§«É HÖ÷ÖÅ¥ÉÉà {Éà
A~ÉùÉàGlÉ »É©ÉÉùÅ§É +ÅlÉNÉÇlÉ 68 ©ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ-»{ÉྻÉÅ©Éà±É{É +{Éà Ê¡ÉlÉÒ §ÉÉàW{É
lÉà©ÉW ¶ÉÉ{ÉqÉù ~ÉqOɾiÉÊ´ÉyÉÒ{ÉÖÅ +´É±ÉÉàH{ÉHù´ÉÉ §ÉɴɧɫÉÖÈ +É©ÉÅmÉiÉ Uà.
»É§ÉÉ-»É ©Éà±É{É
©ÉÖÅ¥É> - 400057.
LÉÉ»É {ÉÉàáyÉ :
\
¾Éè±É{ÉÒ »É©É«É ©É«ÉÉÇqÉ ¡É©ÉÉiÉà »ÉÉÅWà
7.00 ´ÉÉN«ÉÉ »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ HÉ«ÉÇJ©É +É÷Éà~ÉÒ
±Éà´ÉÉà £ùY«ÉÉlÉ Uà.
\
±ÉÉAe »~ÉÒHù{ÉÉà
+´ÉÉW LÉÚ¥ÉW ©É«ÉÉÇÊqlÉ ùÉLÉ´ÉÉà
+Ê{É´ÉÉ«ÉÇ.
\
¾Éà±É{ÉÉ »oɳà ~ɾÉáSÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (>) ùà±´Éà »÷à¶É{ÉoÉÒ SÉɱÉlÉÉÅ
15 Ê©É.
©ÉÉÅ ~ɾÉáSÉÒ ¶ÉHÉ«É +oÉ´ÉÉ +Éà÷Éà ÊùKÉÉ wÉùÉ ©ÉÒ{ÉÒ©É©É §ÉÉeÖÅ °É. 17/- ©ÉÉÅ
~ɾÉáSÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà.
Êq´É»É lÉoÉÉ lÉÉùÒLÉ
ùÊ´É´ÉÉù - lÉÉ. 16-11-2014
»É©É«É
»É´ÉÉùà
9.30 H±ÉÉHà
©
»oɳ
NÉÉà©ÉÉÅlÉH »Éà´ÉÉ »ÉÅPÉ ¾Éà±É ©ÉɱÉÊ´É«ÉÉ ùÉàe{ÉÉ Uàeà, ʴɱÉà~ÉɱÉâ (>»÷),
»É©ÉÉùŧÉ{ÉÒ HÉ«ÉÇ»ÉÚSÉÒ :
»É©ÉÉùŧÉ{ÉÉà HÉ«ÉÇJ©É mÉiÉ Ê´É§ÉÉNÉ©ÉÉÅ (»Éà¶É{É©ÉÉÅ) ʴɧÉÉYlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É Uà.
»{ÉྻÉÅ©Éà±É{É Ê¡ÉlÉÒ§ÉÉàW{É, ¶ÉÉ{ÉqÉù ~ÉqOɾiÉ Ê´ÉyÉÒ
lÉà©ÉW ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ{ÉÒ {ÉÉà÷Ò»É