Page 30 - 68TH VARSHIK AHEVAL FOR YEAR 2013-14 AT GAUMANTAK HALL, VILE PARLE (E), 16-NOV-2014

Basic HTML Version

¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>
28
»ÉÉÅ»HÞÊlÉH ~ÉÉàOÉÉ©É©ÉÉÅ §ÉÉNɱÉà´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÒ +ùY
©ÉÉà.{ÉÅ.
¡ÉÊlɸÉÒ »ÉÉÅ»HÞÊlÉH ~ÉÉàOÉÉ©É Ê»É±ÉàH¶É{É HÊ©ÉÊ÷{ÉÉÅ »É§«ÉÉà
XàNÉ ©ÉÉ{É{ÉÒ«É ¡É©ÉÖLÉ
¸ÉÒ©ÉÊlÉ
»{Éྠ»ÉÅ©Éà±É{É{ÉÒ lÉÉùÒLÉ ´ÉÉù {ÉÉ ùÉàW ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É »ÉÉÅ»HÞÊlÉH ~ÉÉàOÉÉ©É©ÉÉÅ
»É´ÉÉùàà ¾ÖÅ ~ÉÉàlÉà ©ÉÉùÉ ©ÉÉ÷à / ©ÉÉùÉ ~ÉÖmÉ-~ÉÖmÉÒ ©ÉÉ÷à / ©ÉÉùÉ §ÉÉ>-¥É¾à{É ©ÉÉ÷à §ÉÉNÉ ±Éà´ÉÉ +ùY H°Å UÖÅ.
Ê´ÉNÉlÉÉà {ÉÒSÉà ©ÉÖÅW¥É Uà.
1. H±ÉÉHÉù{ÉÖÅ ~ÉÖ°Å {ÉÉ©É W{©É lÉÉùÒLÉ B ´ÉºÉÇ
2. +É>÷©É ùWÖ Hù´ÉÉ{ÉÒ Ê´ÉNÉlÉ
3. +É>÷©É{ÉÉà HÖ±É »É©É«É
4. +É>÷©É H> ùÒlÉà ùWÖ Hù¶ÉÉà
5. +É>÷©É©ÉÉÅ ùWÖ oÉ{ÉÉù {ÉÞl«É/NÉÒlÉ
¶Éà{ÉÉ A~Éù +ÉyÉÉùÒlÉ Uà.
6. ùWÖ oÉ{ÉÉù +É>÷©É{ÉÉÅ ¶É¥qÉà NÉÒlÉ-»ÉÅNÉÒlÉ{ÉÒ ~ÉÚùà~ÉÚùÒ +ÉàUÉ©ÉÉÅ
+ÉàUÒ ~ÉÉÅSÉ ~ÉÅHÊlÉ+Éà
7. H±ÉÉHÉù{Éà ÷Äà{ÉÓNÉ +É~É{ÉÉù HÉàÊù«ÉÉàOÉÉ£ù{ÉÖÅ {ÉÉ©É
{ÉÉ©É lÉoÉÉ ÷à±ÉÒ£Éà{É - ©ÉÉà¥ÉÉ>±É {ÉÅ
8. lÉ©ÉÉùÉ ©ÉlÉà lÉ©ÉÉà
+É>÷©É ùWÖ Hù´ÉÉ ©ÉÉNÉÉà
UÉà lÉà ¡É»ÉÅNÉ{Éà
+{ÉÖ°~É Uà?
+WÖNÉlÉÉÅ KÉÉà§ÉW{ÉH ´ÉÉG«É ¶É¥qÉà
Uà?
9. lÉ©ÉÉà+à ©ÉÅe³ wÉùÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É »É©É«É{ÉÒ ©É«ÉÉÇqÉ©ÉÉÅ
+ùY Hùà±É Uà
?
10.»ÉÉÅ»HÞÊlÉH ¡ÉÉàNÉÉ©É{ÉÒ +à{÷ÄÒ +É~É´ÉÉ{ÉÒ lÉÉ. Uà. lÉà
XàlÉÉ ©ÉÉùÒ +ùY Êq´É»ÉÉà ©ÉÉàeÒ Uà.
+ùY ©ÉÉàeÒ ùWÖHù´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉ HÉùiÉÉà {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É Uà. Wà qù NÉÖWù Hù¶ÉÉà.
10. +É>÷©É{Éà ùWÖ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à
+É>÷©É{Éà
+{ÉÖ°~É eÄà»É Uà?
Hà PÉùà±ÉÖÅ »ÉÉqÉ eÄà»É©ÉÉÅ ùWÖ+ÉlÉ Hù¶ÉÉà Hà »~Éà¶É±É eÄà»É lÉä«ÉÉù Hùà±É Uà.
+ùY Hù{ÉÉù{ÉÖÅ {ÉÉ©É lÉoÉÉ »Éù{ÉÉ©ÉÖ
lÉÉùÒLÉ
{ÉÞl«É
»ÉÒ.eÒ.
Ê£±©ÉÒNÉÒlÉ
±ÉÉàH »ÉÅNÉÒlÉ
{ÉÉ÷ÒHÉ
+{«É
Ê©ÉÊ{É÷
~Éà{É eÄÉ>´É
yÉÉÊ©ÉÇH
+{«É
+{ÉÖ§É´É ´ÉºÉÇ
¾É
{ÉÉ
¾É
{ÉÉ
¾É
{ÉÉ
Êq´É»ÉÉà ©ÉÉàeÒ Uà
PÉùà±ÉÖ eÄà»É Uà
»~Éà¶É±É eÄà»É
H±ÉÉHÉù{ÉÒ »É¾Ò / +ùWqÉù{ÉÒ »É¾Ò
NÉÒlÉ
A~ÉùÉàGlÉ lÉ©ÉÉ©É Ê´ÉNÉlÉ »ÉÉSÉÒùÒlÉà ùWÖ Hùà±É Uà