Page 31 - 68TH VARSHIK AHEVAL FOR YEAR 2013-14 AT GAUMANTAK HALL, VILE PARLE (E), 16-NOV-2014

Basic HTML Version

1) »É©É«É»Éù +É´Éà±É +ùY{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ
+ɴɶÉà ©ÉÉàeÒ +É´Éà±É +ùY ©ÉÉ÷à »ÉÉÅ»HÞÊlÉH ¡ÉÉàOÉÉ©É Ê»É±ÉàH¶É{É HÊ©ÉÊ÷{ÉÉà
+ùY{Éà
±Éà´ÉÒ +oÉ´ÉÉ {É ±Éà´ÉÒ {ÉÉà Ê{ÉiÉÇ«É +ùY Hù{ÉÉù{Éà ¥ÉÅyÉ{ÉHlÉÉÇ ù¾à¶Éà. HÉà>~ÉiÉ +ùY{Éà ~ÉÉ»É HùÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¾ÉàtàqÉùÉà A~Éù
Ê´É{ÉW°ùÒ q¥ÉÉiÉ {É Hù´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ Uà.
2) ¡É»ÉÅNÉ{Éà
+{ÉÖ°~É +oÉ´ÉÉ H±ÉÉHÉù{ÉÒ A~Éù ¡É©ÉÉiÉà NÉÒlÉ-NÉÉ«É{É-{ÉÞl«É{ÉÉÊ÷HÉ {ÉʾÅ
¾Éà«É lÉÉà
+ùY{ÉÉ ©ÉÅWÖù Hù´ÉÉ{ÉÉà
+ÊyÉHÉù
»ÉÉÅ»HÞÊlÉH ¡ÉÉàNÉÉ©É Ê»É±ÉàG¶É{É HÊ©É÷Ò{ÉÉ ¾ÉàtàqÉùÉà{Éà ù¾à¶Éà.
3) +É>÷©É HoÉÉ J©É©ÉÉÅ H«ÉÉùà +{Éà H«ÉÉ »É©É«Éà »É´ÉÉù{ÉÉÅ »Éà¶É{É©ÉÉÅ Hà »ÉÉÅW{ÉÉÅ »Éà¶É{É©ÉÉÅ ±Éà´ÉÒ lÉà{ÉÉà Ê{ÉiÉÇ«É ¾ÉàtàqÉùÉà {ÉIÒ Hù¶Éà. +É
¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ ´ÉÉq-Ê´É´ÉÉq {É Hù´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ.
4) +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ »ÉÅXàNÉÉà©ÉÉÅ lÉ©ÉÉà+à lÉä«ÉÉù Hùà±É +É>÷©É{Éà ùt ¥ÉÉlÉ±É Hù´ÉÉ{ÉÉà
+ÊyÉHÉù »ÉÉÅ»HÞÊlÉH ¡ÉÉàNÉÉ©É Ê»É±ÉàG¶É{É HÊ©É÷Ò{ÉÉ
¾ÉàtàqÉùÉà{Éà ù¾à¶Éà.
5) »ÉÅ»oÉÉ lÉù£oÉÒ eÄà»É ©ÉÉ÷à / HÉàÊù«ÉÉàOÉÉ£ù ©ÉÉ÷à Hà
+i«É LÉSÉÇ ¥ÉÉ¥ÉlÉ HÉà> ¥ÉɾàyÉùÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É {É ¾Éà«É +à´ÉÉ »ÉÅXàNÉÉà©ÉÉÅ
lÉ©ÉÉ©É LÉSÉÇ H±ÉÉHÉù/+°YHù{ÉÉùà §ÉÉàNÉ´ÉÉ{ÉÉà ù¾à¶Éà.
6) +É>÷ù ùWÖ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉ©ÉÉà{Éà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É »É©É«É ~ɾà±ÉÉÅ 30 Ê©ÉÊ{É÷ ´É¾à±ÉÉÅ lÉä«ÉÉù oÉ>{Éà ù¾à´ÉÖÅ.
1) ùWÚ oÉ{ÉÉù »ÉÉÅ»HÞÊlÉH ¡ÉÉàNÉÉ©É{ÉÉÅ yÉÉùÉ-yÉÉàùiÉ +{Éà Ê{É«É©ÉÉà »ÉÉÅ»HÞÊlÉH ¡ÉÉàNÉÉ©É Ê»É±ÉàG¶É{É HÊ©É÷Ò {ÉIÒ Hù¶Éà
+{Éà lÉà
©ÉÖW¥É »ÉÉÅ»HÞÊlÉH ¡ÉÉàNÉÉ©É{ÉÒ +É>÷©É{Éà ©ÉÅWÖùÒ +É~É´ÉÉ{ÉÉà Hà {ÉÉ ©ÉÅWÖù Hù´ÉÉ{ÉÉà lÉ©ÉÉ©É +ÊyÉHÉù »ÉÉÅ»HÞÊlÉH ¡ÉÉàNÉÉ©É
ʻɱÉàG¶É{É HÊ©É÷Ò{ÉÉ »É§«É / ¾ÉàtàqÉùÉà{Éà
+É ©ÉÖW¥É ù¾à¶Éà. Wà lÉà »É©É«É{ÉÉ (1) ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉÅ ¡É©ÉÖLÉ (2) ©Éʾ±ÉÉ
©ÉÅe³{ÉÉÅ »ÉàJà÷ùÒ (3) ©É¾É ©ÉÅe³{ÉÉÅ ¡É©ÉÖLÉ (4) ©É¾É ©ÉÅe³{ÉÉÅ ©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò.
2) +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ »ÉÅXàNÉÉà{Éà ±ÉKÉ©ÉÉÅ ±ÉàlÉÉ »ÉÉÅ»HÞÊlÉH ~ÉÉàOÉÉ©É Ê»É±ÉàG¶É{É HÊ©É÷Ò {ÉÉ »É§«ÉÉà/¾ÉàtàqÉùÉà{ÉÉ Ê{ÉiÉÇ«É ¥ÉÉ¥ÉlÉ ©ÉeÉNÉÉc
»ÉXÇ«É lÉÉà ʻɱÉàG¶É{É HÊ©É÷Ò ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ùWÖ+ÉlÉ »ÉÒ.>.÷Ò. ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{ɧÉÉ> ±ÉɱÉÉiÉÒ +{Éà
+{«É ÷Ä»÷Ò+Éà »É©ÉKÉ
~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ùWÖ+ÉlÉ Hù¶Éà.
2) +ùY{ÉÉà +§«ÉÉ»É HùlÉÉÅ +É>÷à©É {Éà »ÉÉÅ»HÞÊlÉH ~ÉÉàOÉÉ©É©ÉÉÅ ¶ÉÉ©Éà±É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à HÉà>~ÉiÉ XlÉ{ÉÉà ´ÉÉÅyÉÉà WiÉÉlÉÉà {ÉoÉÒ lÉàoÉÒ
+ùY ©ÉÅWÖù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
3) +ùY{ÉÉà +§«ÉÉ»É HùlÉÉÅ +É>÷©É©ÉÉÅ {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É{ÉÉà ´ÉÉÅyÉÉW{ÉH ©ÉÖtÉ+Éà Uà lÉàoÉÒ +ùY {ÉÉ ©ÉÅWÖù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
HÉùiÉÉà
ʻɱÉàH¶É{É HÊ©ÉÊ÷{ÉÉÅ »É§«ÉÉà / ¾ÉàtàqÉùÉà{ÉÒ »É¾Ò
1) ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉÅ ¡É©ÉÖLÉ{ÉÒ »É¾Ò
2) ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ »ÉàJà÷ùÒ{ÉÒ »É¾Ò
3) ©É¾É ©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ{ÉÒ »É¾Ò
4) ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉÅ ©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò{ÉÒ »É¾Ò
»ÉÉÅ»HÞÊlÉH ~ÉÉàOÉÉ©É Ê»É±ÉàH¶É{É HÊ©ÉÊ÷{ÉÉÅ Ê{É«É©ÉÉà
29
A~ÉùÉàGlÉ Ê{É«É©ÉÉà ©É{Éà H¥ÉÖ±É Uà H±ÉÉHÉù{ÉÒ »É¾Ò / +ùY Hù{ÉÉù{ÉÒ »É¾Ò
»ÉÉÅ»HÞÊlÉH ~ÉÉàOÉÉ©É Ê»É±ÉàH¶É{É HÊ©ÉÊ÷{ÉÉÅ
+ùY ¥ÉÉ¥ÉlÉ{ÉÉ Ê{ÉiÉÇ«É
LÉÉ»É {ÉÉáyÉ :
+ùY~ÉmÉH ©ÉÉàeÉ©ÉÉÅ ©ÉÉàeÖÅ lÉÉ. 5-11-2014 »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ Hà ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ »ÉàJà÷ùÒ{Éà ~ɾÉàSÉÉe´ÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.