Page 33 - 68TH VARSHIK AHEVAL FOR YEAR 2013-14 AT GAUMANTAK HALL, VILE PARLE (E), 16-NOV-2014

Basic HTML Version

SHREE GUJARATI KANSARA MAHAMANDAL-MUMBAI.
C/o. Shree J. D. Lalani, Shree Nath Darshan, 3rd Flor, Near Golden Tobacco,
S. V. Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056.
Book - Post
{ÉÚlÉ{É ´ÉºÉÉÇʧÉ{ÉÅq{É
Úl
ÇÊ
Åq
Ú
Ç
Å
Ú
Ç
Å
Ú
Ç
Å
W«É NÉÉà~ÉɱÉ
à~à à à
To,
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ
©É¾É©ÉÅe³
©ÉÖÅ¥É>