Page 5 - 68TH VARSHIK AHEVAL FOR YEAR 2013-14 AT GAUMANTAK HALL, VILE PARLE (E), 16-NOV-2014

Basic HTML Version

03
+©ÉÞlÉ ©É¾Éàl»É´É
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ »É§«É HÖ÷ÖÅ¥ÉÉà{ÉÉ 75 ´ÉºÉÇ Hà lÉàoÉÒ ´ÉyÉÖ B©Éù{ÉÉ ´ÉeÒ±ÉÉà{ÉÒ »É{©ÉÉ{É Ê´ÉyÉÒ
¥É~ÉÉàùà 3.00 oÉÒ 5.00 H±ÉÉH »ÉÖyÉÒ
ÊwlÉҫɻɧÉÉ
J
{ÉÉ©É
W{©É lÉÉùÒLÉ
´ÉºÉÇ
1 NÉÅ.»´É. ¾ùÒ¥Éà{É ¡É§ÉÖqÉ»É qÅNÉÒ
-
85
2 NÉÅ.»´É. Ê´ÉW«ÉÉ¥Éà{É Ê¾©©ÉlɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ
-
84
3 ¸ÉÒ ©ÉÅNɳqÉ»É +©ÉÞlɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ
25-9-32
82
4 ¸ÉÒ ù»ÉÒH±ÉÉ±É ©ÉiÉÒ±ÉÉ±É ¶Éɾ
5-10-34
80
5 NÉÅ.»´É. q©ÉÅ«ÉlÉÒ¥Éà{É ©ÉÉà¾{ɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ
-
80
6 NÉÅ.»´É. »É´ÉÒlÉÉ¥Éà{É Wà. ±ÉɱÉÉiÉÒ
-
80
7 ¸ÉÒ ¡ÉÉiɱÉÉ±É +©ÉÞlɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ
24-6-35
79
8 ¸ÉÒ ÊH¶ÉÉàù LÉÒ©ÉY NÉÉÅyÉÒ
7-1-36
78
9 ¸ÉÒ §ÉNÉ´ÉÉ{ÉqÉ»É Hà. NÉÉÅyÉÒ
11-10-37
77
10 ¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ{ÉÖ©ÉlÉÒ ¥ÉÒ. NÉÉÅyÉÒ
12-12-37
77
11 ¸ÉÒ qà´ÉÒqÉ»É HÉ{ÉYHÅ»ÉÉùÉ
21-12-37
77
12 ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÅWÖ±ÉÉ¥Éà{É ~ÉÉ{ÉÉSÉÅq HÅ»ÉÉùÉ
-
76
13 ¸ÉÒ U¥ÉÒ±ÉqÉ»É ©ÉÉà¾{ɱÉÉ±É SÉÒlɱÉÒ«ÉÉ
-
75
14 ¸ÉÒ Ê¾©©ÉlɱÉÉ±É +©ÉÞlɱÉÉ±É LÉÉLÉÒ
-
75
+ÉWùÉàW{ÉÉÅ »{Éྠ»É©©Éà±É{É / ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÖÅ¥É>©ÉÉÅ ´É»ÉlÉÉ ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ
»É§«É HÖ÷ÖÅ¥ÉÉà{ÉÉ 75 ´ÉºÉÇ
Hà lÉàoÉÒ ´ÉyÉÖ
B©Éù{ÉÉ ´ÉeÒ±ÉÉà{ÉÖÅ
X¾àù »É{©ÉÉ{É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉIÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É Uà. ´ÉeÒ±ÉÉà{ÉÉÅ »É{©ÉÉ{É
Ê´ÉyÉÒ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ +É ´ÉºÉÇoÉÒ oɶÉà +{Éà qù ¥Éà ´ÉºÉâ ¥ÉÉHÒ ù¾à±ÉÉ ´ÉeÒ±ÉÉà{ÉÒ »É{©ÉÉ{É Ê´ÉyÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.
»É{©ÉÉ{É Ê´ÉyÉÒ©ÉÉÅ »É©ÉÉʴɺ÷ oÉ«Éà±É ´ÉeÒ±ÉÉà
+àH«ÉÉ¥ÉÒY ùÒlÉà ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÒ ¡ÉNÉÊlÉ©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ
«ÉoÉɶÉÎGlÉ ©ÉÖW¥É lÉ{É ©É{É +{Éà yÉ{ÉoÉÒ »Éà´ÉÉ +É~ÉlÉÉ +É´Éà±É Uà. Wà©É Hà HÉlÉÉà lÉà´ÉÉà »ÉÊJ«É ù¾Ò{Éà ©ÉÅe³{ÉÒ ¡ÉNÉÊlÉ{Éà
+ÉNɳ
yÉ~ÉÉ´ÉÒ Uà, +oÉ´ÉÉ ¡É»ÉÅNÉÉà~ÉÉlÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ «ÉoÉɶÉÎGlÉ ©ÉÖW¥É +©ÉÖ±«É £É³Éà, »É±Éɾ »ÉÖSÉ{É Hà
+ÉʶÉÇ´ÉÉq »´É°~É{ÉÉ «ÉÉàNÉqÉ{É oÉHÒ
©ÉÅe³{ÉÒ ¡ÉNÉÊlÉ{Éà +ÉNɳ yÉ~ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ ©Éqq HùÒ Uà lÉà{Éà ©É¾É©ÉÅe³+ÉqùoÉÒ.
+É ´ÉºÉâ
B©Éù ´ÉºÉÇ
75 Hà lÉàoÉÒ A~Éù{ÉÒ B©Éù{ÉÉ ´ÉeÒ±ÉÉà{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+ɴɶÉà. Wà ´ÉeÒ±ÉÉà{ÉÖÅ ©É¾É©ÉÅe³©ÉÉÅ
+{«É
¡ÉHÉùà »É{©ÉÉ{É oÉ«Éà±ÉÖÅ
Wà©ÉHà
+à´ÉÉàeÇ oÉHÒ »É{©ÉÉ{É Hùà±ÉÖ
+oÉ´ÉÉ +{«É ùÒlÉà »É{©ÉÉ{ÉÒlÉ oÉ«Éà±ÉÉ ¾Éà«É lÉà´ÉÉ ´ÉeÒ±ÉÉà{Éà
+É©ÉÉÅ
»É©ÉÉ´Éà¶É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É {ÉoÉÒ.
´ÉeÒ±ÉÉà{ÉÉ {ÉÉ©É{ÉÒ «ÉÉqÒ lÉä«ÉÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +©ÉÉà+à ´ÉºÉÇ 2012©ÉÉÅ ¡ÉÊ»ÉyyÉ oÉ«Éà±É {ÉÉ©É-»Éù{ÉÉ©ÉÉÅ{ÉÒ ~ÉÖÊ»lÉHÉ{ÉÉà +ÉyÉÉù
±ÉÒyÉà±É Uà. +ÉWùÉàW{ÉÉÅ »{Éྠ»É©©Éà±É{É / ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É{ÉÉ ´ÉeÒ±ÉÉà{Éà »ÉɱÉ
+
~ÉÖº~É
+
¸ÉÒ£³oÉÒ
»É{©ÉÉ{ÉÒlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.