Page 6 - 68TH VARSHIK AHEVAL FOR YEAR 2013-14 AT GAUMANTAK HALL, VILE PARLE (E), 16-NOV-2014

Basic HTML Version

04
1) ¥É~ÉÉàùà
3 oÉÒ 3.15 H±ÉÉH »ÉÖyÉÒ Ê´ÉvÉoÉÔ ¥ÉɳHÉà
+{Éà ¥É¾à{ÉÉà{ÉÉÅ
¾ùÒ£É>{ÉÉÅ
WY»É wÉùÉ
~ÉùÒiÉÉ©ÉÉà{ÉÒ X¾àùÉlÉ lÉà©ÉW WY»É {ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É.
2) ¥É~ÉÉàùà 3.20 H±ÉÉHà ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ ¾ÉàqàqÉùÉà{Éà »÷àW A~Éù ±É> W´ÉÉ{ÉÒ Ê´ÉÊyÉ.
3) ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> Wà. ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ {ÉÖÅ ¡ÉÉ»ÉÅÊNÉH ¡É´ÉSÉ{É.
4) ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÅqÉ¥Éà{É ©ÉàPÉÉiÉÒ{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É
5) +©ÉÞlÉ ©É¾Éàl»É´É ¾àc³ ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ »É§«É HÖ÷ÖÅ¥ÉÉà{ÉÉ 75 ´ÉºÉÇ
lÉàoÉÒ ´ÉyÉÖ B©Éù{ÉÉ ´ÉeÒ±ÉÉà{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É
6) SÉÒ£ +àG»ÉÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É ±ÉɱÉÉiÉÒ wÉùÉ ¡ÉÉ»ÉÅNÉÒH ¡É´ÉSÉ{É.
7) ©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ W«ÉÅlÉ +àSÉ. HÅ»ÉÉùÉ wÉùÉ +ɧÉÉù Ê´ÉÊyÉ.
©ÉÖÅ¥É> »É©ÉÉSÉÉù ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É~ÉmÉ Wà ʴɹÉ{ÉÖÅ »ÉÉäoÉÒ WÖ{ÉÖ
+àH©ÉÉmÉ +LÉ¥ÉÉù Uà Wà 192 ´ÉºÉÇoÉÒ
NÉÖWùÉlÉÒ ´ÉÉÅSÉHÉà{Éà NÉÖWùÉlÉÒ©ÉÉÅW lÉ÷»oÉ »É©ÉÉSÉÉùÉà +É~ÉÒ ù¾«ÉÖÅ Uà.
192©ÉÉÅ ´ÉºÉÇ{ÉÉ A~ɱÉKÉ©ÉÉÅ ´ÉÉÅSÉHÉà{ÉÉ ¡ÉÊlɧÉÉ´É ©Éà³´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ""»©ÉÞÊlÉ{ÉÒ +Éù~ÉÉù'' »~ÉyÉÉÇ{ÉÖÅ
+É«ÉÉàW{É H«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ. lÉà{ÉÉ ¡ÉÊlÉ»ÉÉq°~Éà NÉÖWùÉlÉÒ ~Éà~Éù ´ÉÉÅSÉHÉà{ÉÉ oÉÉàH¥ÉÅyÉ ~ÉmÉÉà ©ÉÖÅ¥É> »É©ÉÉSÉÉù
{«ÉÖ]~Éà~Éù »ÉÅ»oÉÉ{Éà ©É²«ÉÉ ¾lÉÉ. 20 ¾Xù ~ÉmÉÉà©ÉÉÅoÉÒ 20 Ê´ÉWàlÉÉ{ÉÉÅ {ÉÉà
X¾àù H«ÉÉÇ
¾lÉÉÅ lÉà©ÉÉÅ{ÉÉ
+àH ¥ÉÉàùҴɱÉÒ©ÉÉÅ
ù¾àlÉÉ ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ qùàH HÉ«ÉÉâ©ÉÉÅ
+OÉà»Éù ù¾àlÉÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ
©ÉÅqÉHÒ{ÉÒ¥Éà{É {É÷´Éù±ÉÉ±É ©ÉàPÉÉiÉÒ{ÉÖÅ {ÉÉ©É ¾lÉÖÅ. »©ÉÞÊlÉ{ÉÒ +Éù~ÉÉù »~ÉyÉÉÇ{ÉÉÅ ""¸Éàºc Ê´ÉSÉÉù'' ¾àc³
Ê´ÉWàlÉÉ X¾àù H«ÉÉÇ ¾lÉÉ lÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³-©ÉÖÅ¥É> NÉÉäù´É +{É֧ɴÉà Uà.
§ÉÚlÉ~ÉÚ´ÉÇ »ÉÉÅ»Éq ¸ÉÒ »ÉÅW«É Ê{É°~É©É{ÉÉ ¾»lÉà ¥ÉÉàùҴɱÉÒ{ÉÉÅ ¡É¥ÉÉà{É cÉHùà
¾Éà±É©ÉÉÅ ÷Éà£Ò +{Éà ¥ÉÖHà oÉHÒ
lÉÉ. 7-3-2014{ÉÉ ùÉàW »É{©ÉÉ{É HùÉ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ.
A~ÉùÉàGlÉ »ÉÅq§Éâ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÅqÉ¥Éà{É {É÷´Éù±ÉÉ±É ©ÉàPÉÉiÉÒ{ÉÖÅ
+ÉWùÉàW{ÉÉ »{Éྠ»É©©Éà±É{É / ´ÉÉʺÉÇH
»ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ©ÉÉÅ ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ ©ÉÖÅ¥É> ´ÉnÉÒ »É{©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÅqÉ¥Éà{É {É÷´Éù±ÉÉ±É ©ÉàPÉÉiÉÒ{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É
ÊwlÉÒ«É »É§ÉÉ{ÉÒ Ê´ÉÊyÉ