Page 1 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

** ¸ÉÒ NÉÉà~ÉɱÉÉà
W«ÉlÉà **
C/o.
¸ÉÒ Wà.eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ, ¸ÉÒ{ÉÉoÉ q¶ÉÇ{É, 3 Wà ©Éɳà, NÉÉà±e{É ÷Éà¥ÉàHÉà{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ,
+à»É. ´ÉÒ. ùÉàe, ʴɱÉà~ÉɱÉà (´Éà.), ©ÉÖÅ¥É> - 400 056.
www.sgkmm.org
ºÉÇ
H
É
Ê
+
É
´
à
É
¾
É
©
à
´
É
É
9
±
É
6
´ÉºÉÇ & 2014-2015
»©ÉÞÊlÉ +ÅH {ÉÅ. 17
+É »©ÉÞÊlÉ +ÅH ´ÉÉʺÉÇH »É§ÉÉ©ÉÉÅ »ÉÉoÉà ±ÉÉ´É´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ.
»
Å
É
H
É
ù
Ò
É
É
l
©
É
É
¾
ù
É
©
W
Ö
É
É
Å
e
N
³
Ò
É
¸
©ÉÖÅ¥É>
ùÉ
©
É
É
É
¾
Å
»
É
H
©
É
Ò
e
Å
É
³
l
É
ù
-
W
Ö
©
É
ÉÖ Å
¥
N
É
Ò
>
É
¸
»ÉÅ~ÉÖiÉÇ
+¾à´ÉÉ±É ´Éà¥É»ÉÉ>÷ A~Éù Xà> ¶ÉHɶÉà.