Page 10 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

PÉù{ÉÖÅ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ §ÉÊGlÉ©É«É ¾Éà´ÉÉoÉÒ lÉà©ÉW ¥ÉÉ qÉqÉ{ÉÒ HÞ~ÉÉoÉÒ ©É{Éà cÉHÉàùY {ÉÉ HÒlÉÇ{É NÉÉ´ÉÉ lÉoÉÉ »HڱɩÉÉÅ
1 ±ÉÉ
yÉÉàùiÉ oÉÒ W ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ NÉÉ´ÉÉ{ÉÉà
LÉÖÖ¥É W ¶ÉÉàLÉ ¾lÉÉà. »HÚ±É lÉoÉÉ HÉà±ÉàW{ÉÒ »ÉÅNÉÒlÉ {ÉÒ »~ÉyÉÉÇ©ÉÉÅ
§ÉÉNÉ ±É> PÉiÉÉ >{ÉÉ©ÉÉà
Yl«ÉÉ Uà.
+{Éà
+ÉLÉÉ ©ÉÅÖ¥É>©ÉÉÅ »ÉÖNÉ©É »ÉÅNÉÒlÉ {ÉÒ »~ÉyÉÉÇ©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É <{ÉÉ©É ©É³à±É +{Éà lÉà©ÉW +É»oÉÉ SÉà{É±É A~Éù ~ÉiÉ ©ÉÉùÉà ¡ÉÉàOÉÉ©É ùWÖ
oÉ«ÉÉà Uà.eÄÉ©ÉÉ lÉoÉÉ {ÉÉ÷HÉà©ÉÉÅ °SÉÒ ¾Éà´ÉÉoÉÒ NÉÉÅyÉÒY §ÉiÉà {Éù»Éä«ÉÉà Wà´ÉÉ {ÉÉ÷H©ÉÉÅ ùÉà±É HùÒ ©ÉiÉÒ§ÉÖ´É{É©ÉÉÅ PÉiÉÉ <{ÉÉ©ÉÉà ©Éà³´«ÉÉ
Uà. »ÉÉoÉÉà»ÉÉoÉ +É~ÉiÉÉÅ cÉHÉàùY{ÉÉ ¡É»ÉÅNÉÉà lÉoÉÉ ´ÉÉlÉÉÇ ©Éá yÉÉÊ©ÉÇH »oɳà ùWÖ H«ÉÉÇ
Uà. ©É{Éà NÉÖWùÉlÉÒ ±ÉàLÉ{É©ÉÉÅ LÉÖ¥É W °SÉÒ
¾Éà´ÉÉoÉÒ Ê{É¥ÉÅyÉ »~ÉyÉÉÇ©ÉÉÅ lÉà©ÉW »´ÉùÊSÉlÉ HÉ´«ÉÉà©ÉÉÅ
+{ÉàH ~ÉÖù»HÉù ©Éà³´«ÉÉ Uà. lÉà©ÉW +ÉHɶɴÉÉiÉÒ ùàeÒ«ÉÉà
A~Éù mÉiÉ ´ÉLÉlÉ
¡ÉÉàOÉÉ©É +É~É´ÉÉ ©ÉÉ÷à NÉ> UÖÅ.
HÖ.ÊW[ÉÉ»ÉÉ ÊHlÉÔ§ÉÉ> ©ÉàPÉÉiÉÒ
£É>{É +É÷Ç
+àH +à´ÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ Uà. V«ÉÉÅ HÉà>~ÉiÉ »ÉÉSÉÖ {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÖ Hà LÉÉà÷Ö {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÖ. V«ÉÉÅ lÉ©Éà lÉ©ÉÉùÉ Ê´ÉSÉÉùÉà ùÅNÉÉà{ÉÉ
©ÉÉy«É©ÉoÉÒ ¡É»lÉÖlÉ HùÒ ¶ÉHÉà. +¾Ó«ÉÉ £GlÉ lÉ©Éà
+{Éà lÉ©ÉÉ° Hà{É´ÉÉ»É Uà, Wà lÉ©É{Éà H¾à
Uà Hà
+É~ÉiÉà
+É qÖÊ{É«ÉÉ{Éà HÉ>H
+±ÉNÉ («ÉÖÊ{ÉH) +É~ÉÒ«Éà.
§É±Éà ©ÉÉùÉ ~Éàùà{÷Ã»É +ÉÊ÷Ç»÷ÒH ¥ÉàHOÉÉA{e oÉÒ {ÉoÉÒ ~ÉùÅlÉÖ
+à©É{ÉÉ +É÷Ç ¡Él«Éà{ÉÉ ±ÉNÉÉ´Éà ©É{Éà
¾Å©Éà¶ÉÉ ¡ÉÉàl»ÉÉʾlÉ
HùÒ Uà. Wà{Éà ©É{Éà
+É qÖ{ÉÊ«ÉÉ {Éà
+±ÉNÉ rº÷ÒHÉàiÉ oÉÒ Xà´ÉÉoÉÒ ¡ÉÉàl»ÉÉʾlÉ HùÒ Uà. ©ÉÉùÉ ~Éàùà{÷Ã»É +{Éà ÷ÒSÉù{ÉÉ »ÉÉoÉ +{Éà
©ÉÉà÷Ò´Éà¶É{ÉoÉÒ ©Éà ©ÉÉùÒ
B.F.A
.
(¥ÉàSɱÉè»É +É࣠£É>{É +É÷Ç){ÉÒ eÒOÉÒ ùSÉ{ÉÉ »ÉÅ»Éq +àHàe©ÉÒ +É࣠£É>{É +É÷Ç oÉÒ H©~ɱÉÒ÷
HùÒ Uà.
©ÉÉùÒ §ÉiÉ´ÉÉ{ÉÒ SÉɾ{ÉÉ +{Éà ¶ÉÒLÉ´ÉÉe´ÉÉ{ÉÒ lÉ©É{{ÉÉ +à ©É{Éà ©ÉÉùÖÅ ´Éà{SÉù
All About Hue
¶ÉùÖÅ H«ÉÖÈ; Wà{ÉÉ wÉùÉ ¾ÖÅ
{ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉà÷É qùàH ´«ÉÊGlÉ{Éà
+É÷Ç{ÉÖÅ {ÉÉà±ÉàW +É~ÉÖÅ
UÖÅ.
HÖ.Ê{ÉùɱÉÒ qÖyÉà±ÉÉ
06
lÉÉ. 06.09.2014 {ÉÉ ùÉàW »ÉlÉÉùÉ ¾Ò±É ©ÉàùÉoÉÉà{É {ÉÉ +É«ÉÉàW{É©ÉÉÅ
+É~ÉiÉÒ [ÉÉÊlÉ{ÉÉ «ÉÖ´ÉÉ{É +{Éà
Xà¶ÉÒ±ÉÖÅ
´«ÉÊGlÉl´É yÉùÉ´ÉlÉÉ +à´ÉÉ ùÉà¾É{ÉÉ ù¾à´ÉɶÉÒ ©ÉÖ³ ´ÉlÉ{É Ê´ÉÅUÒ«ÉÉ ùù ÊH±ÉÉà©ÉÒ÷ù {ÉÒ ~É´ÉÇlÉÉùÉà¾iÉ ~ÉÚiÉÇ
HùÒ ¾lÉÒ. +É©É lÉà+Éà ´É±eÇ
ùàHÉeÇ©ÉÉÅ §ÉÉNÉÒqÉù ¥É{Éà±É Uà.
ùÉHà¶É W»ÉÅ´ÉlÉùÉ«É HÉNÉeÉ
yÉä«ÉÇ ~Éùà¶É H³oÉÒ«ÉÉ
yÉä«ÉÇ ~Éùà¶É H³oÉÒ«ÉÉ +à
Times NIE
oÉÓH +à{e ±É{ÉÇ SÉà±Éà{W {ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ +É~Éà±ÉÒ Uà. +É ~ÉùÒKÉÉ ©ÉÉ lÉà »É£³ oÉ«Éà±É Uà.
~ÉUÒ ´É±ÉÔ{ÉÉ »ÉùqÉù ~É÷à±É »÷àeÒ«É©É©ÉÉÅ ¥ÉÞ¾q©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ 125000 Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{ÉÒ NÉiÉÒlÉ +{Éà Ê´É[ÉÉ{É Ê´ÉºÉ«É {ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ
±Éà´ÉÉ>. Wà©ÉÉÅ yÉä«ÉÇ 147 ©ÉÉ ùáH©ÉÉÅ ~ÉÉ»É oÉ«Éà±É +{Éà »HÉà±Éù¶ÉÒ~É ©ÉÉ÷à ~É»ÉÅqNÉÒ ~ÉÉ©Éà±É Uà.
±Éà´É±É{ÉÒ +à¶ÉÒ«ÉÉ £à>©É»É
IIM
+©ÉqÉ´ÉÉq ©ÉÉÅ
+àe©ÉÒ¶É{É ±Éà´ÉÉ{ÉÖÅ »ÉqçÉÉN«É ¡ÉÉ~lÉ oÉ«ÉÖÅ lÉà ùÒlÉà ÊSÉÅlÉ{Éà
]³¾³lÉÒ Ê»ÉÊu ¡ÉÉ~lÉ
Hùà±É Uà. LÉÖ¥É LÉÖ¥É +ʧÉ{ÉÅq{É. +É ¡É©ÉÉiÉà
+àe©ÉÒ¶É{É ©Éà³´É{ÉÉù +É~ÉiÉÉ HÅ»ÉÉùÉ »É©ÉÉW©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É Ê´ÉvÉoÉÔ Uà. lÉà©É{ÉÒ yÉNɶÉ
+{Éà qh »ÉÅH±~É qùàH ©ÉÉ÷à ¡ÉàùiÉÉ qÉ«ÉH Uà. ¾É±É©ÉÉÅ
+àKÉSÉà{W ¡ÉÉàOÉÉ©É +{´É«Éà SÉÉ>{ÉÉÅ©ÉÉÅ »ÉÉeÉ mÉiÉ ©Éʾ{ÉÉ +§«ÉÉ»É HùÒ
+É´Éà±É Uà.