Page 11 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

C/o.
¸ÉÒ Wà. eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ, ¸ÉÒ{ÉÉoÉq¶ÉÇ{É, 3 Wà ©Éɳà, NÉÉà±e{É ÷Éà¥ÉàHÉà{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ,
+à»É. ´ÉÒ. ùÉàe, ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (´Éà.), ©ÉÖÅ¥É>-400 056.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>
07
NÉÖWùÉlÉ ùÉV«É{ÉÉŠʻɾÉàù NÉÉ©É{ÉÉ ©ÉÚ³ ´ÉlÉ{ÉÒ +ÉW{ÉÉÅ »É©ÉÉùÅ§É {ÉÉÅ ©ÉÖL«É +ÊlÉÊoÉ SÉÒ£
NÉà»÷ ¸ÉÒ ¥É÷ÖH §ÉÉ> ´ÉÞW±ÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ{ÉÉà ~ÉÊùSÉ«É A~ÉÊ»oÉlÉ lÉ©ÉÉ©É ´«ÉÎGlÉ ©ÉÉ÷à {É´ÉÉà {ÉoÉÒ. úÉ©¾ÉÅe©ÉÉ
Wà©É »ÉÖ«ÉÇ {ÉÉà ~ÉÊùSÉ«É +É~É´ÉÉ{ÉÒ W°ù {É ù¾à, lÉà©É HÅ»ÉÉùÉ »É©ÉÉW©ÉÉÅ ¸ÉÒ ¥É÷ÖH §ÉÉ> {ÉÉà ~ÉÊùSÉ«É »ÉÉä
HÉà>{Éà XiÉ©ÉÉÅ ¾Éà«ÉW ~ÉùÅlÉÖ V«ÉÉùà lÉà+Éà ¸ÉÒ SÉÒ£ NÉà»÷ ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉ HÅ»ÉÉùÉ ©ÉÅe³ {ÉÉÅ 2015/16
{ÉÉÅ
+à´ÉÉÇeÇ £ÅG¶É{É ©ÉÉŠʥÉùÉW©ÉÉ{É ¾Éà«É l«ÉÉùà, ©É¾É©ÉÅe³ lÉà+Éà{ÉÉà ~ÉÊùSÉ«É {É +É~Éà lÉÉà Ê´É´ÉàH
SÉÖH«ÉÉ NÉiÉÉ«É.
¸ÉÒ Hà¶É´ÉY ~ÉÒlÉÉÅ¥ÉùqÉ»É ´É÷´ÉÞKÉ{ÉÉÅ
+ÉyÉÉù»lÉÅ§É +à÷±Éà »´É. ´ÉWÖHÉHÉ, »´É. ¥ÉÉ¥ÉÖ±ÉɱÉ
Hù»É{ÉqÉ»É, »´É. W©É{ÉÉqÉ»É Hà¶É´ÉY +{Éà lÉà©É{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉÉà oÉHÒ Hà¶É´ÉY ~ÉÒlÉÉÅ¥ÉùqÉ»É {ÉÖÅ {ÉÉ©É HÅ»ÉÉùÉ »É©ÉÉW©ÉÉÅ
SÉ©ÉHlÉÉ lÉÉù±ÉÉÅ
Wà´ÉÖ
Uà. +É HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÉ qùàH »É§«ÉÉà{ÉÒ AqÉùlÉÉ +{Éà qÉ{É ¡É´ÉÞÊlÉ oÉÒ HÅ»ÉÉùÉ »É©ÉÉW{ÉÉÅ
§ÉÉ©ÉɶÉÉ lÉùÒHà
»ÉÉä{ÉÉ Êq±É©ÉÉÅ ´É»Éà±ÉÉ Uà +ÉWà +É~ÉiÉà +É ´É÷´ÉÞKÉ {ÉÉ ´ÉÊe±É ¸ÉÒ ¥É÷ÖH§ÉÉ> {ÉÉà ~ÉÊùSÉ«É +É~É´ÉÉ ¡É«ÉÉ»É HùÒ¶ÉÖÅ.
¸ÉÒ ¥É÷ÖH§ÉÉ> {ÉÉÅ ´«ÉÊGl´É {Éà
L«ÉɱɩÉÉÅ ±ÉàlÉÉÅ
W +àH ©ÉÞqÖ§ÉɺÉÒ, ©ÉÞq־ɻ«É £à±ÉÉ´ÉlÉÉ ©ÉÖLÉÉùÊ´ÉÅq +É~ÉiÉÒ {ÉWù
»É©É»lÉ A~ÉÊ»oÉlÉ oÉÉ«É. W©ÉiÉÉÅ
¾ÉoÉà
Hùà±É qÉ{É, eÉ¥ÉÉà
¾ÉoÉ {É XiÉà lÉà
H¾à´ÉlÉ ¡É©ÉÉiÉà ¡ÉÊ»ÉÊu{ÉÒ LÉà´É{ÉÉ ´ÉNÉù qÉ{É{ÉÉà
¡É´Éɾ ´É¾à´ÉeÉ´É´ÉÉà, +{ÉÉWqÉ{É {ÉÒ ¡É´ÉÞÊlÉ©ÉÉÅ
+OÉà»Éù §ÉÉNÉ §ÉW´É´ÉÉà, +àW«ÉÖHà¶É{É©ÉÉÅ
W°Êù«ÉÉlÉ©ÉÅq Ê´ÉvÉoÉÒÇ+Éà{Éà
©Éqq°~É oÉ´ÉÖÅ, +{Éà +É ¥ÉyÉÖÅ ¡ÉÊ»ÉÊu ´ÉNÉù +à +à©É{ÉÉà »ÉqÃNÉÖiÉ Uà.
»´É. ´ÉWÖHÉHÉ{ÉÉÅ
V«Éàºc ~ÉÖmÉ ¸ÉÒ ¥É÷ÖH§ÉÉ> +ÉWà
69 ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ {É´É«ÉÖ´ÉÉ{É Uà.
F.Y.B.Com
»ÉÖyÉÒ{ÉÉà
+§«ÉÉ»É
HùÒ ©Éà»É»ÉÇ ¥ÉÉ¥ÉÖ±ÉÉ±É Hù»É{ÉqÉ»É{ÉÒ ~ÉàhÒ {ÉÉ yÉÅyÉÉHÒ«É »ÉɪÉV«É©ÉÉÅ
XàeÉ«ÉÉ. »´É. ´ÉWÖHÉHÉ{ÉÒ HÖ{Éྠ+{Éà SÉÉiÉG«É¥ÉÖÊu
´ÉÉù»ÉÉ©ÉÉÅ ©É³Ò, lÉÉà »´É. ¥ÉÉ¥ÉÖ±ÉɱÉ{ÉÒ »ÉLÉlÉ ©É¾à{ÉlÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÒLÉ, yÉÅyÉÉ{ÉÒ +ÉÅ÷ÒPÉÖÅ÷Ò +{Éà »ÉùHÉùÒ ùɾlÉÉà {ÉÉà ±ÉɧÉ
±Éà´ÉÉ{ÉÒ +É´ÉelÉ ¶ÉÒL«ÉÉ +{Éà yÉÅyÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÉùÅNÉlÉ oÉ«ÉÉ. »É{Éà
1966 ©ÉÉÅ
+{É»ÉÖ«ÉÉ¥Éà{É »ÉÉoÉà ©ÉÅNɳ £àùÉ £ùÒ Y´É{É©ÉÉÅ
»oÉÉ«ÉÒ oÉ«ÉÉ. ¸ÉÒ NÉÉà~ÉɱɱÉÉ±É {ÉÉÅ ~Éù©É §ÉGlÉ +{Éà »ÉÉ©ÉÉYH »Éà´ÉÉ{ÉÉ §ÉàLÉyÉÉùÒ ¸ÉÒ ¥É÷ÖH§ÉÉ>+àH yÉÉÊ©ÉÇH ´«ÉÎGlÉ Uà.
¸ÉÒ NÉÉàʾ±É´ÉÉe «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³ +©ÉqÉ´ÉÉq {ÉÖÅ ¡É©ÉÖLÉ~Éq »É£³lÉÉ ~ÉÚ´ÉÇH »ÉŧÉɳà±É Uà. »É©É»lÉ HÅ»ÉÉùÉ »É©ÉÉW {ÉÉÅ
»É£³ +ÉÅqÉà±É{É oÉHÒ HÅ»ÉÉùÉ »É©ÉÉW{ÉÉ ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉÅ
+ÉyÉÉù»lÉÅ§É ù¾«ÉÉ Uà. »É©É»lÉ HÅ»ÉÉùÉ »É©ÉÉW{ÉÒ §ÉÊNÉ{ÉÒ»ÉÅ»oÉÉ
+à÷±ÉàHà yÉÉlÉÖ ~ÉÊù´ÉÉù »Éà´ÉÉ ÷Ä»÷{ÉÒ 2001 ©ÉÉÅ »oÉÉ~É{ÉÉoÉÒ ¾É±É »ÉÖyÉÒ lÉà+Éà ¡É©ÉÖLÉ lÉùÒHà
W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ »ÉŧÉÉ³Ò ù¾«ÉÉ
Uà. ¾É±É©ÉÉÅW yÉÉlÉÖ ~ÉÊù´ÉÉù »Éà´ÉÉ ÷Ä»÷{ÉÒ »ÉÉ©ÉÉYH-X¾àù ´«ÉÊGlÉ+Éà{Éà »É{©ÉÉ{É´ÉÉ{ÉÉà ¶ÉÉ{ÉqÉù +É«ÉÉàW{É oÉHÒ
+ÉNÉÉ©ÉÒ ´ÉºÉÉàÇ{ÉÒ Hà³´ÉiÉÒ Ê´ÉºÉ«ÉH +{ÉàH «ÉÉàW{ÉÉÅ{ÉÒ °~ÉùàLÉÉ oÉHÒ CVW´É±É §Éʴɺ«É §ÉiÉÒ »ÉÅ»oÉÉ{Éà ±É> W´ÉÉ ©ÉÉ÷à
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ~ÉÊùSÉ«É +É~Éà±É Uà. +É HÉ«ÉÇ ©ÉÉ÷à lÉà+Éà yÉ{«É´ÉÉq{Éà ~ÉÉmÉ Uà.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ ©ÉÉ÷à +àH NÉ´ÉÇ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà Hà §ÉÉ«ÉÅqù ©ÉÖHÉ©Éà +É´Éà±É Ê´ÉÊ´ÉyɱÉKÉÒ +ÉùÉàN«É yÉÉ©É-
Hà³´ÉiÉÒyÉÉ©É {ÉÉÅ lÉà+Éà ©ÉÖL«ÉqÉlÉÉ Uà. lÉà©É{ÉÉ lÉù£oÉÒ +ÉùÉàN«É yÉÉ©É Ê{É©ÉÉÇiÉ©ÉÉÅ °É. ¥Éà ±ÉÉLÉ{ÉÖÅ ©ÉÉlÉ¥Éù eÉà{Éà¶É{É
©É¾É©ÉÅe³ {Éà ©É³à±É Uà.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³-©ÉÖÅ¥É> Ê{É©ÉÒÇlÉ »ÉÅSÉɱÉÒlÉ HÅ»ÉÉùÉ Hà¶É´ÉY Ê~ÉlÉÉÅ¥ÉùqÉ»É ~ÉÊù´ÉÉù +©ÉqÉ´ÉÉq
lÉù£oÉÒ. ©ÉàeÒH±É +{Éà ùÒ¾à¥ÉÒ±ÉÒ÷à¶É{É £ÉA{eà¶É{É {ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ oÉ> Uà. HÅ»ÉÉùÉ Hà¶É´ÉY Ê~ÉlÉÉÅ¥ÉùqÉ»É ~ÉÊù´ÉÉù lÉù£oÉÒ
+ÉW{ÉÉÅ »É©ÉÉùŧÉ{ÉÉÅ ©ÉÖL«É +ÊlÉÊoÉ (SÉÒ£ NÉà»÷) ¸ÉÒ ¥É÷ÖH§ÉÉ> ´ÉÞW±ÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ{ÉÉà ~ÉÊùSÉ«É