Page 12 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

08
©É³à±É °É.31000 {ÉÉÅ qÉ{É{ÉÒ ùH©É{ÉÉÅ ´«ÉÉW©ÉÉÅoÉÒ yÉÉàùiÉ 10 oÉÒ HÉà±ÉàW »ÉÖyÉÒ{ÉÉÅ Ê´ÉvÉoÉÒÇ+Éà{Éà ©ÉàÊù÷ ©ÉÖW¥É
¡ÉÉàl»ÉɾH >{ÉÉ©ÉÉà ´ÉºÉÇ 1990-91 oÉÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
»´É. ´ÉWÖHÉHÉ{Éà »É{©ÉÉ{É´ÉÉ{ÉÉà
+´É»Éù ©É¾É©ÉÅe³{Éà ¡ÉÉ~lÉ oÉ«ÉÉà
Uà. +{Éà lÉà©É{Éà [ÉÉlÉÒ§ÉÖºÉiÉ +à´ÉÉàeÇ oÉÒ
{É´ÉÉW´ÉÉ ©ÉÉÅ
+É´Éà±É ¾lÉÉ, lÉà©ÉW Ê´ÉÊ´ÉyɱÉKÉÒ +ÉùÉàN«ÉyÉÉ©É »ÉÅ«ÉÖGlÉ {ÉÉ©ÉÉÊyÉHùiÉ »É©É«Éà lÉà©É{ÉÉ +{Éà ¸ÉÒ
¾Êù¶É§ÉÉ> ©É{É»ÉÖLɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ wÉùÉ AqÃPÉÉ÷{É Ê´ÉÊyÉ Hùà±É ¾lÉÒ, lÉà©ÉW ¸ÉÒ ¥É÷ÖH§ÉÉ> +{Éà ¸ÉÒ ¾Êù¶É§ÉÉ>
¥É{{Éà{Éà »ÉÉ£Éà - ¶ÉÉ±É +{Éà ¸ÉÒ£³ oÉHÒ §É´«É »É{©ÉÉ{É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É ¾lÉÅÖ, ©ÉÉÅe´ÉÒ{ÉÒ ~ÉÉ೩ÉÉÅ
+É´Éà±É lÉà©É{ÉÉ
´ÉÉù»ÉÉNÉlÉ PÉù{Éà »É©É»lÉ HÅ»ÉÉùÉ »É©ÉÉW{ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ PÉ÷HÉà©ÉÉÅ Ê´ÉvÉoÉÒÇ+Éà ©ÉÉ÷à
¾Éà»÷à±É{ÉÒ »ÉNÉ´Ée +É~Éà±É Uà.
¸ÉÒ ¥É÷ÖH§ÉÉ> +{Éà
+{É»ÉÖ«ÉÉ¥Éà{É lÉà©ÉW ~ÉÉÅSÉ ÊqHùÒ SÉàlÉ{ÉÉ, ¾àlɱÉ, °~ɱÉ, +´É{ÉÒ +{Éà
+~ÉÇiÉÉ oÉHÒ ~ÉÉÅSÉà«É
qÒHùÒ+Éà{ÉÉ H{«ÉÉqÉ{É +É~ÉÒ, ÊqHùÒ+Éà{Éà lÉà©É{ÉÉ PÉùà ´É³É´É´ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÖLÉ ¡ÉÉ~lÉ H«ÉÖÇ
Uà. lÉà©ÉW »´É. ´ÉWÖHÉHÉ, ©ÉÉlÉÞ¸ÉÒ
H©É³É¥Éà{É ´ÉÞW±ÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ{ÉÒ AqÉùlÉÉ lÉà©É{ÉÉ©ÉÉÅ ´É»Éà±ÉÒ Uà. lÉà+Éà+à y´ÉW¥ÉÅyÉ ©É¾É©ÉÅe~É ©É¾Éàl»É´É{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É
+à¡ÉÒ±É-©Éà 2012 ©ÉÉÅ Hùà±É ¾lÉÖ.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ lÉù£oÉÒ oÉ«Éà±É Ê´É{ÉÅlÉÒ {Éà ©ÉÉ{É +É~ÉÒ lÉà+Éà+à ©ÉÖL«É +ÊlÉÊoÉ - SÉÒ£ NÉà»÷
¥É{É´ÉÉ{ÉÖÅ +©ÉÉ° +É©ÉÅmÉiÉ »´ÉÒHÉùà±É Uà lÉàoÉÒ +©ÉÉà +É{ÉÅq{ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ +{É֧ɴÉÒ+à UÒ+à. lÉÉà [ÉÉÊlÉW{ÉÉà +É Uà +ÉW{ÉÉ
+É~ÉiÉÉ ©ÉÖL«É +ÊlÉoÉÒ +à÷±Éà SÉÒ£ NÉà»÷ ¸ÉÒ ¥É÷ÖH§ÉÉ> ´ÉÞW±ÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ.
+»lÉÖ
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³, ©ÉÖÅ¥É>
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³, ©ÉÖÅ¥É>
©ÉÖÅ¥É> lÉÉ. 10-12-2015