Page 17 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

+É ´ÉºÉâ [ÉÉÊlÉ »Éà´ÉÉ{ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ
+©ÉÚ±«É £É³ÉÅ oÉHÒ +ÉY´É{É lÉ{É-©É{É-yÉ{ÉoÉÒ [ÉÉÊlÉ »Éà´ÉÉ HùÒ Uà. lÉà´ÉÉÅ ¥Éà
©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà{Éà
+à´ÉÉàeÇ ¡ÉqÉ{É £ÉA{eà¶É{É +ÅlÉNÉÇlÉ »É©ÉÉ´Éà¶É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É Uà. +É ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà ""[ÉÉÊlÉ §ÉÚºÉiÉ''
¸ÉàÊiÉ©ÉÉÅ »É©ÉÉʴɺ÷ oÉÉ«É Uà. »É©É«É & ¥É~ÉÉàùà
3.30 oÉÒ 6.30 H±ÉÉH
1)
¸ÉÒ ùÉWà¶É SÉÅqÖ±ÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ - +©ÉqÉ´ÉÉq.
2) ¸ÉÒ {É´É ùlÉ{ɧÉÉ> HÅ»ÉÉùÉ - XàyÉ~ÉÖù.
13
ÊwlÉÒ«É »É§ÉÉ
(¥ É~ÉÉàùà 3.30 oÉÒ »ÉÉÅW{ÉÉ 6.30 H±ÉÉH)
{É´É©ÉÉà [ÉÉÊlÉ ¡ÉÊlɧ ÉÉ +à´ÉÉàeÇ ¡ÉqÉ{É »É©ÉÉùŧ É
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ Ê{ÉÊ©ÉÇlÉ +{Éà »ÉÅSÉÉʱÉlÉ
¸ÉÒ©ÉÊlÉ q©É«ÉÅÊlÉ lÉoÉÉ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ [ÉÉÊlÉ ¡ÉÊlɧ ÉÉ +à´ÉÉàeÇ ¡ÉqÉ{É £ ÉA{eà¶É{É
r
¥ÉÅ»ÉùÒ ´ÉÉq{É zÉÉÅNÉzÉÉ Ê{É´ÉÉ»ÉÒ
eÉè. +§É«É ùÊ»ÉH±ÉÉ±É qÅNÉÒ
»ÉŧɳɴɶÉà.
1) ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ ¾ÉàtàqÉùÉà lÉà©ÉW +à´ÉÉàeÇ ©Éà³´É{ÉÉù ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà{Éà »÷àW A~Éù ±É> W´ÉÉ{ÉÒ Ê´ÉÊyÉ.
2)
¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ùÉY´É ´ÉÒ. »ÉÅPÉ´ÉÒ {ÉÖÅ ¡ÉÉ»ÉÅÊNÉH ¡É´ÉSÉ{É.
3) +ÉW{ÉÉ »É©ÉÉùŧÉ{ÉÉÅ ©ÉÖL«É +ÊlÉÊoÉ (SÉÒ£ NÉà»÷) ¸ÉÒ ¥É÷ÖH§ÉÉ> ´ÉÞW±ÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ {ÉÉà ~ÉÊùSÉ«É +{Éà £Ù±É
¥ÉÖHàoÉÒ »É{©ÉÉ{É.
4) +à´ÉÉàeÇ ©Éà³´É{ÉÉù ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà{ÉÉà ~ÉÊùSÉ«É.
1) [ÉÉÊlÉ §ÉÚºÉiÉ ¸ÉàiÉÒ +ÅlÉNÉÇlÉ ¸ÉÒ ùÉWà¶É SÉÅqÖ±ÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ - +©ÉqÉ´ÉÉq {ÉÉà ~ÉÊùSÉ«É.
2) [ÉÉÊlÉ §ÉÚºÉiÉ ¸ÉàiÉÒ +ÅlÉNÉÇlÉ ¸ÉÒ {É´É ùlÉ{ɧÉÉ> HÅ»ÉÉùÉ - XàyÉ~ÉÖù {ÉÉà ~ÉÊùSÉ«É.
5) A~ÉùÉàGlÉ ¥É{{Éà
+à´ÉÉeÇ ©Éà³´É{ÉÉù ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà{ÉÉÅ
+à´ÉÉeÇ{ÉÖÅ ´ÉÉÅSÉ{É +{Éà
+à´ÉÉeÇ ¡ÉqÉ{ÉÊ´ÉÊyÉ +{ÉÖJ©É
4(1) +{Éà
4(2).
6) +à´ÉÉàeÇ ©Éà³´É{ÉÉù ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà{ÉÉà ¡ÉÊlɧÉÉ´É.
1) ©ÉÉ{É{ÉÒ«É ¸ÉÒ ùÉWà¶É SÉÅqÖ±ÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ - +©ÉqÉ´ÉÉq wÉùÉ ¡ÉÊlɧÉÉ´É ¡É´ÉSÉ{É
2) ©ÉÉ{É{ÉÒ«É ¸ÉÒ {É´É ùlÉ{ɧÉÉ> HÅ»ÉÉùÉ - XàyÉ~ÉÖù wÉùÉ ¡ÉÊlɧÉÉ´É ¡É´ÉSÉ{É
7) »É©ÉÉùŧÉ{ÉÉÅ ©ÉÖL«É +ÊlÉÊoÉ (SÉÒ£NÉà»÷) ¸ÉÒ ¥É÷ÖH§ÉÉ> ´ÉÞW±ÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ {ÉÒ »É{©ÉÉ{ÉÊ´ÉÊyÉ +{Éà lÉà©É{ÉÉÅ wÉùÉ
¡ÉÉ»ÉÅÊNÉH ¡É´ÉSÉ{É.
8)
SÉÒ£ +àG»ÉÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É ±ÉɱÉÉiÉÒ wÉùÉ ¡ÉÉ»ÉÅNÉÒH ¡É´ÉSÉ{É.
9)
©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ {Éùà¶É +à©É. qÖyÉà±ÉÉ wÉùÉ +ɧÉÉù Ê´ÉÊyÉ.
10) +à´ÉÉeÇ ©Éà³´É{ÉÉù ¥É{{Éà ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà{Éà lÉà©É{ÉÉÅ »ÉNÉÉ-»É¥ÉÅyÉÒ-Ê©ÉmÉÉà-HÖ÷ÖÅ¥ÉÒW{ÉÉà wÉùÉ +à´ÉÉèeÔ{ÉÒ »É{©ÉÉ{É
Ê´ÉÊyÉ +{Éà £Éà÷ÉàOÉÉ¢»É ´ÉNÉàùà ©ÉÉ÷à
20 Ê©ÉÊ{É÷{ÉÉà »É©É«É £É³´É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É Uà.
r
yÉÞÊlÉ lÉÖºÉÉù HÉNÉeÉ
NÉÒlÉ ``~ÉÉ«ÉÉàY ©Éä{Éà ùÉ©É ùlÉ{É yÉ{É ~ÉÉ«ÉÉà
’’
»ÉÖùÒ±ÉÉ HÅcà »ÉŧɳɴɶÉà.
[ÉÉÊlÉ ¡ÉÊlɧÉÉ +à´ÉÉàeÇ ¡ÉqÉ{É »É©ÉÉùÅ§É Ê´ÉÊyÉ