Page 18 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

14
lÉÞÊlÉ«É »É§ÉÉ
»É©É«É »ÉÉÅWà 6.30 oÉÒ 7.00 H±ÉÉH »ÉÖyÉÒ.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©Éeų-©ÉÖÅ¥É>{ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ{Éà ±ÉNÉlÉÉÅ
W°ùÒ HÉ©ÉHÉXà
»ÉÉyÉÉùiÉ HÉ©ÉHÉW
{ÉÉáyÉ : »ÉÉyÉÉùiÉ HÉ©ÉHÉW{ÉÒ {ÉÒSÉà q¶ÉÉÇ´Éà±É H±É©É {ÉÅ
1 +{Éà
3 ¥ÉÉ¥ÉlÉ WiÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ Hà lÉÉ. 18-10-15 ùÉàW
{É´ÉùÉmÉÒ Al»É´É{ÉÉ ¡É»ÉÅNÉà ©É³à±É »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ©ÉÉÅ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³{ÉÉ {ÉÉiÉÉÊH«É ´ÉºÉÇ 2014-15 {ÉÉ
´ÉÉʺÉÇH ʾ»ÉÉ¥ÉÉà ©ÉÅWÖù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉÅ ¾lÉÉÅ. Wà +ÉW{ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ »É©ÉKÉ
¥É¾É±ÉÒ ©ÉÉ÷à ùWÖ Hùà±É Uà.
1)+É »ÉÉoÉà ùWÚ Hùà±É, NÉlÉ ´ÉºÉÇ lÉÉ. 16-11-2014 {ÉÉ ùÉàW{ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ {ÉÒ Ê©ÉÊ{É÷ûÉ, SÉÒ£
+àH]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò¸ÉÒ {Éà
+¾à´ÉɱÉ, ©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò¸ÉÒ{ÉÉà
+¾à´ÉɱÉ, ¡É©ÉÖLɸÉÒ{ÉÉà
+¾à´ÉÉ±É lÉà©ÉW ¥ÉÅyÉÉùiÉ +{Éà
yÉÉùÉyÉÉàùiÉ{ÉÒ H±É©É {ÉÅ. 16 {ÉÒ Ê¾»ÉÉ¥ÉÉà{Éà ±ÉNÉlÉÒ XàNÉ´ÉÉ> +ÅlÉNÉÇlÉ {ÉÉiÉÉÅHÒ«É ´ÉºÉÇ
2014-15 {ÉÉ +ÉàÊe÷
oÉ«Éà±ÉÉ Ê¾»ÉÉ¥ÉÉà ~É»ÉÉù HùÒ «ÉÉàN«É cùÉ´É ©ÉÅWÚù Hù´ÉÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉ. (cùÉ´É {ÉÅ. 1+{Éà 2)
2) {ÉÉiÉÉÅHÒ«É ´ÉºÉÇ 2015-16 {ÉÉ ´ÉºÉÇ ©ÉÉ÷à +ÉàeÒ÷ù{ÉÒ Ê{É©ÉiÉÖÅH lÉoÉÉ ©É¾à{ÉlÉÉiÉÖÅ {ÉIÒ HùÒ ©ÉÅWÚù Hù´ÉÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉ.
(cùÉ´É {ÉÅ. 3)
3) ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ{ÉÉà
+¾à´ÉÉ±É lÉà©ÉW ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ
©ÉÅe³{ÉÉ yÉÉùÉyÉÉàùiÉ{ÉÒ H±É©É {ÉÅ. 11 +ÅlÉNÉÇlÉ {ÉÉiÉÉÅHÒ«É ´ÉºÉÇ
2014-15 {ÉÉ ´ÉÉʺÉÇH ʾ»ÉÉ¥ÉÉà{Éà ¥É¾É±ÉÒ
+É~É´ÉÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉ. (cùÉ´É {ÉÅ. 4)
4) ¾ùÒ£É>{ÉÉ >{ÉÉ©ÉÉà.
5) ±¾ÉiÉÒ Ê´ÉlÉùiÉ
6)+ɧÉÉùÊ´ÉÊyÉ lÉoÉÉ ùɺ÷ÄNÉÒlÉ »ÉÉoÉà ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ{ÉÒ ~ÉÚiÉÉǾÖÊlÉ.
7) ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É> wÉùÉ +É«ÉÉàÊWlÉ ¾³´ÉÖÅ §ÉÉàW{É ±Éà´ÉÉ »É´Éàâ{Éà +É©ÉÅmÉiÉ Uà.
©ÉÖÅ¥É>
lÉÉ. 15-12-2015
ʱÉ. ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³-©ÉÖÅ¥É> ´ÉlÉÒ
ùÉY´É ´ÉÒ. »ÉÅPÉ´ÉÒ
¡É©ÉÖLÉ
HàlÉ{É »ÉÒ. HÅ»ÉÉùÉ
»ÉàJà÷ùÒ