Page 19 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

15
´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ »É©ÉÉùŧÉ{ÉÒ HÉ«ÉÇ»ÉÚSÉÒ +ÅNÉà LÉÉ»É {ÉÉáyÉ
1) ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ ¥ÉÅyÉÉùiÉ +{Éà yÉÉùÉyÉÉàùiÉ{ÉÒ H±É©É {ÉÅ. 21(1) ©ÉÖW¥É {ÉÉà÷һɩÉÉÅ
WiÉÉ´Éà±É »É§ÉÉ{ÉÉ »É©É«É{ÉÉ +àH H±ÉÉH ¥ÉÉq
HÉàù©É{ÉÉà ¥ÉÉyÉ {Ée¶Éà {ɾÓ.
2) NÉlÉ »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ{ÉÒ Ê©É{ÉÒ÷»ÉÃ
+É »ÉÉoÉà ¥ÉÒe´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É Uà. lÉàoÉÒ »É§ÉÉ©ÉÉÅ lÉà{ÉÖÅ ´ÉÉÅSÉ{É X¾àù oÉ«Éà±ÉÖÅ NÉiÉɶÉà. +É ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ
Wà HÉà> »É§«É{Éà LÉÖ±ÉÉ»ÉÉà
Xà>lÉÉà ¾Éà«É, lÉà©ÉiÉà lÉÉ. 5-1-16 »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ »ÉàJà÷ùÒ {Éà ±ÉàÊLÉlÉ©ÉÉÅ ©ÉÖtÉ+Éà ~ɾÉáSÉlÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÉ ù¾à¶Éà.
""+ÉoÉÒ cùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Uà Hà, NÉlɴɺÉÇ lÉÉ. 16-11-2014 {Éà ùÊ´É´ÉÉù {ÉÉ ùÉàW ""NÉÉà©ÉÉÅlÉH ¾Éè±É'', ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (>»÷) ©Éy«Éà ©É³à±É
68 ©ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ{ÉÒ Ê©É{ÉÒ÷ûÉ{ÉÖÅ ´ÉÉÅSÉ{É /ùWÚ+ÉlÉ {Éà
+ÉW{ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ »É´ÉÉÇ{ÉÖ©ÉlÉà ¥É¾É±ÉÒ +É~Éà
Uà.
cùÉ´É {ÉÅ. 1
3) yÉÉùÉyÉÉàùiÉ{ÉÒ H±É©É {ÉÅ. 16 +{´É«Éà »É{Éà 2014-15 {ÉÉ ´ÉÉʺÉÇH +ÉàÊe÷àe ʾ»ÉÉ¥ÉÉà lÉoÉÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³{ÉÉ Ê¾»ÉÉ¥ÉÉà
+É »ÉÉoÉà ¥ÉÒeà±É Uà. ʾ»ÉÉ¥É ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ
Wà HÉà> »É§«É{Éà LÉÖ±ÉÉ»ÉÉà
Xà>lÉÉà ¾Éà«É lÉà©ÉiÉà lÉÉ. 5-1-2016 »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ »ÉàJà÷ùÒ{Éà
±ÉàÊLÉlÉ©ÉÉÅ ©ÉÖtÉ+Éà ~ɾÉáSÉlÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÉÅ ù¾à¶Éà.
""+ÉoÉÒ cùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Uà Hà {ÉÉiÉÉHÒ«É ´ÉºÉÇ 2014-15 {ÉÉ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ +ÉàÊe÷ oÉ«Éà±É ´ÉÉʺÉÇH ʾ»ÉÉ¥ÉÉà, ¸ÉÒ +É´ÉH-X´ÉH
LÉÉlÉÖÅ,lÉà©ÉW lÉÉ. 31-3-2015 {ÉÉ ùÉàW{ÉÖÅ »Éù´Éä«ÉÖÅ, +ÉàeÒ÷ù{ÉÉ ùÒ~ÉÉà÷Ç lÉà©ÉW SÉÒ£ +àG]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò, ©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò lÉoÉÉ
¡É©ÉÖLɸÉÒ{ÉÉ ´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉÉ±É »ÉÉoÉà »É´ÉÉÇ{ÉÖ©ÉlÉà ~É»ÉÉù oÉ«Éà±É X¾àù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Uà.''
cùÉ´É {ÉÅ. 2
4)
& ©Éà.Ê{ÉlÉÒºÉ Ê{ÉNÉ©É +à{e HÉÅÖ. SÉÉ÷eÇ
+àHÉA{÷{÷ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ +ÉàÊe÷ù
lÉùÒHà »ÉÉùÒ »Éà´ÉÉ +É~ÉÒ ùÂÉ Uà. lÉà©ÉW lÉà©É{ÉÒ ©ÉÖqÃlÉ +É ´ÉºÉÇ{ÉÒ W{Éù±É »É§ÉÉ »ÉÖyÉÒ{ÉÒ Uà
+{Éà ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ +ÉàÊe÷ù lÉùÒHà
£ùÒ Ê{É©ÉiÉÖÅH oÉ´ÉÉ{Éà ~ÉÉmÉ Uà.
´ÉºÉÇ 2015-16 ©ÉÉ÷à
+ÉèÊe÷ù {ÉÒ Ê{É©ÉiÉÚH
5) ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ ´ÉºÉÇ 2014-15 {ÉÉ ´ÉÉʺÉÇH ʾ»ÉÉ¥ÉÉà lÉà©ÉW ¡É©ÉÖLɸÉÒ{ÉÉ +¾à´ÉɱÉ{Éà
¥É¾É±ÉÒ +É~ÉlÉÉà cùÉ´É.
cùÉ´É {ÉÅ.3
""+ÉoÉÒ cùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Uà Hà ©Éà»É»ÉÇ Ê{ÉÊlÉºÉ Ê{ÉNÉ©É +à{e HÉÅÖ. SÉÉ÷ÇeÇ
+àHÉA{÷{÷»É{Éà ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ +ÉàÊe÷ù lÉùÒHà {ÉÉiÉÉHÒ«É
´ÉºÉÇ 2015-16 ©ÉÉ÷à lÉà©ÉW +É´ÉlÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ »ÉÖyÉÒ ©Éà{ÉàYÅNÉ HÊ©É÷Ò Wà ©É¾à{ÉlÉÉiÉÖÅ {ÉIÒ Hùà lÉà qùà ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ
©ÉÉ{«É +ÉèÊe÷ù lÉùÒHà £ùÒ Ê{É©ÉiÉÖH Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Uà.''
cùÉ´É {ÉÅ.4
""+ÉoÉÒ cùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Uà Hà ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³-©ÉÖÅ¥É< {ÉÉ {ÉÉiÉÉHÒ«É ´ÉºÉÇ 2014-15 {ÉÉ ´ÉÉʺÉÇH
ʾ»ÉÉ¥ÉÉà, ¸ÉÒ +É´ÉH-X´ÉH LÉÉlÉÖ lÉà©ÉW lÉÉ. 31-3-2015 {ÉÉ ùÉàW{ÉÖÅ »Éù´Éä«ÉÖÅ ¡É©ÉÖLɸÉÒ{ÉÉ +¾à´ÉÉ±É »ÉÉoÉà »É´ÉÉÇ{ÉÖ©ÉlÉà ~É»ÉÉù
oÉ«Éà±É X¾àù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Uà.''