Page 2 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

+É©ÉÅmÉiÉ
»ÉÖ[É ©É¾É¶É«É
ùÊ´É´ÉÉù lÉÉ. 10-01-2016 {ÉÉÅ
ùÉàW, ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ ©ÉÖÅ¥ É> wÉùÉ, ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ ÉÉ,
»{Éà¾Ê©É±É{É lÉoÉÉ ¡ÉÒÊlÉ § ÉÉàW{É »ÉÉoÉà
+à´ÉÉàeÇ £ ÅH¶É{É 2015-16{ÉÅÖ
+¾à´ÉɱɩÉÉÅ q¶ÉÉÇ´«ÉÉ ¡É©ÉÉiÉà{ÉÉÅ »É§ ÉÉ
»oɳà
+É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É Uà. +©ÉÉùÉ +É{ÉÅq +{Éà
Al»É´É ©ÉÉÅ »É¾§ ÉÉNÉÒ oÉ´ÉÉ § Éɴɧ É«ÉÖÇ
+É©ÉÅmÉiÉ.
HÉ«ÉÇ»ÉÖSÉÒ
1) ¡ÉoÉ©É »É§ ÉÉ &
»É´ÉÉùà
10.00 oÉÒ 1.30 H±ÉÉH »ÉÖyÉÒ »ÉÉÅ»HÞÊlÉH HÉ«ÉÇJ©ÉÉà.
¥ É~ÉÉàùà
1.30 oÉÒ 3.00 H±ÉÉH »ÉÖyÉÒ ¡ÉÒÊlɧ ÉÉàW{É.
2) ÊwlÉÒ«É »É§ ÉÉ &
¥ É~ÉÉàùà
3.30 oÉÒ 6.00 H±ÉÉH »ÉÖyÉÒ +à´ÉÉàeÇ ¡ÉqÉ{É Ê´ÉyÉÒ.
3) lÉÞÊlÉ«É »É§ ÉÉ &
»ÉÉÅWà
6.30 oÉÒ 7.30 H±ÉÉH »ÉÖyÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »É§ ÉÉ.
»É§ ÉÉ{Éà ±ÉNÉlÉÉ W°ùÒ HÉ©ÉHÉXà
+{Éà
cùÉ´É.
»ÉÉÅWà
7.30 H±ÉÉHà
¾³´ÉÖÅ § ÉÉàW{É.
Ê{É©ÉÅmÉH &
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³, ©ÉÖÅ¥ É>
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³, ©ÉÖÅ¥ É>
©ÉÖÅ¥ É> lÉÉ. 15-12-2015
+É©ÉÅmÉiÉ
»ÉÖ[É ©É¾É¶É«É
ùÊ´É´ÉÉù lÉÉ. 10-01-2016 {ÉÉÅ
ùÉàW, ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ ©ÉÖÅ¥ É> wÉùÉ, ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ ÉÉ,
»{Éà¾Ê©É±É{É lÉoÉÉ ¡ÉÒÊlÉ § ÉÉàW{É »ÉÉoÉà
+à´ÉÉàeÇ £ ÅH¶É{É 2015-16{ÉÅÖ
+¾à´ÉɱɩÉÉÅ q¶ÉÉÇ´«ÉÉ ¡É©ÉÉiÉà{ÉÉÅ »É§ ÉÉ
»oɳà
+É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É Uà. +©ÉÉùÉ +É{ÉÅq +{Éà
Al»É´É ©ÉÉÅ »É¾§ ÉÉNÉÒ oÉ´ÉÉ § Éɴɧ É«ÉÖÇ
+É©ÉÅmÉiÉ.
HÉ«ÉÇ»ÉÖSÉÒ
1) ¡ÉoÉ©É »É§ ÉÉ &
»É´ÉÉùà
10.00 oÉÒ 1.30 H±ÉÉH »ÉÖyÉÒ »ÉÉÅ»HÞÊlÉH HÉ«ÉÇJ©ÉÉà.
¥ É~ÉÉàùà
1.30 oÉÒ 3.00 H±ÉÉH »ÉÖyÉÒ ¡ÉÒÊlɧ ÉÉàW{É.
2) ÊwlÉÒ«É »É§ ÉÉ &
¥ É~ÉÉàùà
3.30 oÉÒ 6.00 H±ÉÉH »ÉÖyÉÒ +à´ÉÉàeÇ ¡ÉqÉ{É Ê´ÉyÉÒ.
3) lÉÞÊlÉ«É »É§ ÉÉ &
»ÉÉÅWà
6.30 oÉÒ 7.30 H±ÉÉH »ÉÖyÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »É§ ÉÉ.
»É§ ÉÉ{Éà ±ÉNÉlÉÉ W°ùÒ HÉ©ÉHÉXà
+{Éà
cùÉ´É.
»ÉÉÅWà
7.30 H±ÉÉHà
¾³´ÉÖÅ § ÉÉàW{É.
Ê{É©ÉÅmÉH &
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³, ©ÉÖÅ¥ É>
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³, ©ÉÖÅ¥ É>
©ÉÖÅ¥ É> lÉÉ. 15-12-2015