Page 20 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

16
6) +É ´ÉºÉÇ{ÉÖÅ Êq´ÉÉ³Ò »ÉÖyÉÒ{ÉÖÅ ´ÉÉʺÉÇH ±É´ÉÉW©É Wà »É§«ÉÉà+à
§Éù´ÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉÉHÒ ¾Éà«É lÉà+Éà+à ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ cùÉ´É ©ÉÖW¥É ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ
©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>{ÉÖÅ ´ÉÉʺÉÇH ±É´ÉÉW©É °É. 50/- +{Éà ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ ©ÉÖÅ¥É>{ÉÖÅ ´ÉÉʺÉÇH ±É´ÉÉW©É °É.
50/ +{Éà ±É¾ÉiÉÒ £Åe{ÉÉ °É. 300/-©É³Ò HÖ±É °É. 400/- ¾Éà±É©ÉÉÅ NÉÉàc´Éà±É HÉA{÷ù ~Éù §ÉùÒ ±Éà´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ Uà. ´É¾Ò´É÷Ò
+{ÉÖHÖ³lÉÉ ©ÉÉ÷à »É§«ÉÉà{Éà mÉiÉ ´ÉºÉÇ{ÉÖÅ ±É´ÉÉW©É +àH »ÉÉoÉà
§Éù´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ Uà.
7) ¥ÉÅyÉÉùiÉ lÉoÉÉ yÉÉùÉyÉÉàùiÉ Ê{É«É©ÉÉà{Éà
+ÉÊyÉ{É lÉÉ. 30-9-2015 »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ {ÉÉáyÉÉ«Éà±É »É§«ÉÉà
W ±¾ÉiÉÒ ©ÉÉ÷à
¾IqÉù ù¾à¶Éà. ±¾ÉiÉÒ
+É ´ÉºÉÇ
+à÷±Éà
2015 {ÉÉ ´ÉÉʺÉÇH »{Éྠ»É©©Éà±É{É©ÉÉÅ
+É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+ɴɶÉà.
8) ±¾ÉiÉÒ{ÉÉ ¾IqÉù oÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥ÉÅyÉÉùiÉ +{Éà yÉÉùÉ-yÉÉàùiÉ{ÉÉ Ê{É«É©ÉÉà{Éà
+ÉyÉÒ{É A~Éù ©ÉÖW¥É{ÉÖÅ HÖ±É ±É´ÉÉW©É °É. 400/- lÉà©ÉW
~ÉÅSÉÉ´É £Åe©ÉÉÅ «ÉoÉɶÉÎGlÉ £É³Éà
+É~Éà±É ¾Éà´ÉÉà
W°ùÒ Uà.
1) +ÉW{ÉÉ ©ÉÉáPÉ´ÉÉùÒ{ÉÉ »É©É«É©ÉÉÅ ©É¾É©ÉÅe³{Éà ´«ÉÎGlÉ qÒc °É.500/- {ÉÉà LÉSÉÇ
+É´Éà
Uà. A~ÉùÉÅlÉ +}É{ÉÉà ¥ÉNÉÉe oÉÉ«É {É¾Ó +{Éà
»ÉÅ»oÉÉ{ÉÒ ùH©É LÉÉà÷Ò ùÒlÉà ´Éàe£É«É {É¾Ó lÉà{ÉÒ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ qùàH »É§«É HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÒ Uà. lÉàoÉÒ Wà »É§«É HÖ÷ÖÅ¥ÉÉà
+É »{ÉྻÉÅ©Éà±É{É©ÉÉÅ
¾ÉWù
ù¾Ò ¶ÉH´ÉÉ{ÉÉ {É ¾Éà«É lÉà©ÉiÉà lÉà©ÉW Wà©É{Éà l«ÉÉÅ ¥É¾ÉùNÉÉ©ÉoÉÒ ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà Hà »ÉNÉÉ-»ÉÅ¥ÉÅyÉÒ+Éà
+É´É´ÉÉ{ÉÉ ¾Éà«É lÉÉà lÉà+Éà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ
©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ (¸ÉÒ ùÉY´É »ÉÅPÉ´ÉÒ) {Éà
+oÉ´ÉÉ »ÉàJà÷ùÒ (¸ÉÒ HàlÉ{É »ÉÒ. HÅ»ÉÉùÉ) {Éà
+{ÉÖJ©Éà
÷à±ÉÒ. {ÉÅ¥Éù - 8655067917
+{Éà
9322656133 A~Éù XiÉ Hù´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ. +É~É{ÉÒ »ÉXNÉlÉÉ +{Éà SÉÒ´É÷ oÉHÒ ©É¾É©ÉÅe³ ©ÉÉà÷É {ÉÖH¶ÉÉ{ÉoÉÒ ¥ÉSÉÒ ¶ÉHà
Uà.
2) +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ »ÉÅXàNÉÉà©ÉÉÅ Ê´ÉºÉ«É ¡É©ÉÉiÉà {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É »ÉÅ~ÉHÇ
Hù´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ.
1) £ÅG¶É{É +{Éà ¡ÉÉàOÉÉ©É ¥ÉÉ¥ÉlÉ
¸ÉÒ W«ÉÅlÉ +àSÉ. HÅ»ÉÉùÉ (÷Ä»÷Ò)
9820002558
2) £ÅG¶É{É ¾Éè±É©ÉÉÅ ~ɾÉáSÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à
¸ÉÒ ¾ùҶɧÉÉ> ±ÉɱÉÉiÉÒ
9869476628
3) »ÉÉÅ»HÞÊlÉH ~ÉÉàOÉÉ©É ©ÉÉ÷à
¸ÉÒ©ÉlÉÒ Êq~lÉÒ¥Éà{É qÖyÉà±ÉÉ
7208328370
4) ±É´ÉÉW©É ±¾ÉiÉÒ ©ÉÉ÷à
¸ÉÒ ¶ÉÉÅlÉÒ§ÉÉ> HÉNÉeÉ
9987785646
3) ùY»÷Äà¶É{É £ùY«ÉÉlÉ Uà. ¾Éè±É©ÉÉÅ ¡É´Éà¶É ©Éà³´ÉÒ +É~É{ÉÖÅ »oÉÉ{É OɾiÉ HùlÉÉÅ ~ɾà±ÉÉÅ
+SÉÖH ùY»÷Äà¶É{É HùÉ´ÉÉà. ±É´ÉÉW©É ¥ÉÉHÒ ¾Éà«ÉlÉÉà
§Éù~ÉÉ> HùÉà. §ÉÉàW{É{ÉÉÅ
HÉeÇ
+SÉÖH ©Éà³´ÉÉà.
4) +É~ÉiÉÒ ASSÉ¡ÉiÉɱÉÒHÉÅ
X³´É¶ÉÉà, »É§ÉÉ »ÉÅSÉɱÉ{É qù©«ÉÉ{É ¶ÉÉÅÊlÉ X³´É¶ÉÉà. ʶɻlÉ¥ÉyyÉlÉÉoÉÒ ´«ÉÎGlÉ{ÉÖÅ ´«ÉÎGlÉl´É LÉÒ±ÉÒ Acà
+{Éà
»É{©ÉÉ{É{ÉÉà
+ÊyÉHÉù ©Éà³´Éà
Uà.
5) +ÉoÉÒ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ »É§«É HÖ÷ÖÅ¥ÉÉà{Éà Ê´É{ÉÅlÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Hà lÉà+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¥ÉɳHÉà
¾Éè±É ~ÉÊù»Éù©ÉÉÅ
+{Éà »ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò HÅ©~ÉÉBe©ÉÉÅ
ÊJHà÷ Hà
+{«É ù©ÉlÉ ù©É´ÉÉ{ÉÒ »ÉLÉlÉ ©É{ÉÉ> ¾Éà´ÉÉoÉÒ +É ¥ÉÉ¥ÉlÉ{ÉÒ LÉÉ»É lÉHàqÉùÒ ùÉLÉà. {ɾÒlÉù +É´ÉlÉÉ ´ÉºÉÇoÉÒ ¾Éè±É{ÉÖÅ ¥ÉÖHÓNÉ
+É~ÉiÉÉ ©ÉÉ÷à ¥ÉÅyÉ oÉ> ¶ÉHà
+à©É Uà.
lÉ©ÉÉùÒ £ùW +©ÉÉùÒ +~ÉàKÉÉ
±ÉÒ.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³-©ÉÖÅ¥ É> ´ÉlÉÒ
ùÉY´É ´ÉÒ. »ÉÅPÉ´ÉÒ
(¡É©ÉÖLÉ)
{Éùà¶É +à©É. qÖyÉà±ÉÉ
(©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò)