Page 21 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

17
Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{ÉÒ ¾ùÒ£ É>
OÉÖ~É
{ÉÅ.
yÉÉàùiÉ
»É©É«É ©É«ÉÉÇqÉ
Ê´ÉNÉlÉ/W°ùÒ »ÉÖSÉ{ÉÉ
1) PÉùàoÉÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ´É»lÉÖ :-
""
»ÉÒeÒ {ÉÖÅ lÉÉàùiÉ
''
+hÒ £Ù÷{ÉÖÅ lÉÉàùiÉ ¥É{ÉÉ´É´ÉÖÅ »ÉÉoÉà
+{«É ©É÷ÒùҫɱÉ{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ
HùÒ ¶ÉHÉ«É.
2) ¾Éè±É ~Éù ùÅNÉÉà³Ò ¥É{ÉÉ´É´ÉÒ :- £Ù±É{ÉÒ ùÅNÉÉà³Ò ¥É{ÉÉ´É´ÉÒ (»ÉÉ>] (2
x
2 {ÉÒ ù¾à¶É - £Ù±É - ~ÉÉÅqeÒ{ÉÒ)
¾ùÒ£É>©ÉÉÅ §ÉÉNÉ ±Éà{ÉÉù »É§«Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ {ÉÉ©É lÉÉùÒLÉ 5-1-2016 »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà WiÉÉ´Éà±É »oɳà {ÉÉáyÉÉ´ÉÒ qà´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ Êq~lÉÒ¥Éà{É qÖyÉà±ÉÉ -
7208328370,
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©É{ÉÒºÉÉ¥Éà{É »ÉÅPÉ´ÉÒ (©É±ÉÉe)
- 8655067916
¾ùÒ£É>{ÉÒ {É »É©ÉXlÉÒ Ê´ÉNÉlÉÉà ©ÉÉ÷à ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ Êq~lÉÒ¥Éà{É qÖyÉà±ÉÉ : 7208328370 {ÉÉà »ÉÅ~ÉHÇ Hù´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ
¥ ɾà{ÉÉà ©ÉÉ÷à{ÉÒ ¾ùÒ£ É>
¾ùÒ£ É> +ÅNÉà{ÉÒ +NÉl«É{ÉÒ {ÉÉáyÉ - Ê{É«É©ÉÉà
1) ¾ùÒ£É>©ÉÉÅ §ÉÉNÉ ±Éà´ÉÉ >SU{ÉÉù »É§«Éà
+É +¾à´ÉÉ±É »ÉÉoÉà ¥ÉÒeà±É +ùY ~ÉmÉH©ÉÉÅ (~ÉÉ{ÉÉ {ÉÅ. 36 ) W°ùÒ Ê´ÉNÉlɧÉùÒ
©ÉÉàeÉ©ÉÉÅ ©ÉÉàeÖÅ lÉÉ. 5-1-2016 »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà
WiÉÉ´Éà±É {ÉYH{ÉÉ »É§«É{Éà l«ÉÉÅ ©ÉÉàH±ÉÒ +É~É´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ.
¸ÉÒ©ÉlÉÒ Êq~lÉÒ¥Éà{É qÖyÉà±ÉÉ
- ©ÉÒùÉ ùÉàe - 7208328370
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©É{ÉÒºÉÉ¥Éà{É »ÉÅPÉ´ÉÒ
- ©É±ÉÉe - 8655067916
2) HÉ«ÉÇJ©É{ÉÉ Êq´É»Éà ¾ùÒ£É> ©ÉÉ÷à {ÉÉ©É {ÉÉàyÉÉ´É{ÉÉù ´«ÉÎGlÉ ¾ùÒ£É>©ÉÉÅ §ÉÉNÉ ±É> ¶ÉH¶Éà. ~ÉùÅlÉÖ
>{ÉÉ©É{Éà ~ÉÉmÉ NÉiÉɶÉà
{ÉʾÅ.
3) ¾ùÒ£É> +ÅNÉà
WW/WY»É{ÉÉà Ê{ÉiÉÇ«É +ÅÊlÉ©É NÉiÉɶÉà
+{Éà qùàH{Éà ¥ÉÅyÉ{É HlÉÉÇ ù¾à¶Éà.
4) »É©É«É{ÉÉ +§ÉÉ´Éà
+oÉ´ÉÉ +{«É HÉùiÉÉà»Éù HÉà>~ÉiÉ ¾ùÒ£É> +oÉ´ÉÉ HÉ«ÉÇJ©É©ÉÉÅ £àù£Éù Hà ùqà Hù´ÉÉ{ÉÉà
+ÊyÉHÉù
HÉ«ÉÇJ©É{ÉÉ +É«ÉÉàWHÉà{Éà ù¾à¶Éà.
1 {É»ÉÇùÒ - WÖ{ÉÒ«Éù
10.00 oÉÒ 10.45 +É~Éà±É eÄÉà@NÉ ~Éà~Éù©ÉÉÅ H±Éù Hù´ÉÉ{ÉÉà ù¾à¶Éà.
Ê»É{ÉÒ«Éù - HàY
(H±Éù PÉùàoÉÒ ±ÉÉ´É´ÉÉ, eÄÉà@NÉ ~Éà~Éù +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+ɴɶÉà)
2
yÉÉàùiÉ 1 oÉÒ 3
10.00 oÉÒ 10.45
""HÉà±ÉÉW ´ÉHÇ'' (©ÉÉù¥É±É ~Éà~Éù{ÉÉ ÷ÖHeÉ)
(¾Éè±É ~Éù ¸ÉÒ NÉiÉ~ÉlÉÒY{ÉÖÅ ÊSÉmÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+ɴɶÉà
HÉà±ÉÉW{ÉÉ ~ÉÒ»É PÉùàoÉÒ ±ÉÉ´É´ÉÉ)
3
yÉÉàùiÉ 4 oÉÒ 6
10.00 oÉÒ 10.45
AlÉùÉ«ÉiÉ Ê´É¶Éà{ÉÖÅ ÊSÉmÉ qÉàùÒ H±Éù Hù´ÉÉà (
HÉ>÷ ¢±ÉÉ@NÉ
) ¾Éà±É
A~Éù ~Éà~Éù +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+ɴɶÉà.
4
yÉÉàùiÉ 7 oÉÒ 9
10.00 oÉÒ 10.45 ""Ê´ÉÊ´ÉyÉ ÷É>~É{ÉÒ ~ÉlÉÅNÉ ¥É{ÉÉ´É´ÉÒ'' ©É÷àùÒ«É±É PÉùàoÉÒ ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.
{ÉÉáyÉ: ¥ÉɳHÉà ©ÉÉ÷à {ÉÒ ¾ùÒ£É>©ÉÉÅ {É »É©ÉXlÉÒ Ê´ÉNÉlÉ ©ÉÉ÷à ¸ÉÒ©ÉlÉÒ Êq~lÉÒ +à©É. qÖyÉà±ÉÉ (¡É©ÉÖLÉ) :
{ÉÉà »ÉÅ~ÉHÇ Hù´ÉÉà.
7208328370
1)
§ÉNÉ´ÉlÉNÉÒlÉÉ
{Éà
+§«ÉÉ»ÉJ©É©ÉÉÅ »oÉÉ{É +É~É´ÉÖÅ
Xà>+à Hà Hà©É? lÉà©ÉW »É©ÉÉ´Éà¶É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à A§ÉÒ oÉlÉÒ
+eSÉiÉÉà ʴɺÉà «ÉÖ´ÉÉ{É HÉ«ÉÇHùÉà {ÉÒ ùWÖ+ÉlÉ.
2)
©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ ©ÉÉÅ ¡ÉÉoÉÊ©ÉH ʶÉKÉiÉ
+à ¥ÉɳH / HÖ÷ÖÅ¥É / »É©ÉÉW +{Éà qà¶É ʾlÉ©ÉÉÅ
Uà. «ÉÖ´ÉÉ{É HÉ«ÉÇHùÉà{ÉÒ ùWÖ+ÉlÉ.
Ê´ÉSÉÉù ʴɩɶÉÇ