Page 22 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

C/o.
¸ÉÒ Wà. eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ, ¸ÉÒ{ÉÉoÉq¶ÉÇ{É, 3 Wà ©Éɳà, NÉÉà±e{É ÷Éà¥ÉàHÉà{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ,
+à»É. ´ÉÒ. ùÉàe, ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (´Éà.), ©ÉÖÅ¥É>-400 056.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>
18
¡ÉÊlɴɺÉÇ {ÉÖÅ ÷Éè~É»ÉÇ »~ÉàÊ»«É±É ¡ÉÉ>]
¶ÉäKÉÊiÉH +{Éà »ÉÉÅ»HÞÊlÉH £ÉA{eà¶É +ÅlÉNÉÇlÉ ´ÉºÉÇ 2014-15 ©ÉÉÅ »É{©ÉÉ{É ©Éà³´É{ÉÉù Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{ÉÒ «ÉÉqÒ
»{ÉÉlÉH
qÉlÉÉ : NÉÉä. ´ÉÉ. U¥ÉұɧÉÉ> ¥ÉÒ. NÉÉàùÊLÉ«ÉÉ »©ÉiÉÉÇoÉà
Ê´ÉvÉoÉÔ :
---
---
+àSÉ. +à»É. »ÉÒ.
qÉlÉÉ : NÉÉä. ´ÉÉ. NÉÉà~ÉɳY§ÉÉ> {ÉÉoÉɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ{ÉÉ »©ÉiÉÉÇoÉà
Ê´ÉvÉoÉÔ : ¾ºÉÇ W«Éà¶É HÅ»ÉÉùÉ
89.08
%
+à»É. +à»É. »ÉÒ.
qÉlÉÉ : NÉÉä. ´ÉÉ. qÉ©ÉÉàqù§ÉÉ> Wà. HÅ»ÉÉùÉ {ÉÉ »©ÉiÉÉÇoÉà
Ê´ÉvÉoÉÔ : {Éä»ÉNÉÔ Ê{ɱÉà¶É qÖyÉà±ÉÉ (yÉÉàùiÉ - 10)
94.20
%
»~ÉÉà{»É»ÉÇ : ¸ÉÒ{Éùà¶É§ÉÉ> +à©É. qÖyÉà±ÉÉ - Ê~ÉlÉÉ ¸ÉÒ NÉÉä.´ÉÉ. ©ÉoÉÖùqÉ»É §ÉÎGlÉqÉ»É qÖyÉà±ÉÉ {ÉÉ »©ÉiÉÉÇoÉà
yÉÉàùiÉ 12 ¡ÉoÉ©É
¾ºÉÇ W«Éà¶É HÅ»ÉÉùÉ
89.08
%
÷ÄÉà£Ò
+
+à´ÉÉeÇ
ÊwlÉÒ«É
- -
- -
NÉÉà±e ©Éàe±É
»~ÉÉà{»É»ÉÇ : ¸ÉÒ{ÉÅq±ÉÉ±É +à»É. H³oÉÒ«ÉÉ - ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ©ÉiÉÒ¥ÉÉ ¶ÉҴɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ {ÉÉ »©ÉiÉÉÇoÉà
yÉÉàùiÉ 10 ¡ÉoÉ©É
{Éä»ÉNÉÒÇ Ê{ɱÉà¶É qÖyÉà±ÉÉ
94.20
%
÷ÄÉà£Ò
+
+à´ÉÉeÇ
ÊwlÉÒ«É
HÉä¶É±É ~ÉùÉNÉ NÉÉàùÊe«ÉÉ
89.80
%
NÉÉà±e ©Éàe±É
»~ÉÉà{»É»ÉÇ : ÊSÉ. Ê{Éù´É ùW{ÉÒHÉÅlÉ lÉoÉÉ Ê´É¶ÉÉ±É +ʹÉ{É HÅ»ÉÉùÉ - NÉÉä. ´ÉÉ. NÉÉà~ÉɱÉY {ÉÉoÉɱÉÉ±É {ÉÉ »©ÉùiÉÉÇoÉà
yÉÉàùiÉ 7 ¡ÉoÉ©É
HÉà©É±É ¾ºÉÉÇÅlÉ »ÉÅPÉ´ÉÒ
93.71
%
÷ÄÉà£Ò
+
+à´ÉÉeÇ
ÊwlÉÒ«É
+É«ÉÇ{É »ÉÅHàlÉ ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ
93.14
%
NÉÉà±e ©Éàe±É
»~ÉÉà{»É»ÉÇ : NÉÉä. ´ÉÉ. ´É»ÉÅlÉùÉ«É NÉÉà~ÉɳY »ÉÅPÉ´ÉÒ lÉoÉÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¶ÉÉùqÉ¥Éà{É ´É»ÉÅlÉùÉ«É »ÉÅPÉ´ÉÒ {ÉÉ »©ÉùiÉÉÇoÉà
yÉÉàùiÉ 4 ¡ÉoÉ©É
©ÉÉàKÉ +ɶÉÒºÉ NÉÉàùÊe«ÉÉ
81.25
%
÷ÄÉà£Ò
+
+à´ÉÉeÇ
ÊwlÉÒ«É
-
-
NÉÉà±e ©Éàe±É
÷ÄÉà£ Ò lÉoÉÉ +à´ÉÉeÇ «ÉÉàW{ÉÉ {ÉÉ
ºÉºc
´ÉºÉÇ
+ÅlÉNÉÇlÉ