Page 23 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

1)
Ê´ÉÊ´ÉyɱÉKÉÒ +ÉùÉàN«ÉyÉÉ©É, §ÉÉ«ÉÅqù {ÉÉ©ÉÉyÉÒHùiÉ ©ÉÉ÷à
HÅ»ÉÉùÉ ©É{É»ÉÖLɱÉÉ±É UNÉ{ɱÉÉ±É ~ÉÊù´ÉÉù
+©ÉqÉ´ÉÉq °É. 2,00,000/-
HÅ»ÉÉùÉ ´ÉÞW±ÉÉ±É Hà¶É´ÉY ~ÉÊù´ÉÉù
+©ÉqÉ´ÉÉq 2,00,000/-
2)
©ÉàÊeH±É ¾à±~É ±ÉÉ>{É £ÉA{eà¶É{É
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÞqÖ±ÉÉ lÉoÉÉ ±ÉK©ÉÒSÉÅq H³oÉÒ«ÉÉ
+©ÉàÊùHÉ
3,11,000/-
¸ÉÒ ´ÉÅ»ÉlÉùÉ«É NÉÉà~ÉɳY »ÉÅPÉ´ÉÒ
©ÉÖÅ¥É>
2,11,000/-
3)
[ÉÉÊlÉ ¡ÉÊlɧÉÉ +à´ÉÉàeÇ ¡ÉqÉ{É £ÉA{eà¶É{É
¸ÉÒ©ÉlÉÒ q©É«ÉÅlÉÒ lÉoÉÉ ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ
©ÉÖÅ¥É>
1,51,111/-
4)
©ÉàÊeH±É +{Éà Êù¾à¥ÉÒ±ÉÒ÷à¶É{É £ÉA{eà¶É{É
HÅ»ÉÉùÉ Hà¶É´ÉY Ê~ÉlÉÉÅ¥ÉùqÉ»É ~ÉÊù´ÉÉù
+©ÉqÉ´ÉÉq
HÅ»ÉÉùÉ »ÉùÉàW¥Éà{É q±É»ÉÖLÉùÉ«É NÉÉàùeÒ«ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù
©ÉÖÅ¥É>
5)
Ê´ÉÊ´ÉyÉ ±ÉKÉÒ £Åe
+)
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÅWÖ±ÉÉ¥Éà{É §ÉÉàNÉÒ±ÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ
+©ÉqÉ´ÉÉq °É. 1,11,000/-
´ÉÉʺÉÇH »{Éྠ»É©©Éà±É{É©ÉÉÅ «ÉÉàXlÉÉ »ÉÉÅ»HÞÊlÉH
¡ÉÉàOÉÉ©ÉÉà ©ÉÉ÷à{ÉÉ ¡ÉÉàl»ÉÉʾlÉ >{ÉÉ©ÉÉà A~Éù{ÉÉ
{ÉÉ©ÉÉÊyÉHùiÉ ¡É©ÉÉiÉà
+É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+ɴɶÉà.
¥É)
NÉÉä.´ÉÉ. +.»ÉÉä. q©É«ÉÅlÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É ±ÉɱÉÉiÉÒ
©ÉÖÅ¥É>
°É. 51,111/-
¡ÉÉàl»ÉɾÒlÉ >{ÉÉ©É «ÉÉàW{ÉÉ ´ÉÉʺÉÇH »{Éྻɩ©Éà±É{É©ÉÉÅ
«ÉÉàXlÉÒ ¥ÉɳHÉà ©ÉÉ÷à{ÉÒ ¾Êù£É>, ¥É¾à{ÉÉà {ÉÒ H±ÉÉHÞlÉÒ
{ÉÉ <{ÉÉ©ÉÉà{ÉÒ ´É¾àSÉiÉÒ A~ÉùÉàGlÉ {ÉÉ©ÉÉÊyÉHùiÉ ¡É©ÉÉiÉà
oɶÉà.
H)
NÉÉä.´ÉÉ. ´É»ÉÅlÉ¥Éà{É ù©ÉiÉÒH±ÉÉ±É £ÉW±ÉÒ«ÉÉ
©ÉÖÅ¥É> °É. 51,000/-
¡ÉÉàl»ÉɾÒlÉ <{ÉÉ©É «ÉÉàW{ÉÉ {É´ÉùÉmÉÒ ©ÉÉ «ÉÉàXlÉÒ
H±ÉÉHÞÊlÉ ¾Êù£É> {ÉÉ <{ÉÉ©ÉÉà lÉà©ÉW {ÉÉ{ÉÉ ¥ÉɳHÉà {Éà
+~ÉÉlÉÒ §Éà÷ »´É°~É ´É»lÉÖ+Éà
+É {ÉÉ©ÉÉÊyÉHùiÉ ¡É©ÉÉiÉà
oɶÉà.
6)
¶ÉäKÉÊiÉH lÉoÉÉ »ÉÉÅ»HÞÊlÉH £ÉA{eà¶É{É +ÅlÉNÉÇlÉ ¶ÉäKÉÊiÉH ¡É´ÉÞÊnÉ+Éà
(H) ¸ÉÒ +W«É q±É»ÉÖLɧÉÉ> NÉÉàùÊe«ÉÉ, ©ÉÖÅ¥É> lÉù£oÉÒ ´ÉºÉÇ 1990-91oÉÒ ¡ÉoÉ©É ~ÉÉÅSÉ ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³, ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ »É§«ÉÉà{ÉÉ qùàH ¥ÉɳHÉà{Éà Ê´É{ÉÉ©ÉÚ±«Éà {ÉÉà÷¥ÉÖHÉà{ÉÖÅ Ê´ÉlÉùiÉ.
19
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ+Éà