Page 24 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

(LÉ) ©É¾É©ÉÅe³ wÉùÉ ´ÉºÉÇ 1995-96 oÉÒ qù ´ÉºÉâ ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ »É§«É{ÉÉ qùàH ¥ÉɳHÉà{Éà Ê´É{ÉÉ©ÉÚ±«É
{ÉÉà÷¥ÉÖHÉà{ÉÖÅ Ê´ÉlÉùiÉ.
(NÉ)
HÅ»ÉÉùÉ ~ÉÉà~É÷±ÉÉ±É ÊmɧÉÉà´É{ÉqÉ»É ~ÉÊù´ÉÉù
,
©ÉÖÅ¥É>
lÉù£oÉÒ ©É³à±É qÉ{É{ÉÒ ùH©É{ÉÉ ´«ÉÉW©ÉÉÅoÉÒ Hà.Y. oÉÒ
HÉà±ÉàW »ÉÖyÉÒ{ÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà ~ÉÉc¬~ÉÖ»lÉHÉà{ÉÖÅ Ê´ÉlÉùiÉ.
(PÉ)
HÅ»ÉÉùÉ Hà¶É´ÉY Ê~ÉlÉÉÅ¥ÉùqÉ»É ~ÉÊù´ÉÉù
, lÉù£oÉÒ
©ÉÖÅ¥É>
°É. 31,000/-
©É³à±É qÉ{É{ÉÒ ùH©É{ÉÉ ´«ÉÉW©ÉÉÅoÉÒ yÉÉàùiÉ 10 oÉÒ
HÉà±ÉàW »ÉÖyÉÒ{ÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà ©ÉàÊù÷ ©ÉÖW¥É ¡ÉÉàl»ÉɾH
>{ÉÉ©ÉÉà ´ÉºÉÇ 1990-91 oÉÒ.
(SÉ)
HÅ»ÉÉùÉ »ÉÅlÉÉàH¥Éà{É ©ÉÖ³Y§ÉÉ> NÉÉàùÊe«ÉÉ
,
©ÉÖÅ¥É>
°É. 31,000/-
lÉù£oÉÒ ©É³à±É qÉ{É{ÉÒ ùH©É{ÉÉ ´«ÉÉW©ÉÉÅoÉÒ yÉÉàùiÉ
5 oÉÒ 9 »ÉÖyÉÒ{ÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà ©ÉàÊù÷ ©ÉÖW¥É ¡ÉÉàl»ÉɾH
>{ÉÉ©ÉÉà ´ÉºÉÇ 1990-91 oÉÒ.
(U)
HÅ»ÉÉùÉ ¡Éà©ÉSÉÅq§ÉÉ> UNÉ{ɱÉÉ±É ±ÉɱÉÉiÉÒ ~ÉÊù´ÉÉù
,
©ÉÖÅ¥É>
°É. 21,000/-
lÉù£oÉÒ ©É³à±É qÉ{É{ÉÒ ùH©É©ÉÉÅoÉÒ yÉÉàùiÉ 1 oÉÒ 4
»ÉÖyÉÒ{ÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà ©ÉàÊù÷ ©ÉÖW¥É ¡ÉÉàl»ÉɾH
>{ÉÉ©ÉÉà - ´ÉºÉÇ 1990-91 oÉÒ.
(W)
NÉÉä.´ÉÉ. HÅ»ÉÉùÉ qÉ©ÉÉàqùqÉ»É Y´ÉiɱÉÉ±É HÉiÉÊH«ÉÉ
{ÉÉ
©ÉÖÅ¥É>
°É. 10,001/-
»©ÉùiÉÉoÉâ ¾ : ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> qÉ©ÉÉàqùqÉ»É, lÉù£oÉÒ ©É³à±É
qÉ{É{ÉÒ ùH©É{ÉÉ ´«ÉÉW©ÉÉÅoÉÒ yÉÉàùiÉ 10©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É
+É´É{ÉÉù Ê´ÉvÉoÉÔ{Éà ¡ÉÉàl»ÉɾH >{ÉÉ©É -
´ÉºÉÇ 1998-99 oÉÒ.
(])
NÉÉä.´ÉÉ. NÉÉà~ÉɳY {ÉÉoÉɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ
{ÉÉ »©ÉùiÉÉoÉâ
©ÉÖÅ¥É>
°É.10,000/-
©É³à±É qÉ{É{ÉÒ ùH©É{ÉÉÅ ´«ÉÉW©ÉÉÅoÉÒ yÉÉàùiÉ 12©ÉÉÅ
¡ÉoÉ©É +É´É{ÉÉù Ê´ÉvÉoÉÔ{Éà ¡ÉÉàl»ÉɾH >{ÉÉ©É
+É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
(÷)
NÉÉä.´ÉÉ. HÅ»ÉÉùÉ U¥ÉÒ±ÉqÉ»É §ÉÉ>SÉÅq§ÉÉ>
{ÉÉ
©ÉÖÅ¥É>
°É.10,000/-
»©ÉùiÉÉoÉà⠩ɳà±É qÉ{É{ÉÒ ùH©É{ÉÉ ´«ÉÉW©ÉÉÅoÉÒ
OÉàV«ÉÖ+à÷©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É +É´É{ÉÉù{Éà¡ÉÉàl»ÉɾH >{ÉÉ©É
+É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
°É. 31,000/-
20