Page 25 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

(c) ©É¾É©ÉÅe³ wÉùÉ W°Êù«ÉÉlÉ©ÉÅq Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà «ÉÉàN«ÉlÉÉ lÉoÉÉ NÉÖiÉ´ÉlÉÉ{ÉÉ yÉÉàùiÉà ¶ÉäKÉÊiÉH
»É¾É«É/¶ÉäKÉÊiÉH ±ÉÉà{É.
(¥É) »ÉÉÅ»HÞÊlÉH ¡É´ÉÞÊnÉ+Éà
(1) ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ, »{Éྠ»ÉÅ©Éà±É{É lÉoÉÉ ¡ÉÒlÉÒ§ÉÉàW{É{ÉÉ
©ÉÖÅ¥É>
-
¡É»ÉÅNÉà
(+) {ÉÉ{ÉÉ ¥ÉɳHÉà{ÉÒ ´ÉàºÉ§ÉÚºÉÉ ¾Êù£É>, ÊSÉmÉH³É ¾Êù£É>,
{ÉÞl«É-{ÉÉÊ÷HÉ, £à¶É{É ¶ÉÉà{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É.
(¥É) ¥É¾à{ÉÉà lÉoÉÉ ©Éʾ±ÉÉ+Éà{ÉÒ ùÅNÉÉà³Ò ¾Êù£É>,
©ÉÖÅ¥É>
-
©É¾áqÒ ¾Êù£É>, +ÉùlÉÒ ¾Êù£É>, ´ÉGlÉÞl´É »~ÉyÉÉÇ,
»ÉÅNÉÒlÉ-{ÉÞl«É HÉ«ÉÇJ©ÉÉà{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É.
H) ¶ÉäKÉiÉÒH ÷ÄÉà£Ò lÉoÉÉ +à´ÉÉàeÇ ~ÉÚù»HÉù «ÉÉàW{ÉÉ (2010 oÉÒ 19)
1
¸ÉÒ {Éùà¶É +à©É. qÖyÉà±ÉÉ
-
Ê~ÉlÉÉ ¸ÉÒ NÉÉä.´ÉÉ. ©ÉoÉÖùqÉ»É
©ÉÖÅ¥É>
°É. 35,000/-
§ÉÎGlÉqÉ»É qÖyÉà±ÉÉ {ÉÉ »©ÉiÉÉÇoÉà
yÉÉàùiÉ 12
2
¸ÉÒ{ÉÅq±ÉÉ±É +à»É. H³oÉÒ«ÉÉ - ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ©ÉiÉÒ¥ÉÉ ¶ÉҴɱÉɱÉ
©ÉÖÅ¥É>
°É. 31,000/-
HÅ»ÉÉùÉ {ÉÉ »©ÉiÉÉÇoÉà
yÉÉàùiÉ 10
3
ÊSÉ. Ê{Éù´É ùW{ÉÒHÉÅlÉ lÉoÉÉ Ê´É¶ÉÉ±É +ʹÉ{É HÅ»ÉÉùÉ -
©ÉÖÅ¥É>
°É. 25,000/-
NÉÉä. ´ÉÉ. NÉÉà~ÉɱÉY {ÉÉoÉɱÉÉ±É {ÉÉ
»©ÉùiÉÉÇoÉà
yÉÉàùiÉ 7
4
NÉÉä. ´ÉÉ. ´É»ÉÅlÉùÉ«É NÉÉà~ÉɳY »ÉÅPÉ´ÉÒ lÉoÉÉ
©ÉÖÅ¥É>
°É. 21,000/-
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¶ÉÉùqÉ¥Éà{É ´É»ÉÅlÉùÉ«É »ÉÅPÉ´ÉÒ {ÉÉ
»©ÉùiÉÉÇoÉà
yÉÉàùiÉ 4
5
NÉÅ.»´É. +°iÉÉ¥Éà{É HÅ»ÉÉùÉ - ¸ÉÒ NÉÉä. ´ÉÉ. H{Éä«ÉɱÉɱÉ
©ÉÖÅ¥É>
°É. 11,000/-
¾ùY´É{ÉqÉ»É HÅ»ÉÉùÉ {ÉÉ
»©ÉùiÉÉÇoÉàÇ
~ÉÉà»÷ OÉàV«ÉÖ+à÷
21