Page 26 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

C/o.
¸ÉÒ Wà. eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ, ¸ÉÒ{ÉÉoÉq¶ÉÇ{É, 3 Wà ©Éɳà, NÉÉà±e{É ÷Éà¥ÉàHÉà{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ,
+à»É. ´ÉÒ. ùÉàe, ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (´Éà.), ©ÉÖÅ¥É>-400 056.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>
SHREE GUJARATI KANSARA MAHAMANDAL-MUMBAI
C/o.
SHREE J. D. LALANI
, Shree Nath Darshan, 3rd Floor, Near Golden Tobacco, S. V. Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056.
22
+ÉqùiÉÒ«É ¥É¾à{ÉÉà §ÉÉ>+Éà lÉoÉÉ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà,
SÉÒ£ +àG]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò lÉùÒHà{ÉÉà ©ÉÉùÉà +É +NÉÒ«ÉÉù©ÉÉà +{Éà ©É¾É©ÉÅe³{ÉÒ lÉ´ÉÉùÒLÉ{ÉÉà +É 69 ©ÉÉà ´ÉÉʺÉÇH
+¾à´ÉÉ±É +É~ÉiÉÒ »É©ÉKÉ ùWÚ HùlÉÉÅ +É{ÉÅq{ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ +{É֧ɴÉÖÅ UÖÅ.
»É{Éà 2014-15 {ÉÉ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ lÉ©ÉÉ©É ¾ÉàqàtÉùÉà
+{Éà ©Éà{ÉàYÅNÉ HÊ©É÷Ò{ÉÉ lÉ©ÉÉ©É »É§«ÉÉà lÉà©ÉW ¸ÉÒ
NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³{ÉÉ lÉ©ÉÉ©É »É§«ÉÉà, ¡É©ÉÖLÉ lÉà©ÉW HÉùÉà¥ÉÉùÒ »É§«É ¥É¾à{ÉÉà{ÉÉà ´É¾Ò´É÷ ¡É¶ÉÅ»É{ÉÒ«É
ù¾«ÉÉà Uà.
©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ùÉY´É ´ÉÒ. »ÉÅPÉ´ÉÒ +{Éà ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ Êq~lÉÒ¥Éà{É qÖyÉà±ÉÉ
{ÉàlÉÞl´É©ÉÉÅ {É´ÉÒ{ÉlÉÉ »É§Éù HÉ«ÉÇJ©ÉÉàoÉÒ +É +àH ´ÉºÉÇ ~É»ÉÉù oÉ«ÉÖÅ
Uà. lÉà©É{ÉÉ HÉ«ÉÇJ©É +É«ÉÉàW{É©ÉÉÅ ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇH lÉùÒHà
©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ {Éùà¶É +à©É. qÖyÉà±ÉÉ, A~É©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò, ¸ÉÒ ¾ùÒ¶É ±ÉɱÉÉiÉÒ ¥ÉÉàeÇ »ÉàJà÷ùÒ ¸ÉÒ »ÉÖ§ÉÉºÉ ¥ÉÒ. ¶Éɾ +{Éà
¥ÉÉàeâ LÉX{ÉSÉÒ ¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɧÉÉ> HÉÅNÉeÉ{ÉÉà
+©ÉÖ±«É £É³Éà ù¾«ÉÉà
Uà Hà ¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É HÉNÉeÉ+à ¸ÉÒ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ
©ÉÅe³{ÉÉà ´É¾Ò´É÷ HֶɳlÉÉ ~ÉÖ´ÉÇH H«ÉÉâ Uà.
©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ qÒÎ~lÉ¥Éà{É qÖyÉà±ÉÉ{ÉÒ HÉ©ÉNÉÒùÒ ¡É¶ÉÅ»ÉÉ{Éà ~ÉÉmÉ Uà, lÉà lÉà©É{Éà Ê´ÉNÉlÉ +¾à´ÉɱÉ
´ÉÉÅSÉlÉÉ WiÉÉ«É +É´Éà Uà Hà lÉà+Éà ~ÉiÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ ¡ÉHÉùà Ê©É÷ÓNÉ{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É HùÒ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³{Éà LÉùàLÉù ¡ÉNÉÊlÉ{ÉÉ
~ÉÅoÉà qÉàùÒ ¶ÉH«ÉÉ Uà. lÉà©É{Éà +{Éà ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ lÉ©ÉÉ©É »Éq»«É ¥É¾à{ÉÉà{Éà LÉÚ¥É LÉÚ¥É +ʧÉ{ÉÅq{É.
¸ÉÒ ©É¾É©ÉÅe³ lÉà©ÉW ¸ÉÒ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³{ÉÉ »É´ÉÉÈNÉÒ Ê´ÉHÉ»É ©ÉÉ÷à »ÉÅ~ÉÚiÉÇ »ÉÅlÉÉàºÉ Uà. qùàH ¡É©ÉÖLÉ{Éà
©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ »ÉÅSÉɱÉ{É©ÉÉÅ {É´ÉÒ{ÉlÉÉ +É~É´ÉÉ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ ¥ÉÅyÉÉùiÉ +{Éà {ÉÒlÉÒ Ê{É«É©ÉÉà{Éà
+ÉyÉÒ{É PÉiÉÉÅ ´ÉºÉÉâoÉÒ UÖ÷
+É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà. Wà{ÉÉ +»ÉùHÉùH ¶ÉÖ§É ~ÉÊùiÉÉ©ÉÉà +É´ÉÒ ùÂÉÅ Uà, PÉiÉÖÅ »Éù»É +ÉNɳ{Éà +ÉNɳ ´ÉyÉÉà.
+É~ɻɴÉâ{Éà {É´ÉÉ ´ÉºÉÇ{ÉÉ »ÉɱɩÉÖ¥ÉÉùH +É~É »ÉÉä [ÉÉÊlÉW{ÉÉà{Éà
+É {É´ÉÖ ´ÉºÉÇ «É¶É, »É©ÉÞÊu +{Éà
HÒÊlÉÇ
+É~É{ÉÉ°Å
{ÉÒ´Éeà lÉà´ÉÒ ~Éù©ÉHÞ~ÉÉ³Ö ~Éù©ÉÉl©ÉÉ ~ÉÉ»Éà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ Uà.
´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉÉ±É ´ÉºÉÇ 201
4
-1
5
SÉÒ£ +àG]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò :- ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>
¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ
(SÉÒ£ +àG]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò )
©ÉÖÅ¥ É>,
lÉÉ. 15-12-2015