Page 27 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

C/o.
¸ÉÒ Wà. eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ, ¸ÉÒ{ÉÉoÉq¶ÉÇ{É, 3 Wà ©Éɳà, NÉÉà±e{É ÷Éà¥ÉàHÉà{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ,
+à»É. ´ÉÒ. ùÉàe, ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (´Éà.), ©ÉÖÅ¥É>-400 056.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>
SHREE GUJARATI KANSARA MAHAMANDAL-MUMBAI
C/o.
SHREE J. D. LALANI
, Shree Nath Darshan, 3rd Floor, Near Golden Tobacco, S. V. Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056.
23
+ÉqùiÉÒ«É [ÉÉÊlÉW{ÉÉà,
+É~ÉiÉÉ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÒ 69 ©ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ lÉà©ÉW Ê´ÉJ©É »É´ÉÅlÉ 2072{ÉÉ {ÉÚlÉ{É ´ÉºÉÇ
+ÉNÉ©É{É{ÉÉ
»ÉoÉ´ÉÉùà ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉà ´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉÉ±É +É~É{ÉÒ »É©ÉKÉ ùWÖ HùlÉÉ ¾ÖÅ NÉÉäù´É +{É֧ɴÉÖ UÖÅ.
{É´ÉÉ ´ÉºÉÇ{ÉÉ W«ÉNÉÉà~ÉɱÉ
¥ÉÅyÉÉùiÉÒ«É H±É©É {ÉÅ. 16 +{ÉÖ»ÉÉù ©É¾É©ÉÅe³{ÉÒ ©Éà{ÉàYÅNÉ H©ÉÒ÷Ò lÉà©ÉW ~Éù©Éà{É{÷ ¥ÉÉàeÇ
+Éè£ ÷Ä»÷Ò{ÉÒ »ÉÅ«ÉÖGlÉ
lÉÉ. 31-3-2015{ÉÉ ùÉàW ~ÉÖùÉ oÉlÉÉÅ ´ÉºÉÇ{ÉÉ +ÉàeÒ÷ oÉ«Éà±ÉÉ Ê¾»ÉÉ¥ÉÉà, +É´ÉH X´ÉH LÉÉlÉÖÅ lÉà©ÉW 31 ©ÉÉSÉÇ{ÉÉ ùÉàW{ÉÉ
~ÉÉHÖ »Éù´Éä«ÉÖÅ +É~ÉiÉÒ ´«É´É»oÉÉ~ÉH »É©ÉÒlÉÒ+à ©ÉÅWÖù ùÉL«ÉÉ ¥ÉÉq +É~É »É´É⠻ɧ«ÉÉà{Éà ¥É¾É±ÉÒ ©ÉÉ÷à ùWÖÅ H°Å UÖÅ
©É¾É©ÉÅe³
{ÉÅ.
´ÉºÉÇ 2013-14 ´ÉºÉÇ 2014-15
1 +H»©ÉÉlÉÉà{ÉÉ ùÉàHÉiÉ{ÉÒ +É´ÉH
3,07,180.26 3,67,057.00
2 LÉÖ¶ÉÒ§Éà÷ lÉoÉÉ +{«É +É´ÉH
1,87,887.20 10,196.00
3 ±É´ÉÉW©É
4,950.00
5,000.00
4 HÖ±É +É´ÉH
5,00,017.46 3,82,253.00
5 ¶ÉäKÉiÉÒH £ÉA{eà¶É{É +ÅlÉNÉÇlÉ »É¾É«É
44,492.00 42,507.00
6 ©ÉàeÒH±É +{Éà Êù¾à¥ÉÒ±ÉÒ÷à¶É{É £ÉA{eà¶É{É +ÅlÉNÉÇlÉ
15,000.00 47,275.00
7 »ÉÉÅ»HÞÊlÉH LÉSÉÇ
49,959.25 31,700.00
8 PÉ»ÉÉùÉà lÉoÉÉ +{«É LÉSÉÇ
1,27,493.00 1,16,536.00
9 +É´ÉH{ÉÉà ´ÉyÉÉùÉà
2,63,073.21 1,44,235.00
10 +É´ÉH HùlÉÉ LÉSÉÇ{ÉÉà ´ÉyÉÉùÉà
---
---
1) ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÞqÖ±ÉÉ lÉoÉÉ ±ÉK©ÉÒSÉÅq ´ÉÒ. H³ÊoÉ«ÉÉ lÉoÉÉ ´É»ÉÅlÉùÉ«É NÉÉà~ÉɳY »ÉÅPÉ´ÉÒ ©ÉÖÅ¥É> wÉùÉ ¡ÉàÊùlÉ ©ÉàeÒH±É
¾à±~ɱÉÉ>{É ¡ÉÉàWàG÷{ÉÖÅ §ÉÅeÉà³ °É. 5,22,000/- «ÉoÉÉ´ÉlÉ Uà. +É ùH©É{ÉÉ ´«ÉÉW{ÉÒ +É´ÉH ©ÉÖÅ¥É> lÉoÉÉ ©ÉÖÅ¥É>
¥É¾Éù ´É»ÉlÉÉ +É~ÉiÉÉ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà{Éà ¥ÉWà÷{ÉÒ ©É«ÉÉÇqÉ ©ÉÖW¥É lÉà©ÉW ©ÉàeÒH±É »É¾É«É{ÉÒ +ùY{ÉÒ «ÉÉàN«ÉlÉÉ Ê´ÉSÉÉùÒ
»É¾É«É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉÉ±É ´ÉºÉÇ 2014-15
©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò :- ¸ÉÒ {Éùà¶É +à©É. qÖyÉà±ÉÉ