Page 29 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

C/o.
¸ÉÒ Wà. eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ, ¸ÉÒ{ÉÉoÉq¶ÉÇ{É, 3 Wà ©Éɳà, NÉÉà±e{É ÷Éà¥ÉàHÉà{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ,
+à»É. ´ÉÒ. ùÉàe, ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (´Éà.), ©ÉÖÅ¥É>-400 056.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>
SHREE GUJARATI KANSARA MAHAMANDAL-MUMBAI
C/o.
SHREE J. D. LALANI
, Shree Nath Darshan, 3rd Floor, Near Golden Tobacco, S. V. Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056.
25
{É´ÉÉ ´ÉºÉÇ{ÉÒ ¶ÉÖ§ÉHÉ©É{ÉÉ
+Éqù{ÉÒ«É [ÉÉlÉÒW{ÉÉà,
+É~ÉiÉÉÅ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÒ 69©ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ lÉà©ÉW Ê´ÉJ©É »É´ÉÅlÉ 2072 {ÉÉ {ÉÖlÉ{É ´ÉºÉÇ{ÉÉ
+ÉNÉ©É{É{ÉÉ »ÉoÉ´ÉÉùà ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³-©ÉÖÅ¥É>{ÉÉà ´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉÉ±É +É~É{ÉÒ »É©ÉKÉ ùWÖ
HùlÉÉ ¾ÖÅ NÉÉäù´É
+{É֧ɴÉÖÅ UÖÅ.
{ÉÖlÉ{É ´ÉºÉÇ +É~É »É´Éâ [ÉÉlÉW{ÉÉà ´ÉSSÉà +ù»É-~Éù»É ¡Éà©É +{Éà +àHlÉÉ{ÉÖÅ +ÉqÉ{É ¡ÉqÉ{É Hù{ÉÉ°Å ´Éà~ÉÉù
´ÉÉÊiÉW«É©ÉÉÅ ´ÉÞÊu, »É©ÉÉW{Éà §ÉÎGlÉNÉÅNÉÉ +{Éà yÉ©ÉÇ Ê»ÉÅSÉ{É Hù{ÉÉ°Å »ÉÖLÉ ¶ÉÉÅÊlÉ +{Éà ´Éä§É´É ´ÉyÉÉù{ÉÉ°Å Ê{É´Éeà lÉà´ÉÒ
¡É§ÉÖ¸ÉÒ NÉÉà~ÉɱɱÉÉ±É ©É¾ÉùÉW{Éà Ê´É{ÉÅÊlÉ »ÉÉoÉà ¶ÉÖ§ÉàSUÉ ´«ÉGlÉ H° UÖÅ
+{Éà lÉ{É ©É{É +ÅlÉùoÉÒ +É~É »É´Éâ{Éà
+É´ÉHÉùÒ
»ÉÀq«É W«É NÉÉà~ÉÉ±É »ÉÉoÉ {ÉÖlÉ{É ´ÉºÉÉÇʧÉ{ÉÅq{É.
´ÉÉʺÉÇH ʾ»ÉÉ¥ÉÉà
lÉÉ. 31-3-2015 {ÉÉ ùÉàW ~ÉÖùÉ oÉlÉÉÅ ´ÉºÉÇ{ÉÉ +ÉàeÒ÷ oÉ«Éà±ÉÉ Ê¾»ÉÉ¥ÉÉà +É´ÉH X´ÉH LÉÉlÉÖÅ lÉà©ÉW lÉÉ. 31-
3-2015 {ÉÉÅ ùÉàW{ÉÉ ~ÉÉHÖ »Éù´Éä«ÉÖÅ
+É~É{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ »ÉÊ©ÉlÉÒ+à ©ÉÅWÖù ùÉL«ÉÉ¥ÉÉq +É~É »É´É⠻ɧ«ÉÉà{Éà ©ÉÉàH±ÉÒ
+É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. Wà{ÉÒ Ê´ÉNÉlÉ´ÉÉù Ê´É»lÉÞlÉ UiÉÉÅ´É÷ ©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ {Éùà¶É§ÉÉ> qÖyÉà±ÉÉ+à +à©É{ÉÉ +¾à´ÉɱɩÉÉÅ
Hùà±É Uà.
»ÉÉÅ»HÞÊlÉH HÉ«ÉÇJ©É +ÅlÉNÉÇlÉ ~ÉÒH{ÉÒH{ÉÖÅ
+É«ÉÉàW{É
lÉÉ. 4-1-2015 {ÉÉ ùÉàW »ÉùNÉ©É ùÒ»ÉÉà÷Ç LÉÉlÉà ~ÉÒH{ÉÒH{ÉÖÅ
+É«ÉÉàW{É Hùà±É ¾lÉÖÅ
Wà©ÉÉÅ
127 »É§«ÉÉà+à
Al»Éɾ~ÉÖ´ÉÇH §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà.
¾à±oÉ SÉàH+~É - ©ÉàeÒH±É Hà©~É
©ÉàeÒH±É ¾à±~ɱÉÉ>{É{ÉÉ +©ÉÖ±«É «ÉÉàNÉqÉ{ÉoÉÒ ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É> wÉùÉ ©ÉàeÒH±É SÉàH+~É{ÉÖÅ
+É«ÉÉàW{É lÉÉ. 29-1-2015 oÉÒ lÉÉ. 15-2-15 qù©«ÉÉ{É Hùà±É ¾lÉÖÅ
Wà{ÉÉà ±ÉÉ§É 140 »É§«ÉÉà+à ±ÉÒyÉÉà
¾lÉÉà.
©ÉàeÒH±É Hà©~É{ÉÉ +É«ÉÉàW{É ©ÉÉ÷à ©É{Éà ¸ÉÒ +ʹÉ{ɧÉÉ> NÉÉà~ÉɱÉY HÅ»ÉÉùÉ, ¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ¥Éà{É +ʹÉ{ɧÉÉ> HÅ»ÉÉùÉ
lÉoÉÉ +à´ÉùOÉÒ{É ¸ÉÒ W«ÉÅlɧÉÉ> LÉÉLÉÒ lÉù£oÉÒ LÉÖ¥ÉW »ÉÉoÉ »É¾HÉù ©É³à±É Uà. ¾ÖÅ lÉà©É{ÉÉà ¾ÉÊqÇH +ɧÉÉù ©ÉÉ{ÉÖÅ UÖÅ.
´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉÉ±É ´ÉºÉÇ 201
4
-1
5
¡É©ÉÖLÉ : ¸ÉÒ
ùÉY´É ´É»ÉÅlÉùÉ«É »ÉÅPÉ´ÉÒ