Page 3 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

+±ÉÔ ¥ÉeÇ ±ÉIÒ eÄÉà
ùÊ´É´ÉÉù lÉÉ. 10-1-2016 {ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ{ÉÉÅ Êq´É»Éà
¾Éà±É A~Éù »É´ÉÉùà
10.30
»ÉÖyÉÒ ©ÉÉÅ +É´É{ÉÉù HÖ÷ÖÅ¥É ¡ÉoÉ©É +{Éà ÊwlÉÒ«É ±ÉIÒ eÄÉà ©ÉÉ÷à >{ÉÉ©É{Éà ~ÉÉmÉ NÉiÉɶÉàà.
»ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ©ÉÉÅ
+É´É{ÉÉù »É§«É HÖ÷ÖÅ¥É qÒc »É´ÉÉùà
10.30 »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ
¾Éà±É ©ÉÉÅ
qÉLÉ±É oÉ> W¶Éà,
lÉà©É{ÉÒ HÖ~É{É ±ÉIÒ eÄÉà ¥ÉÉàG»É©ÉÉÅ {ÉÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+ɴɶÉà. ±ÉIÒ eÄÉà
HÖ~É{É ~Éù ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ {ÉÉ©É +{Éà »Éʾ Hù´ÉÒ
W°ùÒ Uà, lÉà©ÉW ±ÉIÒ eÄÉà »É©É«Éà lÉà HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÒ HÉà>~ÉiÉ ´«ÉÎGlÉ{ÉÒ ¾ÉWùÒ ¾Éà´ÉÒ W°ùÒ Uà, eÄÉà »É©É«Éà
NÉàù¾ÉWù ù¾à{ÉÉù eÄÉà oÉ«Éà±É HÖ~É{É ùt ¥ÉÉq±É NÉiÉɶÉà, +{Éà
+à ~ÉUÒ{ÉÉ {ÉÅ¥Éù {Éà <{ÉÉ©É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+ɴɶÉà. °~ÉÒ«ÉÉ 1000/- »ÉÖyÉÒ{ÉÉ +à´ÉÉ ¡ÉoÉ©É +{Éà ÊwlÉÒ«É ¥Éà <{ÉÉ©ÉÉà X¾àù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.
HÖ÷ÖÅ¥ÉqÒc +àH ±ÉIÒ eÄÉà ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É Uà. +¾à´ÉÉ±É »ÉÉoÉà Ê¥Éeà±É HÖ~É{É W ±ÉIÒ eÄÉà {Éà ~ÉÉmÉ
NÉiÉɶÉà ]àùÉàKÉ HÉè~ÉÒ ùt ¥ÉÉlÉ±É NÉiÉɶÉà. ±ÉIÒ eÄÉà lÉÞlÉÒ«É »É§ÉÉ{ÉÒ »É©ÉÉ~lÉÒ ~ÉUÒ oɶÉà.
HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÖÅ {ÉÉ©É
»É¾Ò
+±ÉÔ ¥ÉeÇ ±ÉIÒ eÄÉà
ùÊ´É´ÉÉù lÉÉ. 10-1-2016 {ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ{ÉÉÅ Êq´É»Éà
¾Éà±É A~Éù »É´ÉÉùà
10.30
»ÉÖyÉÒ ©ÉÉÅ +É´É{ÉÉù HÖ÷ÖÅ¥É ¡ÉoÉ©É +{Éà ÊwlÉÒ«É ±ÉIÒ eÄÉà ©ÉÉ÷à >{ÉÉ©É{Éà ~ÉÉmÉ NÉiÉɶÉàà.
»ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ©ÉÉÅ
+É´É{ÉÉù »É§«É HÖ÷ÖÅ¥É qÒc »É´ÉÉùà
10.30 »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ
¾Éà±É ©ÉÉÅ
qÉLÉ±É oÉ> W¶Éà,
lÉà©É{ÉÒ HÖ~É{É ±ÉIÒ eÄÉà ¥ÉÉàG»É©ÉÉÅ {ÉÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+ɴɶÉà. ±ÉIÒ eÄÉà
HÖ~É{É ~Éù ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ {ÉÉ©É +{Éà »Éʾ Hù´ÉÒ
W°ùÒ Uà, lÉà©ÉW ±ÉIÒ eÄÉà »É©É«Éà lÉà HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÒ HÉà>~ÉiÉ ´«ÉÎGlÉ{ÉÒ ¾ÉWùÒ ¾Éà´ÉÒ W°ùÒ Uà, eÄÉà »É©É«Éà
NÉàù¾ÉWù ù¾à{ÉÉù eÄÉà oÉ«Éà±É HÖ~É{É ùt ¥ÉÉq±É NÉiÉɶÉà, +{Éà
+à ~ÉUÒ{ÉÉ {ÉÅ¥Éù {Éà <{ÉÉ©É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+ɴɶÉà. °~ÉÒ«ÉÉ 1000/- »ÉÖyÉÒ{ÉÉ +à´ÉÉ ¡ÉoÉ©É +{Éà ÊwlÉÒ«É ¥Éà <{ÉÉ©ÉÉà X¾àù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.
HÖ÷ÖÅ¥ÉqÒc +àH ±ÉIÒ eÄÉà ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É Uà. +¾à´ÉÉ±É »ÉÉoÉà Ê¥Éeà±É HÖ~É{É W ±ÉIÒ eÄÉà {Éà ~ÉÉmÉ
NÉiÉɶÉà ]àùÉàKÉ HÉè~ÉÒ ùt ¥ÉÉlÉ±É NÉiÉɶÉà. ±ÉIÒ eÄÉà lÉÞlÉÒ«É »É§ÉÉ{ÉÒ »É©ÉÉ~lÉÒ ~ÉUÒ oɶÉà.
HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÖÅ {ÉÉ©É
»É¾Ò