Page 30 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

26
¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ (±ÉÉ>£ ÷É>©É SÉÒ£ +àGYG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò) ¸ÉÒ {Éùà¶É§ÉÉ> (©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò),
¸ÉÒ ¾ùҶɧÉÉ> ±ÉɱÉÉiÉÒ (A~É©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò), ¸ÉÒ »ÉÖ§ÉɺɧÉÉ> ¥ÉÒ. ¶Éɾ (¥ÉÉàeÇ »ÉàJà÷ùÒ), ¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É +à{É.
HÉNÉeÉ (¥ÉÉàeÇ
LÉX{ÉSÉÒ), ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ W«É¡ÉHÉ¶É qÖyÉà±ÉÉ lÉoÉÉ W«ÉÅlÉ LÉÉLÉÒ lÉù£oÉÒ ´ÉºÉÇ
qù©«ÉÉ{É ©É{Éà
W°ùÒ ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É
lÉoÉÉ »É±Éɾ»ÉÖSÉ{É ©É³à±É Uà. lÉà ¥Ét±É +É~É »É´Éâ{ÉÉà LÉÖ¥É W+ɧÉÉùÒ UÖÅ.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ ©Éà{ÉàYÅNÉ HÊ©É÷Ò{ÉÉ ©ÉÉùÉ »ÉÉoÉÒ HÉ«ÉÇHùÉà Wà{ÉÒ »É¾É«ÉoÉÒ ©ÉÉùÒ £ùXà »É£³
ù¾Ò lÉà´ÉÉ ¸ÉÒ NÉÉäùÉÅNÉ NÉÉàùeÒ«ÉÉ, ¸ÉÒ HàlÉ{É HÅ»ÉÉùÉ, ¸ÉÒ Ê¾ùà{É NÉÉàùeÒ«ÉÉ, ¸ÉÒ ©É¾à¶É qÖyÉà±ÉÉ, ¸ÉÒ +±~Éà¶É LÉÉLÉÒ lÉoÉÉ
+{«É »É§«ÉÉà{ÉÉà »ÉÅ~ÉÖiÉÇ »ÉÉoÉ »É¾HÉù ©É³à±É Uà lÉà ¥Ét±É +ɧÉÉù.
©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ qÒÎ~lÉ¥Éà{É, A~É¡É©ÉÖLÉ ©É{ÉÒºÉÉ »ÉÅPÉ´ÉÒ, »ÉàJà÷ùÒ SÉÉ° »ÉÅPÉ´ÉÒ lÉoÉÉ LÉX{ÉSÉÒ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ +{ÉÒlÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ lÉù£oÉÒ ~ÉiÉ LÉÖ¥ÉW »É¾HÉù ©É³à±É Uà.
Ê´ÉJ©É »É´ÉÅlÉ 2072 {ÉÖÅ ´ÉºÉÇ lÉ©ÉÉùÉ Y´É{É©ÉÉÅ »É©ÉÞÊu lÉoÉÉ »ÉÖLÉÉHÉùÒ{ÉÒ §ÉùlÉÒ°~É ¥É{Éà lÉà´ÉÒ ¶ÉÖ§ÉàSUÉ ´«ÉGlÉ
HùÒ Ê´Éù©ÉÖÅ UÖÅ.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³
´ÉlÉÒ
ʱÉ. ¸ÉÒ ùÉY´É ´É»ÉÅlÉùÉ«É »ÉÅPÉ´ÉÒ
(¡É©ÉÖLÉ)
- ©ÉÖÅ¥É>
©ÉÖÅ¥É>
lÉÉ.: 15-11-2015
** W«É¸ÉÒ NÉÉà~ÉÉ±É **