Page 31 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

C/o.
¸ÉÒ Wà. eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ, ¸ÉÒ{ÉÉoÉq¶ÉÇ{É, 3 Wà ©Éɳà, NÉÉà±e{É ÷Éà¥ÉàHÉà{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ,
+à»É. ´ÉÒ. ùÉàe, ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (´Éà.), ©ÉÖÅ¥É>-400 056.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>
27
¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ
(SÉÒ£ +àG]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò)
¸ÉÒ {Éùà¶É +à©É. qÖyÉà±ÉÉ
(©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò)
¸ÉÒ »ÉÖ§ÉÉºÉ ¥ÉÒ. ¶Éɾ
(¥ÉÉàeÇ »ÉàJà÷ùÒ)
¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É +à{É. HÉNÉeÉ
(¥ÉÉàeÇ ÷Äà]ùù)
©Éà. Ê{ÉlÉÒ¶É Ê{ÉNÉ©É +à{e HÉÅÖ.
(SÉÉ÷ÇeÇ
+àHÉA{÷{÷»É)
Ê{ÉlÉÒ¶É Ê{ÉNÉ©É
(¡ÉÉà¡ÉÉ>÷ù)
©ÉÖÅ¥É> lÉÉ. 25-07-2015
¸ÉÒ ùÉY´É ´ÉÒ. »ÉÅPÉ´ÉÒ
(¡É©ÉÖLÉ)
¸ÉÒ NÉÉäùÉÅNÉ +à©É. NÉÉàùÊe«ÉÉ
(A~É¡É©ÉÖLÉ)
¸ÉÒ HàlÉ{É »ÉÒ. HÅ»ÉÉùÉ
(»ÉàJà÷ùÒ)
¸ÉÒ Ê¾ùà{É Hà. NÉÉàùÊe«ÉÉ
(÷Äà]ùù)
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ ©ÉÖÅ¥ É> ´ÉlÉÒ
lÉÉ. 31-3-201
5
{ÉÉ ùÉàW ~ÉÖùÉ oÉlÉÉ ´ÉºÉÇ {ÉÖÅ
+É´ÉH X´ÉH LÉÉlÉÖÅ
¶ÉäKÉÊiÉH LÉSÉÇ
Ê´ÉvÉÊoÉÇ+Éà{Éà {ÉÉà÷¥ÉÖH Ê´ÉlÉùiÉ14,700.00
~ÉÉcÃ«É ~ÉÖ»lÉH ~Éà÷à
23,107.00
©ÉàùÒ÷ ©ÉÖW¥É <{ÉÉ©ÉÉà
4,700.00
HÉà©~«ÉÖ÷ù £Ò
0,000.00 42,507.00
©ÉàÊeH±É »É¾É«É
©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà{Éà ©ÉàeÒ.Hà©~É
27,275.00
©ÉÖÅ¥É> ¥É¾Éù ´É»ÉlÉÉ
[ÉÉÊlÉW{ÉÉà{Éà
20,000.00 47,275.00
+ÉùÉàN«ÉyÉÉ©É LÉSÉÇ
¡ÉÉà~É÷Ô ÷àKÉ, ©Éá÷à{É{»É
14,660.00
+ÉùÉàN«ÉyÉÉ©É ©ÉHÉ{É
£Ê{ÉÇSÉù PÉ»ÉÉùÉà
11,520.00 26,180.00
»ÉÉÅ»HÞÊlÉH LÉSÉÇ
43,723.00
+à»÷É¥±ÉҶɩÉá÷ SÉÉYÇ»É
76,623.00
+ÉàeÒ÷ £Ò
1,710.00
LÉSÉÇ HùlÉÉÅ A~ÉW{ÉÉà ´ÉyÉÉùÉà
1,44,285.00
HÖ±É 3,82,303.00
´«ÉÉW +É´ÉH
+à»É.¥ÉÒ.+É> +à£.eÒ.+Éù lÉoÉÉ
¥ÉáH ´«ÉÉW »Éà´ÉÓNÉ
A/c.
3,05,057.00
8
%
+à»É.¥ÉÒ.+É>.
»Éà´ÉÓNÉ ¥ÉÉà{e (÷àKÉà¥É±É)
62,000.00
>{H©É ÷èKÉ Êù£{e ´«ÉÉW 4,095.00 3,71,152.00
+ÉùÉàN«ÉyÉÉ©É +É´ÉH
3,600.00
±É´ÉÉW©É
5,050.0
LÉÖ¶ÉÒ §Éà÷
2,501.00
HÖ±É 3,82,303.00
¸ÉÒ X´ÉH (LÉSÉÇ)
¸ÉÒ +É´ÉH (A~ÉW)
ùG©É
°*. ~Éä.
ùG©É
°*. ~Éä.