Page 34 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

+ÉqùiÉÒ«É ¥É¾à{ÉÉà §ÉÉ>+Éà lÉoÉÉ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà,
W«É NÉÉà~ÉɱÉ, »ÉÅ´ÉlÉ 2072 {ÉÖÅ {ÉÚlÉ{É ´ÉºÉÇ
+É~É »É´ÉÉâ{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖLÉ, ¶ÉÉÅÊlÉ +{Éà »É©ÉÞÊu{ÉÉà ¡ÉHɶÉ
£à±ÉÉ´Éà lÉà´ÉÒ ¶ÉÖ§ÉHÉ©É{ÉÉ, ´ÉºÉÇ 2015 +{Éà 2016 +É ¥Éà ´ÉºÉÇ ©ÉÉ÷à ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ©ÉÉ÷à ©ÉÉùÒ
Ê{É«ÉÖÎGlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ Uà lÉà ©ÉÉ÷à ¾Ö PÉiÉÒ W ¾ºÉÇ{ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ +{É֧ɴÉÖ
+{Éà yÉ{«ÉlÉÉ +{É֧ɴÉÖ
UÖ. ¸ÉÒ
NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É> {ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ lÉùÒHà ¾ÖÅ Êq~lÉÒ ©É¾à¶É qÚyÉà±ÉÉ ©ÉÉùÉ ¡ÉoÉ©É ´ÉºÉÇ {ÉÉ HÉ«ÉÇJ©É{ÉÉà
+¾à´ÉÉ±É ¡ÉNÉ÷ HùlÉÉÅ PÉiÉÒ WLÉÖ¶É UÖ. +É »É©É«É{ÉÒ oÉ«Éà±É ©ÉÒ÷ÓNÉ lÉoÉÉ HÉ«ÉÇ{ÉÒ °~ÉùàLÉÉ {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É Uà.
¡ÉoÉ©É ©ÉÒ÷ÓNÉ &
´ÉºÉÇ{ÉÒ ¡ÉoÉ©É ©ÉÒ÷ÓNÉ 12-12-2014 {ÉÉ ùÉàW ¸ÉÒ©ÉlÉÒ Êq~lÉÒ ©É¾à¶É qÚyÉà±ÉÉ{ÉÉ PÉùà ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ ¾lÉÒ. «É©ÉÖ{Éɺ÷H{ÉÉ ~ÉÉcoÉÒ ©ÉÒ÷ÓNÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ Hùà±É. ©ÉÒ÷ÓNÉ©ÉÉÅ PÉiÉÒ ¥É¾à{ÉÉà+à »{Éà¾-»ÉÅ©Éà±É{É{ÉÉ ¡ÉÊlɧÉÉ´ÉÉà
+É~Éà±É +{Éà lÉà©ÉÉÅ »ÉÖyÉÉùÉà H> ùÒlÉà HùÒ »ÉÉùÒ ´«É´É»oÉÉ HùÒ ¶ÉHÒ+à lÉà ʴɶÉà ©ÉÅlÉ¥«ÉÉà ùWÚ Hùà±ÉÉ. ÊJ»É©É»É{Éà +{ÉÖ°~É ~ÉÉ÷ÒÇ
¾Éà´ÉÉoÉÒ HÉà©~ÉÒ÷Ò¶É{É ~ÉiÉ ÊJ»É©É»É ÷ÄÒ PÉùàoÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÒ{Éà ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ ¾lÉÖÅ Wà©ÉÉÅ +{ÉÒlÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ ¡ÉoÉ©É {ÉÅ¥Éù +{Éà Êe©~ɱÉ
NÉÉàùeÒ«ÉÉ{ÉÉà ¥ÉÒXà {ÉÅ¥Éù +É´Éà±É Uà. ¥ÉɳHÉà+à ~ÉiÉ LÉÖ¥É Al»Éɾ~ÉÚ´ÉÇH YÅNɱɥÉà±É ¥É{ÉÉ´Éà±ÉÉ +{Éà eàHÉàùà¶É{É ~ÉiÉ LÉÖ¥É
»Éù»É H«ÉÖÈ
¾lÉÖÅ. ¥ÉɳHÉà{Éà Êq~lÉÒ¥Éà{É lÉù£oÉÒ <{ÉÉ©É +{Éà HÉà©~ɱÉÒ©Éà{÷ùÒ NÉÒ¢÷ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ ¾lÉÒ. ÷Éà÷±É 35
¥É¾à{ÉÉà{ÉÒ ¾ÉWùÒ ¾lÉÒ +{Éà 9 ¥ÉɳHÉà+à §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà.
¥ÉÒY ©ÉÒ÷ÓNÉ &
lÉÉ. 14-2-2015 {ÉÉ ùÉàW {ÉÒlÉÉ¥Éà{É LÉÉLÉÒ{ÉÉ PÉùà
ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ ¾lÉÒ. ©ÉÒ÷ÓNÉ
´Éà±Éà{÷É<{É
{ÉÖÅ »Éà±ÉÒúÉà¶É{É ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ lÉÉà lÉà Ê{ÉÊ©ÉnÉà eÄà»É HÉàe
ùàe H±Éù
ùÉLÉà±ÉÉà ¾lÉÉà
+{Éà HÉà©~ÉÒ÷Ò¶É{É ~ÉiÉ
´Éà±Éà{÷É<{É {ÉÒ LÉaÒ©ÉÒcÒ «ÉÉqà
÷Éà~ÉÒH ~Éù ´ÉHÞl´É »~ÉÇyÉÉ ùÉLÉÒ ¾lÉÒ Wà©ÉÉÅ
qùàH ¥É¾à{ÉÉà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ «ÉÉqÉà ´ÉÉNÉà³Ò
¾lÉÒ. Wà©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É {ÉÅ¥Éù ©ÉÒùÉ Ê¾©ÉÉŶÉÖ ¶Éɾ +{Éà ¥ÉÒWà {ÉÅ¥Éù +{ÉÒlÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ{ÉÉ +É´Éà±É l«ÉÉù¥ÉÉq {ÉÒlÉÉ¥Éà{Éà ±ÉÉ<÷
¥ÉÖHà {ÉÖÅ eà©ÉÉà»÷Äà¶É{É +É~Éà±É ¾lÉÖÅ Wà PÉiÉÖW »ÉÖÅqù ¾lÉÖÅ. l«ÉÉù¥ÉÉq +ÊyÉH©ÉɻɩÉÉÅ SÉÉä«ÉÉÇ»ÉÒ ¥ÉàcH{ÉÒ (©ÉÉ{É»ÉÒ) ~ÉÊùJ©ÉÉ {ÉÖÅ
+É«ÉÉàW{É Hù´ÉÖ Uà lÉà ¥ÉÉ¥ÉlÉ Êq~lÉÒ¥Éà{É Ê´ÉNÉlÉ´ÉÉù ©ÉÉʾlÉÒ +É~ÉÒ. ¥É¾à{ÉÉà{ÉÒ <SUÉ ¸ÉÉ´ÉiÉ ©ÉɻɩÉÉÅ ±ÉɱÉY Hà
Ê´Éù©ÉNÉÉ©É q¶ÉÇ{É W´ÉÉ{ÉÒ ¾lÉÒ.
mÉÒY ©ÉÒ÷ÓNÉ &
lÉÉ. 18-4-2015 {ÉÉ ùÉàW +ɶÉÉ¥Éà{É NÉÉàùeÒ«ÉÉ{ÉÉ Ê{É´ÉÉ»É »oÉÉ{Éà ùÉLÉà±É ¾lÉÒ. «É©ÉÖ{Éɺ÷H {ÉÉ
~ÉÉc HùÒ yÉÉùÉ ~ÉÖÊ{ÉlÉ NÉÉàùeÒ«ÉÉ+à ~±ÉÉ»÷ÒH{ÉÒ ¥ÉÉà÷±É©ÉÉÅoÉÒ qÒ´ÉÉ ¥É{ÉÉ´ÉlÉÉ ¶ÉÒLÉ´«ÉÖ
¾lÉÖÅ
+{Éà
eàHÉàùà¶É{É ~ÉiÉ ¥ÉlÉÉ´«ÉÖ
Wà LÉÖ¥É W »ÉÖÅqù ¾lÉÖÅ ¥ÉÉà÷±É©ÉÉÅoÉÒ £±ÉÉ´Éù ~ÉiÉ ¶ÉÒLÉ´ÉÉe«ÉÉ Wà ´Éà»÷ ©ÉÉÅoÉÒ ¥Éà»÷ HùÒ ¶ÉHÉ«É.
l«ÉÉù¥ÉÉq ~ÉùÉàcÉ HÉà©~ÉÒ÷Ò¶É{É ©ÉÉÅ 12 ¥É¾à{ÉÉà+à §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉÉà +{Éà LÉÖ¥ÉW »´ÉÉÊq»÷ +±ÉNÉ +±ÉNÉ ~ÉùÉàcÉ ¥É{ÉÉ´«ÉÉ ¾lÉÉ
Wà©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É {ÉÅ¥Éù ¥ÉÒ{ÉÉ HÉiÉHÒ«ÉÉ +{Éà ¥ÉÒXà {ÉÅ¥Éù +ÅÊHlÉÉ NÉÉàùeÒ«ÉÉ{ÉÉà lÉà©ÉW qKÉÉ¥Éà{É {ÉÉà
+É´Éà±É +{Éà
+à{÷ÄÒ
´ÉyÉÉùà ¾Éà´ÉÉoÉÒ HÉà{»ÉÉà±Éà¶É{É ©ÉÉÅ ¾à©ÉÉÅNÉÒ HÉiÉHÒ«ÉÉ {ÉÉà {ÉÅ¥Éù +É´Éà±É ¾lÉÉà.
C/o
¸ÉÒ. ¶ÉÉÅlÉÒ ±ÉÉ±É +à{É. HÉNÉeÉ, 303 - ¶É±ÉÉHÉ Ê¥É±eÓNÉ,
¥ÉáH +É࣠@Êe«ÉÉ »ÉÅ~ÉqÉ »ÉÉà. NÉà÷, +ÅyÉàùÒ (>). ©ÉÖÅ¥É> - 400 069
´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉÉ±É ´ÉºÉÇ - 2015
¡É©ÉÖLÉ :- ¸ÉÒ©ÉlÉÒ Êq~lÉÒ ©É¾à¶É qÖyÉà±ÉÉ
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>
30