Page 35 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

SÉÉàoÉÒ ©ÉÒ÷ÓNÉ &
lÉÉ.12-9-2015 {ÉÉ ùÉàW ¸ÉÒ©ÉlÉÒ +Ê{ÉlÉÉ ùÉWÖ±É NÉÖWùÉlÉÒ{ÉÉ PÉùà ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ ¾lÉÒ.
«É©ÉÖ{Éɺ÷H {ÉÉ ~ÉÉc oÉÒ ¶É°+ÉlÉ HùÒ l«ÉÉù¥ÉÉq {É´ÉùÉÊmÉ {ÉÉ ¡ÉÉàOÉÉ©É{ÉÒ Ê´ÉNÉlÉ´ÉÉù SÉSÉÉÇ
HùÒ. lÉà Êq´É»Éà
+Éàùà{W eà
ùÉLÉ´ÉÉà
+à©É {ÉIÒ H«ÉÖÈ lÉà©ÉW HÉà©~ÉÒ÷Ò¶É{É{ÉÒ SÉSÉÉÇ HùÒ. l«ÉÉù¥ÉÉq Êq~lÉÒ¥Éà{É yÉÉÊ©ÉÇH NÉà©É Wà©ÉÉÅ «É©ÉÖ{Éɺ÷H©ÉÉÅ
»É©ÉÉà«Éà±É UÉàHùÉ-UÉàHùÒ+Éà{ÉÉ {ÉÉ©É ±ÉLÉ´ÉÉ{ÉÉ ¾lÉÉÅ. Wà©ÉÉ ùàHÉàeÇ úÉàH 42 ¥É¾à{ÉÉà+à §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉÉà. Wà©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É {ÉÅ¥Éùà
~Éq©ÉÒ{ÉÒ »ÉÅPÉ´ÉÒ +{Éà Êq~ÉɱÉÒ NÉÉàùeÒ«ÉÉ +É´Éà±É. ¥ÉÒX {ÉÅ¥Éùà
+±~ÉÉ »ÉÅPÉ´ÉÒ lÉà©ÉW mÉÒX {ÉÅ¥Éùà §ÉÉ´É{ÉÉ¥Éà{É +à.
HÅ»ÉÉùÉ +É´«ÉÉ +{Éà
+ÅlÉ©ÉÉÅ
+Ê{ÉlÉÉ¥Éà{É lÉù£oÉÒ ~ÉÉA-§ÉÉY, NÉÖ±ÉÉ¥ÉXÅ¥ÉÖ
+{Éà »ÉÉoÉà
HÉà±eÄÒG»É ~ÉÉiÉ ùÉLÉà±É ¾lÉÉÅ.
Wà{ÉÉà ¥ÉyÉÉ+à §Éù~Éà÷ {ÉÉ»lÉÉà H«ÉÉâ.
»É©Éù Hà©~É &
lÉÉ.14-4-2015 {ÉÉ ùÉàW ¥ÉɳHÉà ©ÉÉ÷à »É©Éù Hà©~É W«É¸ÉÒ¥Éà{É »ÉÖ§ÉɺɧÉÉ> ¶Éɾ{ÉÉ PÉùà
ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É ¾lÉÉà. Wà©ÉÉÅ
8 ¥ÉɳHÉà+à §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà. Wà©ÉÉÅ HÉW±É +{Éà yÉÉùÉ NÉÉàùeÒ«ÉÉ+à »ÉÒ.eÒ. ©ÉÉÅoÉÒ
¥É{ÉÉ´Éà±É qÒ´ÉÉ{ÉÖÅ »÷à{e, ¥ÉÉà÷±É©ÉÉÅoÉÒ SÉÉàH±Éà÷ ¥ÉÉàG»É +{Éà N±ÉɻɩÉÉÅoÉÒ ~Éà{É »÷à{e ¥É{ÉÉ´ÉlÉÉ ¶ÉÒLÉ´«ÉÖ ¾lÉÖ. »ÉÉoÉà HÉà©É±É
ʾ©ÉÉŶÉÖ HÅ»ÉÉùÉ +à~ÉiÉ ¾à±~É HùÒ ¾lÉÒ. +{Éà l«ÉÉù¥ÉÉq ¥ÉɳHÉà{Éà {ÉÉ»lÉÉà Êq~lÉÒ¥Éà{É lÉù£oÉÒ HùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾lÉÉà.
±ÉɱÉYq¶ÉÇ{É &
lÉÉ. 14-8-2015 {ÉÉ ùÉàW ¥ÉÉàùҴɱÉÒ oÉÒ »ÉÉäùɺ÷Ä
W{ÉlÉÉ ©ÉÉÅ
28 ´ÉäºiÉ´ÉÉà ±ÉɱÉY NÉ«ÉÉ ¾lÉÉ.
ùÉWHÉà÷ AlÉùÒ ¡ÉÉ>´Éà÷ ¥É»É©ÉÉÅ lÉÉ. 15 »É´ÉÉùà
10 ´ÉÉNÉà ±ÉɱÉY ~ɾÉàSÉÒ NÉ«ÉÉ +{Éà
q¶ÉÇ{É{ÉÉà
LÉÖ¥É ±É¾É´ÉÉà ±ÉÒyÉÉà.
»ÉÉÅWà ʾÅeÉà³É{ÉÉ q¶ÉÇ{É HùÒ{Éà ´ÉäºiÉ´É yÉ{«É ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ +{Éà
17 lÉÉ. »É´ÉÉùà ~ÉÉUÉ +É´«ÉÉ. +É mÉiÉ Êq´É»É »ÉÉoÉà
ù¾Ò{Éà ¥ÉyÉÉ+à LÉÖ¥É ©ÉX HùÒ +{Éà {ÉIÒ H«ÉÖÈ
Hà qù ´ÉºÉàÇ
G«ÉÉÅH W>¶ÉÖ. +É ùÒlÉà ±ÉɱÉY{ÉÒ «ÉÉmÉÉ »ÉÖLÉ oÉÒ »ÉÉä
UÖ÷É
~ÉeëÉÉ.
©ÉÉ{É»ÉÒ ~ÉÊùJ©ÉÉ
&
+ÊyÉH +ºÉÉh lÉÉ. 21 WÖ{É 2015 {ÉÉ ùÉàW ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ lÉù£oÉÒ 84 ¥ÉàcH lÉà©ÉW
NÉÒùÒùÉWY{ÉÒ ©ÉÉ{É»ÉÒ ~ÉÊùJ©ÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ
+É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É ¾lÉÖÅ. lÉà©ÉÉ +°iÉÉ¥Éà{É HÅ»ÉÉùÉ{ÉÉ »ÉÉoÉÒqÉù
©ÉyÉÖ¥Éà{É lÉù£oÉÒ PÉù ¥ÉàcÉ ÊNÉùÒùÉWY{ÉÒ ©ÉÉ{É»ÉÒ ~ÉÊùJ©ÉÉ{ÉÉà +©ÉÚ±«É ±¾É´ÉÉà +É~ÉiÉ{Éà ©É²«ÉÉà ¾lÉÉà. lÉà©ÉÉ÷à
¡ÉÊ´ÉiÉÉ¥Éà{É HÅ»ÉÉùÉ+à lÉà©É{ÉÒ »ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò{ÉÉà ¾Éà±É ¥ÉÖH HùÉ´Éà±ÉÉà WàoÉÒ PÉiÉÒ W »ÉNÉ´ÉelÉÉ ù¾Ò ¾lÉÒ. Wà +ÊyÉH
©Éʾ{ÉÉ{ÉÉà
+ÊyÉH HÉ«ÉÇJ©É NÉiÉÒ ¶ÉHÉ«É. lÉà Êq´É»Éà {ÉÉ»lÉÉà ©ÉÊ{ɺÉÉ¥Éà{É »ÉÅPÉ´ÉÒ +{Éà ¡ÉÊ´ÉiÉÉ¥Éà{É HÅ»ÉÉùÉ lÉù£oÉÒ »ÉÉä
´ÉäºiÉ´ÉÉà{Éà HùÉ´Éà±ÉÉ lÉà{ÉÉ +É«ÉÉàW{É ©ÉÉ÷à ¾ÖÅ +°iÉÉ¥Éà{É HÅ»ÉÉùÉ, ¾Éà±É{ÉÒ »ÉNÉ´ÉelÉÉ ©ÉÉ÷à ¡ÉÊ´ÉiÉÉ¥Éà{É lÉà©ÉW
¡ÉÉàOÉÉ©É©ÉÉÅ
W°ùÒ »É±Éɾ »ÉÚSÉ{É ©ÉÉ÷à
¾ÖÅ {ÉÒlÉÉ¥Éà{É HÅ»ÉÉùÉ, ©ÉÊ{ɺÉÉ¥Éà{É lÉà©ÉW SÉÉ°¥Éà{É {ÉÉà
LÉÖ¥É-LÉÖ¥É +ɧÉÉù ©ÉÉ{ÉÖ
UÖ.
~Éù©ÉHÞ~ÉÉ³Ö ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÉ +ɶÉÒ´ÉÉÇq lÉà©ÉW +É~É »É´ÉÉâ{ÉÉ »ÉÉoÉ +{Éà »É¾HÉù wÉùÉ ©ÉÉùÉ ¡É©ÉÖLÉ lÉùÒHà{ÉÉ
HÉ«ÉÇHɳ{ÉÒ +àH ´ÉºÉÇ{ÉÒ »É©É«É +´ÉÊyÉ+à
¾ÖÅ Êq~lÉÒ qÖyÉà±ÉÉ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ SÉÒ£ +àG]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{ɧÉÉ>
±ÉɱÉÉiÉÒ lÉoÉÉ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÒ ~ÉÚùÒ ÷Ò©É{ÉÉ +ɶɴÉÉÇq +{Éà »ÉÉoÉ- »É¾HÉù{ÉÉà
+Éqù HùÖ
UÖÅ. +{Éà
+ÅlÉ©ÉÉÅ
+à÷±ÉÖ lÉÉà
SÉÉàI»É H¾Ò¶É Hà +É~É »ÉÉä{ÉÉ »ÉÉoÉ »É¾HÉù +{Éà HÉ«ÉÇJ©É{Éà »É£³ ¥É{ÉÉ´É{ÉÉù ©ÉÉùÒ ¥É¾à{ÉÉà{ÉÒ ¾ÖÅ LÉÖ¥É-LÉÖ¥É +ɧÉÉùÒ
UÖÅ. HÊ©É÷Ò{ÉÒ qùàH ¥É¾à{ÉÉà lÉ©ÉW ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ ¾ÉàtàqÉùÉà ~ÉiÉ «ÉÉàN«É ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É{ÉÉ +à÷±ÉÉ W +ÊyÉHÉùÒ Uà. HÊ©É÷Ò{ÉÒ
qùàH ¥É¾à{ÉÉà
Wà{ÉÉ »ÉÉoÉoÉÒ +{Éà ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÒ qùàH ¥É¾à{ÉÉà
Wà{ÉÒ A~ÉÊ»oÉlÉÒoÉÒ +É~ÉiÉà
+É ´ÉºÉâ SÉÉù Ê©É÷ÓNÉ
lÉà©ÉW ¥ÉÒX mÉiÉ ¡ÉÉàOÉÉ©É +É~ÉÒ ¶ÉG«ÉÉ +{Éà
qùàH Ê©É÷ÓNÉ {Éà »É£³ ¥É{ÉÉ´ÉÒ ¶ÉG«ÉÉ lÉà ©ÉÉ÷à
¾ÖÅ
+ɧÉÉùÒ UÖ. +{Éà
10
X{«ÉÖ. 2016 {ÉÉ +à´ÉÉàeÇ £ÅH¶É{É©ÉÉÅ qùàH{Éà +É´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÖÅ §ÉɴɧɫÉÖÈ +É©ÉÅmÉiÉ +É~ÉÖ UÖ.
W«É NÉÉà~ÉɱÉ
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³ ©ÉÖÅ¥É> ´ÉlÉÒ
¡É©ÉÖLÉ - ¸ÉÒ©ÉlÉÒ Êq~lÉÒ ©É¾à¶É qÚyÉà±ÉÉ
31