Page 37 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
¶ÉÉÅlÉÒ±ÉÉ±É HÉNÉeÉ
2501
q¶ÉÇH Hà. ¥ÉÖSÉ
±ÉN{É
2500
2500
ʾ©ÉlɱÉÉ±É ¥ÉÒ. HÅ»ÉÉùÉ
+©ÉÞlÉ ©É¾Éàl»É´É
1111
1111
©ÉÉà¾{ɱÉÉ±É Hà. HÅ»ÉÉùÉ
+©ÉÞlÉ ©É¾Éàl»É´É
1111
1111
~ÉÉ{ÉÉSÉÅq +à{É. HÅ»ÉÉùÉ
+©ÉÞlÉ ©É¾Éàl»É´É
1111
1111
¡ÉÉiɱÉÉ±É +à. NÉÉàùeÒ«ÉÉ
+©ÉÞlÉ ©É¾Éàl»É´É
1111
1111
U¥ÉұɧÉÉ> +à©É. SÉÒnɱÉÒ«ÉÉ
+©ÉÞlÉ ©É¾Éàl»É´É
1111
1111
¾ùÒ¥Éà{É ~ÉÒ. qÅNÉÒ
+©ÉÞlÉ ©É¾Éàl»É´É
1111
1111
WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ
+©ÉÞlÉ ©É¾Éàl»É´É
1100
1100
qÒ~ÉH§ÉÉ< eÒ. ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ
¾ÒùÉ¥Éà{É {ÉÒ »©ÉÞÊlÉ ©ÉÉ÷à
1001
1001
ʾ©ÉlɱÉÉ±É +à. LÉÉLÉÒ
+©ÉÞlÉ ©É¾Éàl»É´É
1001
1001
©ÉÅNɱÉqÉ»É HÅ»ÉÉùÉ
{ÉÚlÉ{É NÉÞ¾ ¡É´Éà¶É
1001
1001
©É¾à{r§ÉÉ< +à©É. HÉNÉeÉ
~ÉÖmÉÒW{©É ¡É»ÉÅNÉà
501
501
ù»ÉÒH±ÉÉ±É +à©É. ¶Éɾ
+©ÉÞlÉ ©É¾Éàl»É´É
501
501
ù»ÉÒH§ÉÉ< ~ÉÒ. LÉÉàLÉÉùÉ
LÉÖ¶ÉÒ §Éà÷
501
501
HÖ»ÉÖ©É¥Éà{É +Éù. NÉÉàùLÉÒ«ÉÉ
+©ÉÞlÉ ©É¾Éàl»É´É
501
501
©É¾à{r§ÉÉ< +à©É. HÉNÉeÉ
{É´ÉÖ PÉù
251
251
©É¾à{r§ÉÉ< +à©É. HÉNÉeÉ
qKÉ {ÉÉà
W{©ÉÊq´É»É
251
251
©É¾à{r§ÉÉ< +à©É. HÉNÉeÉ
LÉÖ¶ÉÒ §Éà÷
251
251
»É©ÉÒù ~ÉÒ. ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ
LÉÖ¶ÉÒ §Éà÷
251
251
H{¾É< +à{É. HÅ»ÉÉùÉ
¶ÉÖ§É {Éà ÷ÄÉà£Ò ©É±ÉlÉÉ
251
251
lÉÖºÉÉù +à»É. HÅ»ÉÉùÉ (¶ÉÉÅlÉÒ§ÉÉ>)
¾Å»É±É
251
251
WlÉÒ{É »ÉÖùà¶É§ÉÉ< NÉÉàùeÒ«ÉÉ
y«Éà«É {ÉÉà
W{©É Êq´É»É
251
251
¥ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É ´ÉÒ. NÉÉàùeÒ«ÉÉ
LÉÖ¶ÉÒ §Éà÷
201
201
YlÉà{r ´ÉÒ. HÅ»ÉÉùÉ
{É´ÉÒ £ù»ÉÉiÉ{ÉÒ qÖHÉ{É
201
201
©É{ɾù±ÉÉ±É ~ÉÒ. »Éàc (ùÉWHÉà÷)
LÉÖ¶ÉÒ §Éà÷
101
101
W«Éà¶É HÅ»ÉÉùÉ
LÉÖ¶ÉÒ §Éà÷
101
101
HÞiÉÉ±É ©ÉÖHà¶É§ÉÉ< eà±ÉÉ´ÉɱÉÉ
LÉÖ¶ÉÒ §Éà÷
101
101
SÉàlÉ{ÉÉ¥Éà{É ~ÉÒ. ¶Éàc
LÉÖ¶ÉÒ §Éà÷
100
100
§ÉÉÊ´ÉH qÅNÉÒ
1011
1011
ʩɱÉ{É NÉÉàùeÒ«ÉÉ
2100
2100
NÉÅ.»´É. ùàLÉÉ HÉNÉeÉ
2100
2100
20336 52112 5547
+©ÉÞlÉ ©É¾Éàl»É´É
2501
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³, ©ÉÖÅ¥É<
C/o.
¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É +à{É. HÉNÉeÉ, 303, ¶É±ÉÉHÉ Ê¥É±eÓNÉ»É ¥ÉáH +É࣠<Ê{e«ÉÉ »ÉÅ~ÉqÉ »ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò,
+ÅyÉàùÒ (~ÉÚ´ÉÇ), ©ÉÖÅ¥É< - 400 069.
** ¸ÉÒ NÉÉà~ÉɱÉÉà
W«ÉlÉà**
33
©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³
HÖ±É ùH©É
qÉlÉÉ{ÉÖÅ {ÉÉ©É
¶ÉÖ§É §Éà÷ ~ÉÅSÉÉ´É £Åe
{ÉÅ
©É¾É©ÉÅe³
¶ÉÉÅÊlɧÉÉ> +à{É. HÉNÉeÉ
LÉÖ¶ÉÒ §Éà÷
2501
2501
NÉÉä.´ÉÉ.SÉÅÊrHÉ¥Éà{É ¾»É©ÉÖLɧÉÉ> ©ÉàPÉÉiÉÒ
¶ÉäKÉÊiÉH £Åe©ÉÉÅ
11,111
11,111
1
2
Ê´ÉNÉlÉ