Page 38 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

34
C/o.
¸ÉÒ Wà. eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ, ¸ÉÒ{ÉÉoÉq¶ÉÇ{É, 3 Wà ©Éɳà, NÉÉà±e{É ÷Éà¥ÉàHÉà{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ,
+à»É. ´ÉÒ. ùÉàe, ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (´Éà.), ©ÉÖÅ¥É>-400 056.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>
SHREE GUJARATI KANSARA MAHAMANDAL-MUMBAI
C/o.
SHREE J. D. LALANI
, Shree Nath Darshan, 3rd Floor, Near Golden Tobacco, S. V. Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056.
¥ÉÅyÉÉùiÉ lÉà©ÉW yÉÉùÉyÉÉàùiÉ H±É©É {ÉÅ& 6(1) 7 +{Éà
8 +{«É{Éà lÉÉ.10-10-2014 {ÉÉ ùÉàW +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É {ÉÉàlÉùÉ ©ÉÖW¥É ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³-©ÉÖÅ¥É>{ÉÒ 68©ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ lÉÉ.16-11-
2014 {Éà ùÊ´É´ÉÉù {ÉÉ ùÉàW »É´ÉÉùà 9.30 H±ÉÉHà NÉÉä©ÉÅlÉH »Éà´ÉÉ »ÉÅPÉ ¾Éà±É ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ >»÷ ©ÉÖÅ¥É> ©Éy«Éà ©É³Ò ¾lÉÒ. +É
»É§ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ HÖ±É 275 [ÉÉÊlÉW{ÉÉà lÉoÉÉ ¾ÉùNÉÉ©É{ÉÉ HÖ±É 25 ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà »ÉʾlÉ HÖ±É 300 »É§«ÉÉà{ÉÒ ¾ÉWùÒ
{ÉÉàÅyÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ.
»É´ÉÉùà
9.30 H±ÉÉHà ùY»÷Äà¶É{É ¥ÉÉq [ÉÉÊlÉW{ÉÉà{ÉÖÅ lÉoÉÉ ¥É¾ÉùNÉÉ©ÉoÉÒ +É´Éà±É ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà{ÉÖÅ SÉÉ HÉà£Ò wÉùÉ
»´ÉÉNÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ.
¡ÉoÉ©É »É§ÉÉ
»É§ÉÉ©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É §ÉÉNÉ°~Éà »É´ÉÉùà 10.30 oÉÒ 11.15 H±ÉÉH qù©«ÉÉ{É {É»ÉÇùÒoÉÒ yÉÉàùiÉ 9 »ÉÖyÉÒ{ÉÉ
Ê´ÉyÉÉoÉÒÇ+Éà ©ÉÉ÷à
1) ÊSÉmÉ A~Éù oÉ©ÉÉÇHÉà±É{ÉÉ ¥ÉÉà±»É ±ÉNÉÉe´ÉÉ. 2) qÒ´ÉÉ eàHÉàùà¶É{É 3) ¥ÉÉ»Hà÷ A~Éù eàHÉàùà¶É{É Hù´ÉÖÅ
lÉoÉÉ »´ÉSUlÉÉ +ʧɫÉÉ{É A~Éù ¡ÉÉàWàG÷{ÉÒ ¾ùÒ£É> ùÉLÉÒ ¾lÉÒ.
»É§ÉÉ{ÉÖÅ
HÉ«ÉÇ ¶É° HùlÉÉ ~ɾà±ÉÉ ¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ »É§ÉÉ{ÉÖÅ
+É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÖÅ
¾lÉÖÅ
+{Éà qà¶É qà¶ÉÉ´Éù©ÉÉÅ ¸ÉÒ
cÉHÉàùWÒ ¶ÉùiÉ ~ÉÉ©Éà±É {ÉÉ©ÉÒ +{ÉÉ©ÉÒ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà ©ÉÉ÷à ¥Éà Ê©ÉÊ{É÷{ÉÖÅ ©ÉÉä{É ~ÉÉ³Ò ¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ +É~ÉÒ ¾lÉÒ. l«ÉÉù¥ÉÉq
»ÉÒ.>.÷Ò. ¸ÉÒ Wà.eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ, ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ lÉoÉÉ ©Éʾ±ÉÉ©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ¥Éà{É
©ÉÉ´ÉÉiÉÒ{ÉÉ ´Éùq ¾»lÉà qÒ~É ¡ÉÉNÉ÷Ã«É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ.
»ÉÖùÒ±ÉÉ »´ÉÉNÉlÉ NÉÒlÉ oÉÒ ¡ÉoÉ©É »É§ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÉ{ÉqÉù ¶É°+ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ ¾lÉÒ +{Éà A~ÉÊ»oÉlÉ lÉ©ÉÉ©É
[ÉÉÊlÉW{ÉÉà
+{Éà ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà{ÉÖ»´ÉÉNÉlÉ H«ÉÖÈ ©ÉÉ÷à wÉùÉ {ÉÖlÉ{ɴɺÉÇ{ÉÉà ¶ÉÖ§É »ÉÅqà¶É »ÉÉoÉà yÉ©ÉÉHàqÉù »É§ÉÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ
Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ. l«ÉÉù¥ÉÉq ¡É©ÉÖLɸÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ +à »´ÉÉNÉlÉ ¡É´ÉSÉ{É lÉÉà
A~ÉÊ»oÉlÉ lÉ©ÉÉ©É [ÉÉÊlÉW{ÉÉà
+{Éà
©É¾à©ÉÉ{ÉÉà{ÉÖÅ ¾q«É~ÉÖ´ÉÇH »´ÉÉNÉlÉ HùÒ{Éà +É´ÉHÉù +É~«ÉÉà.
68 ©ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ{ÉÒ Ê©ÉÊ{É÷»É
lÉÉ.16-11-2014
»oɳ NÉÉä©ÉÉÅlÉH »Éà´ÉÉ »ÉÅPÉ ¾Éà±É ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (<»÷)