Page 39 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

35
¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ {ÉÉ »´ÉÉNÉlÉ ¡É´ÉSÉ{É ¥ÉÉq ¶ÉäKÉÊiÉH +{Éà »ÉÉÅ»HÞÊlÉH £ÉA{eà¶É{É +ÅlÉNÉÇlÉ ´ÉºÉÇ
2013-14 ©ÉÉÅ
»É{©ÉÉ{É ¥ÉÉq +É ´ÉºÉâ ±ÉN{ÉOÉÅÊoÉ oÉÒ WÉeÉ«Éà±ÉÉ ¾Éà«É lÉà´ÉÉ {É´ÉqÅ~ÉÊlÉ »É{©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÖÅ. l«ÉÉù¥ÉÉq ©ÉÖÅ¥É>
[ÉÉÊlÉ{ÉÉ ¥ÉɳHÉà lÉà©ÉW [ÉÉÊlÉW{ÉÉà wÉùÉ ¡É»lÉÖlÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ »ÉÉÅ»HÞÊlÉH HÉ«ÉÇJ©ÉÉà ùWÖ H«ÉÉÇ. l«ÉÉù¥ÉÉq ¡ÉoÉ©É »É§ÉÉ{ÉÒ
~ÉÖiÉÉǾÖÊlÉ X¾àù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ +{Éà ¥É~ÉÉàùà
1.30 H±ÉÉHà ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³ +É«ÉÉàYlÉ
¡ÉÒlÉÒ §ÉÉàW{É{ÉÉà +É{ÉÅq qùàH ©É¾à©ÉÉ{É lÉoÉÉ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà +àH¥ÉÒX{ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà{ÉÒ +É~ɱÉà HùlÉÉ ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà.
ÊulÉÒ«É »É§ÉÉ
¥É~ÉÉàùà 3 oÉÒ 3.18 H±ÉÉH »ÉÖyÉÒ Ê´ÉyÉÉoÉÔ ¥ÉɳHÉà +{Éà ¥É¾à{ÉÉà{ÉÉ ¾ùÒ£É>{ÉÉ >{ÉÉ©É{ÉÒ WY¶É wÉùÉ WɾàùÉlÉ
oÉ> +{Éà ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ¥Éà{É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ +à
WY»É {ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É H«ÉÖÈ. l«ÉÉù¥ÉÉq ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ
¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ÉÉ> ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ+à ¡ÉÉ»ÉÅÊNÉH ¡É´ÉSÉ{É +É~«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. ©ÉÅÖ¥É> »É©ÉÉSÉÉù »©ÉÞlÉÒ{ÉÒ +Éù~ÉÉù©ÉÉÅ ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÅqÉ¥Éà{É ©ÉàPÉÉiÉÒ 19©ÉÉÅ {ÉÅ¥Éùà
+É´Éà±ÉÉ lÉàoÉÒ ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ ©ÉÖÅ¥É> wÉùÉ lÉà©É{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É
Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÖÅ
¾lÉÖÅ. +ÉW{ÉÉ »É©©Éà±É{É©ÉÉÅ ©ÉÖÅ¥É>©ÉÉÅ ´É»ÉlÉÉ ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ »É§«É HÖ÷ÖÅ{ÉÉ 75 ´ÉºÉÇ
lÉàoÉÒ ´ÉyÉÖ AÅ©Éù{ÉÉ 17 ´ÉeÒ±ÉÉà{ÉÖ Å ¶ÉÉ±É ¸ÉÒ£³oÉÒ »É{©ÉÉ{É H«ÉÖ È ¾lÉÖ Å. (+©ÉÞlÉ ©É¾Éàl»É´É) l«ÉÉù¥ÉÉq »ÉÒ.>.÷Ò.
¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É ±ÉɱÉÉiÉÒ +à ¡ÉÉ»ÉÅÊNÉH ¡É´ÉSÉ{É +É~«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ
+{Éà ©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ W«ÉÅlÉ ¾Ó©ÉlɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ +à
+ɧÉÉù Ê´ÉyÉÒ HùÒ ÊwlÉÒ«É »É§ÉÉ »É©ÉÉ~lÉ HùÒ.
lÉÞlÉÒ«É »É§ÉÉ
mÉÒX ʴɧÉÉNÉ{ÉÒ ±ÉÉKÉÊiÉHlÉÉ ¾lÉÒ ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ ©ÉÖÅ¥É>{ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É»É§ÉÉ{Éà ±ÉNÉlÉÉ
W°ùÒ HÉ©ÉHÉXà ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ »ÉàJà÷ùÒ ¸ÉÒ NÉÉäùÉÅNÉ ©É¾à{r§ÉÉ> NÉÉàùeÒ«ÉÉ +à lÉÉ.15-12-2013{ÉÉ ùÉàW ©É³à±É
´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ{ÉÒ ©ÉÒ{ÉÒ÷»É ùWÖ HùÒ Wà{ÉÉà
+NÉÉAoÉÒ W ´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉɱɩÉÉÅ »É©ÉÉ´Éà¶É Hùà±É ¾Éà´ÉÉoÉÒ ´ÉÉÅSÉà±É
X¾àù HùÉ> +{Éà
+É »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ {ÉÉàÊ÷»É©ÉÉÅ WiÉÉ´«ÉÉ ©ÉÖW¥É HÉà>~ÉiÉ [ÉÉÊlÉW{É lÉù£oÉÒ ~ÉÖùÉ oÉ«Éà±É {É ¾Éà´ÉÉoÉÒ
»É´ÉÉÇ{ÉÖ©ÉlÉà
Wɾàù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ l«ÉÉù¥ÉÉq ÷Äà]ùù ¸ÉÒ ©É¾à¶É§ÉÉ> qÖyÉà±ÉÉ+à ´ÉºÉÇ
2013-14 {ÉÉ +ÉàÊe÷ oÉ«Éà±ÉÉ
ʾ»ÉÉ¥ÉÉà{ÉÒ ùWÖ+ÉlÉ HùÒ +{Éà
+É Ê¾»ÉÉ¥ÉÉà ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ HÉà> ~ÉiÉ »É§«É lÉù£oÉÒ ~ÉÖùUÉ {É +É´ÉlÉÉ Ê¾»ÉÉ¥ÉÉà
+ÉàÊe÷àe
©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò{ÉÉ +¾à´ÉÉ±É »ÉÉoÉà »É´ÉÉÇ{ÉÖÅ ©ÉlÉà ~É»ÉÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ.
l«ÉÉù¥ÉÉq Uà±±Éà ùɺ÷ÄNÉÒlÉ +{Éà »É´ÉÉâ+à »´ÉÉÊqº÷ ¾³´ÉÖÅ §ÉÉàW{É ±É>+ÉLÉÉ Êq´É»É{ÉÉà §ÉùSÉH HÉ«ÉÇJ©É »É©ÉÉ~lÉ
Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà.