Page 4 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ - ±ÉÉ<£ ÷É>©É SÉÒ£ +àG]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò
»ÉÅ~ÉHÇ :
+91 98201 43093
¸ÉÒ {Éùà¶É§ÉÉ> ©ÉoÉÖùqÉ»É qÖyÉà±ÉÉ
©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò
A~É©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò
¸ÉÒ »ÉÖ§ÉɺɧÉÉ> §ÉÖ~Éà{r§ÉÉ> ¶Éɾ ¥ÉÉàeÇ »ÉàJà÷ùÒ
¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É {ÉÉNÉùqÉ»É HÉNÉeÉ
¥ÉÉàeÇ LÉX{ÉSÉÒ
¸ÉÒ W«ÉÅlɧÉÉ> ʾ©©ÉlɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ
÷Ä»÷Ò
¸ÉÒ. V«É¡ÉHÉ¶É ¥ÉÒ qÖPÉà±ÉÉ
÷Ä»÷Ò
÷Ä»÷Ò
SÉÚÅ÷iÉÒ +y«ÉKÉ
~Éù©Éà{É{÷ ¥ ÉÉàeÇ
+Éè£ ÷Ä»÷Ò] 2014-2016
¸ÉÒ©ÉlÉÒ Êq~lÉÒ¥Éà{É ©É¾à¶É qÖyÉà±ÉÉ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÊ{ɺÉÉ¥Éà{É ùÉY´É »ÉÅPÉ´ÉÒ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ SÉÉ°¥Éà{É §ÉùlɧÉÉ> »ÉÅPÉ´ÉÒ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÉW±É¥Éà{É ~Éùà¶É H³ÊoÉ«ÉÉ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ +Ê{ÉlÉÉ ùÉWÖ±É NÉÖWùÉlÉÒ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÒùÉ Ê¾©ÉÉŶÉÖ ¶Éɾ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ qKÉÉ HÒùÒ÷ NÉÉàùÊe«ÉÉ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ Êe©~É±É ¾ÉÊqÇH NÉÉàùÊe«ÉÉ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ +±~ÉÉ¥Éà{É NÉÉäùÉÅNÉ NÉÉàùÊe«ÉÉ
¸ÉÒ ùÉY´É§ÉÉ> ´É»ÉÅlÉùÉ«É »ÉÅPÉ´ÉÒ
¸ÉÒ NÉÉäùÉÅNɧÉÉ> ©É¾à{r§ÉÉ> NÉÉàùÊe«ÉÉ
¸ÉÒ HàlÉ{ɧÉÉ> U¥ÉÒ±ÉqÉ»É HÅ»ÉÉùÉ
¸ÉÒ ©É¾à¶É ©ÉoÉÖùqÉ»É qÖyÉà±ÉÉ
¸ÉÒ Ê¾ùà{É ÊJº{ÉɱÉÉ±É NÉÉàùeÒ«ÉÉ
¸ÉÒ +±~Éà¶É§ÉÉ> ʾũÉlɱÉÉ±É LÉÉLÉÒ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ Ê{ÉlÉÉ¥Éà{É W«ÉÅlÉ HÅ»ÉÉùÉ
¸ÉÒ Ê¥ÉÊ~É{ɧÉÉ> ʾũÉlɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ
¸ÉÒ ÊHùÒ÷§ÉÉ> Y. NÉÉàùÊe«ÉÉ
¸ÉÒ ~Éùà¶É§ÉÉ> {ÉqűÉÉ±É H³ÊoÉ«ÉÉ
¸ÉÒ NÉÉäùÉÅNÉ H{¾É> HÅ»ÉÉùÉ
¸ÉÒ Ê¥ÉÊ~É{ɧÉÉ> SÉÒ©É{ɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ
¸ÉÒ HàlÉ{ɧÉÉ> §ÉÉàNÉÒ±ÉÉ±É HÉiÉÊH«ÉÉ
¸ÉÒ Ê´É~ÉÖ±É ~É}ÉɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ
©É¾É©ÉÅe³ - ©Éà{ÉàYÅNÉÒ HÊ©É÷Ò 2014-2016
©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ - ©Éà{ÉàYÅNÉ HÊ©É÷Ò 2014-2016
Public Charitable Trust Regn. No
:
A/ 1612 (Bom) Dt. 2-6-1953
Income Tax Regn. No
:
TR- 27019 Dt. 23-8-1989
Income Tax PAN No.
:
AAATG 0038J
Income Tax 80 G Exemption No.
:
DIT (E)/ MC/ 80G/ 3194 / 2009 -10
TR-27019 Valid & Continue
¸ÉÒ ¾ùÒ¶É q±ÉÒSÉÅq ±ÉɱÉÉiÉÒ
¸ÉÒ Êq±ÉÒ~É W©É{ÉÉqÉ»É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ¥Éà{É +à. HÅ»ÉÉùÉ
¡É©ÉÖLÉ
A~É¡É©ÉÖLÉ
»ÉàJà÷ùÒ
»É¾»ÉàJà÷ùÒ
LÉX{ÉSÉÒ
»É¾LÉX{ÉSÉÒ
HÉà+ÉàÊeÇ{Éà÷ù
»É§«É
»É§«É
»É§«É
»É§«É
»É§«É
»É§«É
»É§«É
¡É©ÉÖLÉ
A~É¡É©ÉÖLÉ
»ÉàJà÷ùÒ
»É¾»ÉàJà÷ùÒ
LÉX{ÉSÉÒ
»É¾LÉX{ÉSÉÒ
»É§«É
»É§«É
»É§«É