Page 6 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

1)
¡ÉoÉ©É »É§ÉÉ{ÉÉ +ÊlÉoÉÒ
¸ÉÒ H{¾É> {ÉÉoÉɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ, §ÉÉ«ÉÅqù - ©ÉÖÅ¥É>.
(NÉà»÷ +É࣠+Éà{Éù)
2) 9.30 oÉÒ 10.45
ùY»÷àĶÉ{É, [ÉÉÊlÉW{ÉÉà{ÉÖÅ »{Éà¾Ê©É±É{É lÉoÉÉ SÉÉ - HÉà£Ò, £Éà÷Éà lÉoÉÉ H±ÉÉ ¡Éq¶ÉÇ{É
3) 10.00 oÉÒ 10.45
u
{É»ÉÇùÒoÉÒ yÉÉàùiÉ 9 »ÉÖyÉÒ{ÉÉÅ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{ÉÒ ¾ùÒ£É> (~Éà<W {ÉÅ. 17 ©ÉÖW¥É)
u
¥É¾à{ÉÉà ©ÉÉ÷à
¾ùÒ£É> (~Éà<W {ÉÅ. 17 ©ÉÖW¥É)
4) 11.00 oÉÒ 11.25
u
¸ÉuÉÅW±ÉÒ - qà¶É qà¶ÉÉ´Éù©ÉÉÅ ¸ÉÒ cÉHÉàùY{Éà ¶ÉùiÉ ~ÉÉ©Éà±ÉÉ {ÉÉ©ÉÒ-+{ÉÉ©ÉÒ
[ÉÉlÉÒW{ÉÉàà ©ÉÉ÷à ¥Éà Ê©É{ÉÒ÷{ÉÖÅ ©ÉÉä{É
u
Êq~É ¡ÉÉNÉ÷«É
u
NÉiÉà¶É ´ÉÅq{ÉÉ
u
{ÉÚlÉ{É ´ÉºÉÇ{ÉÒ ¶ÉÖ§ÉHÉ©É{ÉÉ +{Éà »ÉÅqà¶É
5)
u
»´ÉÉNÉlÉ NÉÒlÉ
u
¡É©ÉÖLÉ
¸ÉÒ ùÉY´É ´ÉÒ. »ÉÅPÉ´ÉÒ
{ÉÖÅ »´ÉÉNÉlÉ ¡É´ÉSÉ{É
6)
u
+ÊlÉoÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ¸ÉÒ H{¾É> {ÉÉoÉɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ {ÉÉà ~ÉÊùSÉ«É
ʴɶÉàºÉ
u
u
02
»É´ÉÉùà 9.30 oÉÒ 1.30 H±ÉÉH »ÉÖyÉÒ
¡ÉoÉ©É »É§ÉÉ
{É´ÉqÅ~ÉÊlÉ{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É
yÉ´É±É Ê¥É~ÉÒ{É HÅ»ÉÉùÉ
-
HÉà©É±É yÉ´É±É HÅ»ÉÉùÉ
¾ºÉÇ §ÉùlÉ HÅ»ÉÉùÉ
-
V«ÉÉàÊlÉ ¾ºÉÇ HÅ»ÉÉùÉ
§ÉÉÊ´ÉH ¡ÉHÉ¶É HÅ»ÉÉùÉ
- ¸ÉÞÊlÉ §ÉÉÊ´ÉH HÅ»ÉÉùÉ
¡ÉoÉ©É »É§ ÉÉ »É©ÉÉ~lÉ
¶ÉäKÉÊiÉH +{Éà »ÉÉÅ»HÞÊlÉH £ÉA{eà¶É +ÅlÉNÉÇlÉ ´ÉºÉÇ
2014-15 ©ÉÉÅ »É{©ÉÉ{É ©Éà³´É{ÉÉù Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{ÉÒ «ÉÉqÒ.
»{ÉÉlÉH
qÉlÉÉ : NÉÉä. ´ÉÉ. U¥ÉұɧÉÉ> ¥ÉÒ. NÉÉàùÊLÉ«ÉÉ »©ÉiÉÉÇoÉà
Ê´ÉvÉoÉÔ :
---
---
+àSÉ. +à»É. »ÉÒ.
qÉlÉÉ : NÉÉä. ´ÉÉ. NÉÉà~ÉɳY§ÉÉ> {ÉÉoÉɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ{ÉÉ »©ÉiÉÉÇoÉà
Ê´ÉvÉoÉÔ : ¾ºÉÇ W«Éà¶É HÅ»ÉÉùÉ (yÉÉàùiÉ - 12)
89.08
%
+à»É. +à»É. »ÉÒ.
qÉlÉÉ : NÉÉä. ´ÉÉ. qÉ©ÉÉàqù§ÉÉ> Wà. HÅ»ÉÉùÉ {ÉÉ »©ÉiÉÉÇoÉà
Ê´ÉvÉoÉÔ : {Éä»ÉNÉÔ Ê{ɱÉà¶É qÖyÉà±ÉÉ (yÉÉàùiÉ - 10)
94.20
%
©ÉÖÅ¥É> [ÉÉÊlÉ{ÉÉ ¥ÉɳHÉà lÉà©ÉW [ÉÉÊlÉW{ÉÉà rÉùÉ ¡É»lÉÖlÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ »ÉÉÅ»HÞÊlÉH HÉ«ÉÇJ©ÉÉà.
Ê¡ÉlÉÒ§ ÉÉàW{É ¥ É~ÉÉàùà 1.30 oÉÒ 2.45 H±ÉÉHà
¥ É~ÉÉàù{ÉÉ 1.30 H±ÉÉHà ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³ +É«ÉÉàYlÉ ¥ É~ÉÉàù{ÉÉ ¡ÉÒÊlÉ-§ ÉÉàW{É©ÉÉÅ »ÉÉ©Éà±É oÉ´ÉÉ § Éɴɧ É«ÉÖÈ
+É©ÉÅmÉiÉ Uà.
»Éù»´ÉlÉÒ »É{©ÉÉ{É
»ÉÉÅ»HÞÊlÉH HÉ«ÉÇJ©É
lÉàW»´ÉÒ «ÉÖ´ÉÉ «ÉÖ´ÉlÉÒ+Éà{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É
+ÊlÉoÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ¸ÉÒ H{¾É> {ÉÉoÉɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ {ÉÒ »É{©ÉÉ{É Ê´ÉyÉÒ lÉoÉÉ lÉà+Éà¸ÉÒ {ÉÉà ¡ÉÊlɧ ÉÉ´É.