Page 7 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

C/o.
¸ÉÒ Wà. eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ, ¸ÉÒ{ÉÉoÉq¶ÉÇ{É, 3 Wà ©Éɳà, NÉÉà±e{É ÷Éà¥ÉàHÉà{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ,
+à»É. ´ÉÒ. ùÉàe, ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (´Éà.), ©ÉÖÅ¥É>-400 056.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>
03
+ÉW{ÉÉ »É©ÉÉùŧÉ{ÉÉ
&
¸ÉÒ H{¾É> {ÉÉoÉɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ
(§ ÉÉ«ÉÅqù)
¡ÉoÉ©É »É§ÉÉ{ÉÉ +ÊlÉoÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ (NÉà»÷ +É࣠+Éà{Éù)
+§«ÉÉ»É &
q
S.S.C.
(+Éà±e) »ÉÖyÉÒ +§«ÉÉ»É ©É¾à»ÉÉiÉÉ LÉÉlÉà H«ÉÉâ.
q
»HÖ±É +§«ÉÉ»É qùÊ©É«ÉÉ{É
+ÉSÉÉ«ÉÇ ¸ÉÒ Ê´É{ÉÉà¥ÉÉ §ÉÉ´Éà
{ÉÉ ¾ÉoÉà ÊSÉmÉHÉ©É ©ÉÉ÷à +à´ÉÉàeÇ ©É³à±É Uà.
q
S.S.C.
~ÉUÒ 1 ´ÉºÉÇ +©ÉqÉ´ÉÉq LÉÉlÉà
»ÉÒ.+à{É. H±ÉÉ ©É¾ÉÊ´ÉvɱɫÉ
©ÉÉÅ +§«ÉÉ»É H«ÉÉàâ.
q
l«ÉÉù¥ÉÉq ©ÉÖÅ¥É> LÉÉlÉà ¡ÉÊlÉʺclÉ H±ÉÉ »ÉÅ»oÉÉ{É
Wà.Wà.»HÖ±É +Éè£ +É÷Ç»ÉÃ
©ÉÉÅ
+§«ÉÉ»É H«ÉÉàÇ. l«ÉÉÅ lÉà©ÉiÉà
+à~±ÉÉ>e
(Applied Arts-Commercial)
+É÷Ç»ÉÃ-H©É¶ÉԫɱÉ
+{Éà »ÉÉoÉà ~Éà{÷ÓNÉ 4 ´ÉºÉÇ{ÉÉà
+§«ÉÉ»ÉJ©É ~ÉÚùÉà H«ÉÉâ
A.M.
Ã
(+É÷Ç ©ÉÉ»÷ù) {ÉÒ eÒOÉÒ »É{É 1967 ©ÉÉÅ ©Éà³´ÉÒ.
Y´É{É Ê´ÉNÉlÉ lÉoÉÉ HÉ«ÉÇ &
q
lÉà+Éà lÉà©É{ÉÉÅ HÖ÷ÖťɩÉÉÅ »É¾ÖoÉÒ ©ÉÉà÷É Uà.
q
lÉà©É{ÉÉ ±ÉN{É »É{Éà 1967 ©ÉÉÅ ±ÉÓ¥ÉeÒ NÉÉ©Éà ù©ÉÉ¥Éà{É »ÉÉoÉà oÉ«ÉÉ.
q
»É{Éà 1965 oÉÒ 1971 »ÉÖyÉÒ lÉà+Éà+à ©ÉÖÅ¥É> ©«ÉÖÊ{É»ÉÒ~É±É HÉà~ÉÉàÇùà¶É{É{ÉÒ ¾É>»HÖ±ÉÉà©ÉÉÅ; {ÉÉiÉÉ´É÷Ò »HÖ±É; »Éá÷
>N{Éà»ÉÒ«É»É ¾É>»HֱɩÉÉÅ H±ÉÉ Ê¶ÉKÉH (eÄÉà@NÉ ÷ÒSÉù) lÉùÒHà »ÉÊ´ÉÇ»É HùÒ . ©ÉÖÅ¥É>©ÉÉÅ lÉà+Éà ~Éà@NÉ NÉà»÷ lÉùÒHà ù¾«ÉÉÅ.
q
7 ´ÉºÉÇ »ÉÊ´ÉÇ»É H«ÉÉÇ ¥ÉÉq lÉà©ÉiÉà H©É¶ÉÔ«É±É +É÷Ô»÷ lÉùÒHà ¤Ò-±ÉÉ{»É ´ÉHÇ H«ÉÖÇ
+{Éà »ÉÉ~lÉÉʾH/©ÉÉÊ»ÉH ©ÉàNÉàY{É
ÊSÉmɱÉàLÉÉ, »ÉÖHÉ{ÉÒ, Y´É{É©ÉÉyÉÖùÒ {É´É{ÉÒlÉ »É©É~ÉÇiÉ
´ÉNÉàùà©ÉÉÅ ¤Ò-±ÉÉ{»É +É÷Ç-´ÉHÇ H«ÉÉÇ. lÉà ʶɴÉÉ«É lÉlHɱÉÒ{É
~ÉÖ»lÉHÉà, {ɴɱÉHoÉÉ {ÉÉÅ ¥ÉÖH-WàHà÷ (H´Éù +É÷Ç eÒ]É>{É); ùàLÉÉÅH{É
(
illustrations
)
÷É>÷±É H«ÉÉÇ
Wà©ÉÉÅ
XiÉÒlÉÉ
~ÉÖ»lÉHÉà
Uà - lÉÉùH ©Éà¾lÉÉ{ÉÖÖÅ ¡ÉÊ»ÉyyÉ ~ÉÖ»lÉH
qÖÊ{É«ÉÉ{Éà AyÅ ÉÉ Sɶ©ÉÉ
;
+©ÉàÊùHÉ ©ÉÉ° +ɶÉÉ»oÉÉ{É
;
+©ÉàÊùHÉ©ÉÉÅ
ʶÉKÉiÉ
´ÉNÉàùà.
1971 ©ÉÉÅ §ÉÉ«ÉÅqù (´Éà»÷) ©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ {ÉÉ{ÉÒ °©É LÉùÒqÒ lÉà©ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉÉù »ÉÉoÉà ù¾à´ÉÉ{ÉÖÅ ¶É° H«ÉÖÈ.
q
{ÉÉà
lÉoÉÉ
;
~ÉÊùSÉ«É
{ÉÉ©É
& HÅ»ÉÉùÉ H{Éä«ÉɱÉÉ±É {ÉÉ
+É÷Ô»÷ {ÉÉ©É &
H{¾É>
ù¾àcÉiÉ
& §ÉÉ«ÉÅqù (´Éà»÷) - ©ÉÖÅ¥É>
´ÉlÉ{É
& ©É¾à»ÉÉiÉÉ (A.NÉÖWùÉlÉ)
W{©É
& 14-8-1944
Ê~ÉlÉÉ
& NÉÉä.´ÉÉ. HÅ»ÉÉùÉ {ÉÉoÉɱÉÉ±É ¶ÉҴɱÉɱÉ
©ÉÉlÉÉ
& NÉÉä.´ÉÉ. HÅ»ÉÉùÉ H©É³É¥Éà{É {ÉÉoÉɱÉɱÉ
§ÉÉ>
& ¥Éà §ÉÉ>+Éà - ùW{ÉÒHÉÅlÉ, ʾlÉà¶ÉHÖ©ÉÉù (©É¾à»ÉÉiÉÉ)
¥É¾à{É
& mÉiÉ ¥É¾à{ÉÉà - SÉÉ°¥Éà{É (©É¾à»ÉÉiÉÉ), §ÉÉùlÉÒ¥Éà{É +{Éà AºÉÉ¥Éà{É (±ÉÓ¥ÉeÒ)
oÉɱÉɱÉ
HÉä÷ÖÅÊ¥ÉH Ê´ÉNÉlÉ &